ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 18:51
ރައީސް ސާލިހު
ރައީސް ސާލިހު
އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް ޓުވިޓަރ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ: ސިޓީތަކާއި ބޮޑެތި ރަށްތަކުގެ ތާއީދު ރައީސް ސާލިހަށް
 
ރައީސް ސާލިހަށް 24566 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާއިރު، އެއީ ވޯޓުލީ މީހުންގެ 61.1 ޕަސެންޓު ވޯޓް
 
ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ރައީސް ސާލިހު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަކީ ޕާޓީގެ ތާރީޚުގައިވެސް ބޭއްވި އެންމެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑު އެއް އިންތިޚާބެވެ. އެ އިންތިޚާބު ބާއްވާފައިވަނީ ވަރަށް ފޯރިއާ އެކުގައެވެ. އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ފޯރިގަދަ ކެމްޕެއިންތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އާއްމުންގެ މެދުގައި އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް އޮތް ތާއީދާއި ވާދަވެރިކަންވެސް އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ޕާޓީގެ 71.41 ޕަސެންޓު މެމްބަރުން ވޯޓުލާފައިވާއިރު ވޯޓުލާފައިވަނީ 40887 މީހުންނެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 57255 މީހުންނަށެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ. އެމަނިކުފާނަށް 24566 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާއިރު، އެއީ ވޯޓުލީ މީހުންގެ 61.1 ޕަސެންޓު ވޯޓެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 15،641 ވޯޓެވެ. އެއީ ވޯޓުގެ 38.9 އިންސައްތައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް ސާލިހުވެސް ވަނީ ސިޓީތަކުން ކުރިހޯއްދަވާނެ ކަމަށް، ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސިޓީތަކާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ވައުދުތަކެއް ދެ ބޭފުޅުންވެސް ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ސަބަބަކީ ސިޓީތަކަކީ އާއްމުކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި އެހެނިހެން އިންތިޚާބުގައިވެސް އެމްޑީޕީން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާ ތަންތަނަށް ވުމެވެ. އަދި ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ސިޓީތަކުގައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ އާއްމު މެމްބަރުންގެ އަދަދުވެސް ގިނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި އިންތިޚާބަށް ރާއްޖޭގައި 244 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 44 ހަތަރު ފޮށި ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފޮއްޓަކުން ކުރި ހޯއްދެވީ ރައީސް ސާލިހެވެ. ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި މާލެ ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްލައް ސިޓީގެ މެޖޯރިޓީ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތީ ރައީސް ސާލިހަށެވެ. ނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ކުރި ހޯއްދެވީ ރައީސް ނަޝީދެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު އިންތިޚާބުގައި ބޮޑެތި ރަށްރަށުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާނަމަ، މާލެ ސިޓީ ރައީސް ސާލިހު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 51% ވޯޓާއެކުގައެވެ. މާލެއިން ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 49% ވޯޓެވެ. އައްޑޫސިޓީން ރައީސް ސާލިހު އިންތިޚާބުގައި ކުރިހޯއްދެވީ 52% ވޯޓާއެކުގައެވެ ރައީސް ނަޝީދަަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 48% ވޯޓެވެ. ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ 60% ވޯޓު ހޯއްދަވާފައެވެ. ރައީސް ސާލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 45% ވޯޓެވެ.

ސިޓީތަކުން ޖުމުލަ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ރައީސް ސާލިހު ކުރިހޯއްދެވި ނަމަވެސް، މާލެއާއި އައްޑޫގެ ވަކި ވަކި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ވޯޓް ފޮށިތަކުން ކުރިހޯއްދެވީ ރައީސް ނަޝީދެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ 15 ވޯޓު ފޮށީގެ ތެރެއިން 8 ފޮށިން ކުރިހޯއްދެވީ ރައީސް ނަޝީދެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލެއާއި ގަލޮޅު އުތުރު، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު، މާފަންނު އުތުރު، ވިލިމާލެ އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ.

އައްޑޫގެ 11 ދާއިރާގެ ތެރެއިން 7 ދާއިރާއިން ކުރިހޯއްދެވީ ރައީސް ނަޝީދެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފޭދޫ، ހުޅުދޫ، ހިތަދޫ އުތުރު، މަރަދޫ، ހިތަދޫ މެދު އަދި މާލޭގައި ބެހެއްޓި އެ ސިޓީގެ ދެ ވޯޓު ފޮއްޓަކުން ރައީސް ނަޝީދު ކުރިހޯއްދެވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުވައްމުލަކުގެ 5 ފޮށީގެ ތެރެއިން 4 ފޮށިން ކުރިހޯއްދެވީ ރައީސެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، ހއ، ހދ، ނ، ރ، ބ، ވ، އދ، ގއ، ގދ، ފުވައްމުލައް، އައްޑޫ، ދ، ތ އަދި ލ އަތޮޅުގެ ބައެއް ފޮށިތަކުން ކުރިހޯއްދަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ށ، ޅ، ކ، އއ، މ އަދި ފ އަތޮޅުން އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް ފޮއްޓެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުރިހާ އަތޮޅެއްގެ މެޖޯރިޓީ ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް