ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:06
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
އަޒްމީން / ޓްވިޓަރ
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ
އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީން ބީރައްޓެހި ކުލަތައް، ވިސްނާލުން މުހިންމު!
 
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި އެހެން ކުލަތައް ފެންނަކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ދަނީ ބުނަމުން
ވިސްނަވަންވާނެ މިކަމާ ދޭތެރޭގަ. ބައެއް ރަށްރަށުން އެކަންތައް ފެންނަމުން އެބަދޭ. ތިބޭފުޅުން ވިސްނަންވާނެ އެކަމުގެ މަގުސަދަކީ ކޮބައިތޯ. އެބޭފުޅުން ކުރައްވަން އުޅެނީ ކޮންކަމެއްކަން. ސާފުކޮށް، އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަމުގަ ދެމިތިބެވެން އޮތްކަން އެނގޭތީ، އެކަމަށް ހުރަސް އެޅެން އޮތް ކަންތައް އެކުރައްވަނީ.
ރައީސް ސާލިހު

މި ދައްކަނީ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިނގާ، އެތެރޭގެ އިންތިޚާބެއްގެ ވާހަކައެވެ. ޑިމޮކްރެސީއަށް އެންމެ ވަރުގަދައަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިންތިޚާބުގެ ވާހަކައެވެ. ޕާޓީގެ ތާރީޚުގައި ބާއްވާ އެންމެ ހައްސާސް އެއް އިންތިޚާބުގެ ވާހަކައެވެ. ކުރިއަށް މި އޮތް ޕްރައިމަރީއަކީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީއެއް ނަމަވެސް، މި އިންތިޚާބަށް ބޭރު ބާޒުތަކުގެ ނަޒަރު ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވިފަދައިން ޕްރައިމަރީގައި އެތަކެއް ކުލަތަކެއް ޖެހެމުންދާ ކަމީ ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެވެ.

ފޯރިގަދަ ކެމްޕެއިނަކަށްފަހު ޕްރައިމަރީގައި އައިސް މިހާރު މި ތިބެވެނީ އިންތިޚާބު ނިމުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. މިތިބީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ ދާދި ކައިރީގައެވެ. ބާކީ އޮތީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ކެމްޕެއިން ކުރަންވެސް އޮތީ އެހާމެ މަދު ވަގުތުކޮޅެކެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ރީނދޫ ކުލައަށް ނުފަރިތަ، ރީނދޫ ކުލައާ ރަހުމަތްތެރި ނޫން ބަޔަކު މިހާ ޝައުގުވެރިވަނީ ކީއްވެތޯ މިއީ ވިސްނާލުން މުހިންމުކަމެކެވެ.

ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފޮޓޯ ނެގުމާއި، ބެނާ ދެމުމުން ފެށިގެން، އިސްތިގުބާލަށް ނުކުންނަ މީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް، ޕާޓީން ބޭރު، ޕާޓީއަށް ދޭސީ ނޫން މީހުން އެހާ ގިނައީއެވެ. މިއީ ސުވާލު ނުއުފެދޭފަދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އޮތް ތަފާތު ފިކުރު ފުށުންޖަހައި ހަލަބޮލިކޮށްލުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އަދި ވަކި ބޭފުޅަކަށް ތިމާމެންގެ ރުހުން އޮތް ކަމަށް ދައްކައިގެން، މާދަމާ ލިބިދާނެ ސިޔާސީ މަންފާއަކަށް ވިސްނަނީ ނޫންބާވައޭވެސް ހިތަށް އަރައެވެ. ނޫނީ ޕާޓީ ގަޑުބަޑުކޮށް އެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުން ތިމާމެންނަށް ލިބިދާނެ ފައިދާއަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ގޮތް ބޮޑީކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

Advertisement

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކިރިޔާވެސް އިދިކޮޅު ފަޑީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވާދަކޮށްލެއްވެން އޮތީވެސް މީގެ ތެރެއަށް ވަދެ މަސްހުނި ވެވަޑައިގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވެނީކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ކާމިޔާބު އޮތީ އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބު ގަޑުބަޑުކުރައްވައިގެން ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ އެބޭފުޅުން ނުކުމެވަޑައިގެން ތިއްބެވީކަމަށް ބުނާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ޑިމޮކްރަޓިކް ނަމޫނާއެއް ދައްކާ އެމްޑީޕީއަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއެއް ކަމަށް ބުނާ ބުނުން، އެ ޕާޓީން މީގެ ކުރިންވެސް ދަމަހައްޓާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި ހިންގާ ޕްރައިމަރީތައް ވާދަވެރިވާނެކަމީ ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެކެވެ. މިހާތަނަށްވެސް ކަން ހިނގާފައި އޮތީ އެ ބީދައިންނެވެ. އެހެންވީމައި އަމުދުން މީގެ ތެރެއަށް ވަދެ ގަޑުބަޑުކޮށް، ކިރިޔާވެސް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށްލެވޭނެ ފުރުސަތެއް އޮތްގޮތަށް އަނބުރާލުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހަގީގީ ކުލައެއް ޖެހިދާނެކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

އެތެރޭގެ އިންތިޚާބެއް ދާއިރު މި ކުލަވެރިކަމަށްވެސް ވިސްނުން ބެހެއްޓުން މުހިންމެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށްވެސް ބައެއް ވެރިން ވިދާޅުވާފަދަ ބާޒުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާ މީހުން ތިބެދާނެކަން ގައިމެވެ. ޕާޓީގެ ރޫހާއި ޖަޒުބާތުގައި ތިމާ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއްގެ، އުފުލާ އަޑެއްގެ ނަތީޖާއަކީ ޖެހިގެން ހުންނަ މީހާގެ ކަންފަތު ތޫރި ފޫއަޅުވާލާ އެއްޗެއް ކަމަށް ވީމާ ކަމަކު ނުދާނެތާއެވެ. ޚިޔާލާއި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަންވާނީ މަސްލަހަތު ނުގެއްލޭގޮތަށެވެ. އެހެންނޫނީ ސުލްހަވެރިކަން ނެތް ކޮންމެ ތަނަކުން ޖާގަ ހޯދަން ދަނޑިވަޅަަކަށް ބަލަބަލައި ތިބި މީހުން މަދެއް ނުވާނެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް