ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 23:01
ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފާ ފާޅުކުރުން
ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފާ ފާޅުކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ 2023
އެއްވެސް ކަމެއް ހިތުގައެއް ނެތް، ގުޅިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ގޮވާލަން: ރައީސް
 
އަދި ކިރިޔާ މަސައްކަތް ފެށުނީކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ވަނީ ކެމްޕޭނުގައި މަސައްކަތްކޮށްދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި
 
ބޮޑެތި ސިޓީތަކުންވެސް ޖުމުލަ ނަތީޖާ އޮތީ އެމްޑީޕީއާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް

އެއްވެސް ކަމެއް ހިތްޕުޅުގައި ނެތްކަމަށާއި، ގުޅިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ވާދަވެރިންނަށް ގޮވާލައްވާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު ބޭއްވެވި އުފާ ފާާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ، ކެމްޕޭނުގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އޮތީ އެއް މަގުސަދެއް. އެއީ އެމްޑީޕީއާއެކު ކުރިއަށް ދިއުން.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޕްރައިމަރީގަައި އެމްޑީޕީން މި ދެއްކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއްކަމަށެވެ. ރައީސް ވަނީ މި ވާދަވެރި ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެއްވި އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ބައެއްކަހަލަ ނުރަނގަޅު ކަންކަން ހިނގައިދިޔަނަމަވެސް، ވާދަވެރިންނަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަދި ކިރިޔާ މަސައްކަތް ފެށުނީކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ، މިހާރު ވާދަވެރިކަން ނިމުނީކަމަށް، ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓާއި އެބޭފުޅާގެ ޓީމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ހިތްޕުޅުގައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ، އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު ދެއްވާފައެވެ.

ދެން އޮތް މަރުހަލާ އަދި މިއަށްވުރެވެސް ފަސޭހަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ އޮންނާނީ އެއް މަގުސަދެއް ކަމަށާއި، އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުމާއި ތަރައްގީ ގެނައުން ކަމަށެވެ. މިއީ އެއް ނުކުރެވޭނެ ދެ ބައެއް ނޫންކަމަށްވެސް ރައީސް ޔަގީންކަމާއެކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮޑެތި ސިޓީތަކުންވެސް ޖުމުލަ ނަތީޖާ އޮތީ އެމްޑީޕީއާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
29%
14%
0%
29%
0%
29%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއަދުގެ ޒުވާނުން ތިބީ ސަރުކާރާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމުގައި: މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ
ސަރުކާރާއެކު އެއްގޮތަކަށް ހުންނާނެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ޝާޒް ހޮވުން މުހިންމު: ސަމީރު
ގުޅި، ގުރައިދޫ، މާފުއްޓަށްޓަކައި ދެފައި އެއްތާ ނުޖަހައި އުޅޭނެ މީހަކު ބޭނުންވޭ، އެ މީހަކީ އަޅުގަނޑު: ޝާޒް
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކޮންޑިޑޭޓަކު އެބަހުރި ބަލި ޤަބޫލުކޮށް ޑިމޮކްރޮސީގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ދަސްކުރައްވާ: ރޮޒެއިނާ
މިއީ އުޅުމާއި ގުޅުންތައް އިޞްލާޙުކޮށް، ދިރިއުޅުން އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް މާތްﷲ ދެއްވާ މަތިވެރި ފުރުޞަތެއް: ރައީސް
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ކުރާގޮތަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި
ރައީސް ނަޝީދުގެ ތާއީދު ނުލިބުނަސް މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ފައްޔާޒު
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅުން: މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އީސީން ބަލާނެ