ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:54
ގަން ތުނޑީގައި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ގަން ތުނޑީގައި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ގަން ތުނޑީގެ ނަރުދަމާ
ގަން ތުނޑީގައި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މިހާރު ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ނިޒާމް އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން ހިމެނޭ

ލ. ގަން ތުނޑީގައި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއެކުއެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި; ލ. ގަން ތުނޑީގައި އަލަށް އާބާދުވީ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ނިޒާމް އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 660 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގަކީ 26،917،947.20 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފެނަކައިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަނީ
ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބުނު ހުރިހާ މީހުންނަށްވެސް ގޯތި ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޭނެ: ރައީސް
ގައްދޫ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ވެސް އެރަށުގައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރު ގެންދާނެކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފި
ގައްދޫގައި ހުރި ޖަނެރޭޓަރު ފުވައްމުލަކަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރަނީ ކައުންސިލްގެ ގަރާރަކުން އެކަން ނުކުރަން އަންގާފައިވަނިކޮށް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އީސަ ގޮވާލައްވައިފި
ދިއްދޫ ފެނަކަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
"އިންޒާރަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ކަނޑާލިއިރު އަނބިމީހާ އިނީ ބަލިވެ، ހުރީ ބަލި ބައްޕައެއް!"
ރޯދަމަސް ކުރިއަށް އޮއްވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އާއިލާތަކުން ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމެއް - އެމްޑީޕީ ދިއްދޫ ދާއިރާ