ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 18:43
ގުޅީފަޅު ތަރައްްްގީކުރުން
ގުޅީފަޅު ތަރައްްްގީކުރުން
ގޫގުލް
ގުޅީފަޅު ތަރައްގީކުރުން
ގުޅީފަޅުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ތަރައްްގީކުރުމަށް ބޮސްކާލިސްއަށް
 
ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޮޑު ޑްރެޖަރެއް ގެނައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ބޮސްކާލިސްއަކީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރއިން ގުޅީފަޅުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ތަރައްގީކުރުމަށް ބޮސްކާލިސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 120 މިލިއަން ޔޫރޯގެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގުޅީފަޅު ތަރައްގީކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ގުޅީފަޅުގެ ފުރަތަަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްވެސް ކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިންނެވެ. މާލެއާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ވަރަކަށް ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް ގުޅީފަޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެތަނުގެ ޕޯޓްގެ މަސައްކަތާއި، ކްލައިމެޓް އެޑަޕްޓިވް ސިފަތަކާއެކު އެތަން ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ގުޅީފަޅު ތަރަައްގީވެގެން ދާއިރު އެތަން ވެގެންދާނީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަވާ ގޮތަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ތަނަކަށެވެ.

Advertisement

ބޮސްކާލިސްއިން ބުނިގޮތުގައި ގުޅީފަޅުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޮޑު ޑްރެޖަރެއް ގެނައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތަށް 18 މިލިއަން ކޮޑިމީޓަރުގެ ވެލި ބޭނުންކުރާނެއެވެ. ގުޅީފަޅުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޝޯލައިން ޕްރޮޓެކްޝަންއަށް ގަލުގެ ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސްއާ އެއްގޮތަށް އެންވަޔަރަމެންޓް އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލި ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މުރަކަތައް ރީލޮކޭޓްކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނެކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ބޮސްކާލިސްއަކީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެގޮތުން 2004 ވަނަ އަހަރު ސުނާމީއަށްފަހު ވިލުފުއްޓާއި ވިލިނގިލީގެ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތާއި، 2010ން ފެށިގެން ގުޅީފަޅުގެ މަސައްކަތްތައް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
33%
17%
ކޮމެންޓް