ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 12:53
ރައީސް ޞާލިހުއަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފާ ފާޅު ކުރުން
ރައީސް ޞާލިހުއަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފާ ފާޅު ކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ
ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ ވިސްނުން އޮތީ "އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް" ދިއުމަށް
 
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، ރައީސް ނަޝީދު ކުރި ހޯއްދަވާފައިވަނީ ކުޑަ ތަފާތަކުން
 
މާލެ ސަރަަޙައްދުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ކުރި ހޯއްދަވާފައިވަނީ ރައީސް ސާލިޙް
 
މާލެ ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޖުމުލަ ނަތީޖާ މި އޮތީ އެމްޑީޕީއާއެކު ކުރިއަށްދާން

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާއިން ދޭހަވި ކަމަކީ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ ވިސްނުން އޮތީ "އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް" ދިއުމަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު ބޭއްވެވި އުފާ ފާާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

މި އިންތިޚާބުގައި ނުހަނު ރީތި އަދި ސާފު މަންޒަރެއް ފެނިވަޑައިގަންނަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، މާލެ ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޖުމުލަ ނަތީޖާ މި އޮތީ އެމްޑީޕީއާއެކު ކުރިއަށްދާން ކަމަށެވެ.

ހުރިހާ ސިޓީއެއްް އެއްކޮށް މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ވިސްނުން ތަފާތެއް ނޫން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ  ދައްކާ ގޮތުން ހުޅުމާލެއާއި ވިލިނގިލި ހިމެނޭހެން މާލެ ސަރަަޙައްދުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ކުރި ހޯއްދަވާފައިވަނީ ރައީސް ސާލިޙެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ސާލިޙަށް 2199 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ 2015 ވޯޓެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް ސާލިޙަށް 2777 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ 2536 ވޯޓެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީން ރައީސް ނަޝީދަށް 699 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، ރައީސް ސާލިޙަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ 773 ވޯޓެވެ.

އެ 3 ސިޓީންވެސް ކުރި ހޯއްދަވާފައިވަނީ ރައީސް ސާލިޙެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، ރައީސް ނަޝީދު ކުރި ހޯއްދަވާފައިވަނީ ކުޑަ ތަފާތަކުންކަން ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދަށް 245 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، ރައީސް ސާލިޙަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ 219 ވޯޓެވެ.

މިފަހަރު ވާދަވެރި އިންތިޚާބުގައި 71 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ލާފައިވެއެވެ. އެއީ 40،887 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ރައީސް ސާލިޙަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 24566 ވޯޓެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް 15641 ވޯޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ