ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 15:48
26 ރަށުގައި ސޯލާ ޕީވީ ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
26 ރަށުގައި ސޯލާ ޕީވީ ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ސޯލާ ޕީވީ ގާއިމްކުރުން
ރ އަތޮޅާއި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމްކުރަނީ
 
މި މަސައްކަތް 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ
 
7.66 މެގަވޮޓް އަވަރގެ ބެޓްރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމާއި އެނަރޖީ މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރެވޭނެ
 
6.35 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާ ޕީވީ ގާއިމްކުރެވޭނެ

ރ އަތޮޅާއި ބ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތަކެއް ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާއެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ސާއޯ ސިއޯ މިންގއެވެ. 

މިގޮތުން މި ދެ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 26 ރަށެއްގައި 6.35 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާ ޕީވީ، 7.66 މެގަވޮޓް އަވަރގެ ބެޓްރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް، އަދި އެނަރޖީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރެވޭނެއެވެ. މި ސިސްޓަމްތަކުގެ ސަބަބުން އަހަރަކު 2.9 މިލިއަން ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ސަލާމަތްކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަންދާޒާކުރެވޭގޮތުގައި އަހަރަކު 47 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ސަލާމަތްކުރެވި، ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭހުގެ ތެރެއިން 7900 ޓަނުގެ ކާރބަންޑައި އޮކްސައިޑް އިކްއިވެލަންޓް މަދުކުރެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އިފެކްޓީވް ވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 18.24 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނެމޭ މަޝްރޫއެކެވެ.

ބޭރުން އެތެރެކުރާ ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށާއި، ހަކަތައިގެ ޔަގީންކަން އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން އިތުރުކުރުމަށާއި، ރާއްޖެއިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ނެޓް-ޒީރޯ 2030 ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރަންވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން މިހާރުވެސް މުޅިރާއްޖޭގައި 53 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާ ޕިވީ ސިސްޓަމްތައްވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ. މީގެތެރެއިން 36.5 މެގަވޮޓަކީ ވޭތުވެދިޔަ 04 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމްތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް