ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:12
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކޯފްސިރަޕްތައް ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށް، ބައެއް ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށާފައި
ކޯފްސިރަޕް ވިހަވެގެން މަރުވުން
ކޯފްސިރަޕް ވިހަވެގެން މަރުވި ދަރިފުޅާއެކު ހުރިހާ ޢުއްމީދެއްވެސް ކަފުނަށް
 
ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީއާއެކު އިތުރު 25 ޢާއިލާއަކުން ދަނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއާއި މާލީ ވުޒާރާގެ އިތުރުން ޑްރަގް ރެގިއުލޭޓަރާއި ބޭސް އުފައްދާ 8 ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ކުރަމުން
 
ކިޑްނީއަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެން މިދިޔަ އަހަރު އިންޑޮނޭޝިއާގައި 200 އެއްހާ ކުދިންގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވޭ

ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގޭ ދޮރުމަތީގައި، އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ފައިވާންތައް ތަރުތީބު ކުރަމުން ދިޔައިރު، އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ފައިވާންތައް ދެން އެތަނަކުން ނުފެންނާނެކަން، ޢުމުރުން 26 އަހަރުގެ ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީ ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

ޢުމުރުން 2 އަހަރުގެ ޢުމަރު އަބޫ ބަކްރުއަކީ، ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާ ކޯފްސިރަޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، އިންޑޮނޭޝިއާގައި މި ފަހުން މަރުވި އެތައް ސަތޭކަ ކުދިންނެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުއްޖެކެވެ. 

އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރެވެ. ޢުމަރު ބަލިވުމުން، ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީ، އެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ކުލިނިކަށް ދިޔައެވެ. ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދިނީ ޕެރަސެޓަމޯލް ކޯފްސިރަޕެއް ދިނުމަށެވެ. ޢުމަރުގެ ޙާލު ރަނގަޅު ވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ކުޑަ ކަމުދާންވެސް އުނދަގޫ ވާން ފެށިއެވެ. ކަންބޮޑުވެފައި އިން ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީ، އޭނާގެ ދަރިފުޅު، އެކި ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ގެންދަން ފެށިއެވެ. ދަރިފުޅަށް ލުޔެއް ލިބޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް، އެގޮތުގައި 2 ހަފުތާ ފާއިތުވީތަނާ، އެ ދަރިފުޅު، މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެއްޖެއެވެ. ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީ އަދިވެސް އިނީ، ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައެވެ.

ޝޮކެއް ޖެހުނީ. މަށަކަށް ޤަބޫލެއްވެސް ނުކުރެވުނު. ހީވީ ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ހެން. ބަލިވި ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަރުވުމާ ހިސާބަށްވެސް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ހަލުވިކޮށް. ހުރިހާ ކަމެއްވެސްވީ ހަމަ ވަރަށް އަވަހަށް. އެންމެ 2 ހަފުތާ ތެރޭ. ވެގެން އުޅޭ ބައްޔާ ބެހޭ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް އަހަރަމެންނަށް ދީފަ ނެތީމަ، ވީ ގޮތެއް އަހަމުން ދިޔައީ. މަށަށް ގޯސްކޮށް ކުރެވުނީ ކޮން ކަމެއްތޯ އަހަމުން ދިޔައީ. އެ ހުރިހާ ސުވާލެއް ބޮލު ތެރޭ އެނބުރެމުން ދިޔައީ. އެހެންނުވާނީ، ވިހޭއްސުރެ ނުލާހިކު ރަނގަޅަށް އެ ދަރިފުޅު ހުރީ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް.
ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީ؛ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތެއް

ކިޑްނީއަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެން މިދިޔަ އަހަރު އިންޑޮނޭޝިއާގައި 200 އެއްހާ ކުދިންގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވެއެވެ. އެ ކުދިންގެ ބަލި ގުޅިފައި ވަނީ، ޕެރަސެޓަމޯލް ދިޔާ ބޭހުގެ ބައެއް ބާވަތްތަކުން ފެނުނު 2 މާއްދާއެއް ކަމަށް ވާ އެތިލީން ގްލައިކޯލްއާއި ޑައިއެތިލީން ގްލައިކޯލްއާ ކަމަށް، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި 2 މާއްދާއަކީ އެއްޗެހި ގަނޑުވިޔަ ނުދިނުމަށާ، ބްރޭކް ފްލުއިޑްގެ އިތުރުން ސިނާޢީ އެހެން ބައެއް ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރާ 2 މާއްދާއެކެވެ. އަދި ފެންވަރު ދަށް ސިއްހީ އުފެއްދުންތަކުގައިވެސް ބޭނުން ކުރެއެވެ. އެގޮތުން، ފެންވަރު ދަށްކޮށް  އުފައްދާ ކޯފްސިރަޕް ފަދަ ބޭސްތަކުގެ އޮލަކަން ހިފެހެއްޓުމަށްވެސް މި މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްފައި ހުއްޓާ ފެނެއެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވުމުން ބައެއް ފަހަރު، ވިހަކޮށްލާ މާއްދާތަކެކެވެ.

އެ ވީ ގޮތެއްވީ ބޭހުގެ ސަބަބުންނޭ ކިއާ އަޑު އިވުނު. ދެން އަހަރެން އެކަން ބެލީ. ކަން ދިމާވި ގޮތުން، ޢުމަރަށްވެސް ބޮވިފަ ހުރީ، މަރުވި ކުދިންނަށް ދެވިފަ ހުރި ބޭސް. މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރި ފުލުހުން ވަނީ ޢުމަރު ބުއި ބޭހުންވެސް ސާމްޕަލް ނަގާފަ. އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، އެތިލީން ގްލައިކޯލްއާއި ޑައިއެތިލީން ގްލައިކޯލް ހުރިކަމަށް ދެއްކި.
ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީ؛ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތެއް

ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީއާއެކު އިތުރު 25 ޢާއިލާއަކުން ދަނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއާއި މާލީ ވުޒާރާގެ އިތުރުން ޑްރަގް ރެގިއުލޭޓަރާއި ބޭސް އުފައްދާ 8 ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ކުރަމުންނެވެ. ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ކޯޓުގެ އަޑު އެހުންތައް ފެށީ ޖެނުއަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ގޯސްކޮށް ކަންތައް ކުރި މީހުންނަށް ޢަދަބު ލިބޭނެ ކަމަށް ޢުއްމީދު ކުރަން. އެމީހުން އެ ކުރި ކަމުގެ އަގު އަދާ ކުރަން ޖެހޭނެ. ނިޒާމު ހަރުދަނާ ވާންވެސް އަހަރެން އެދެން. މި ކަހަލަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކަންކަން ހައްލުވެގެންދާން އެދެން. ވާނުވާ ނޭނގި ތިބެން ނުޖެހި.
ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީ؛ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތެއް

ބައިނަލްޤައުވާމީ ފެތުރުމުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައި ވާ ރޮއިޓަރޒްއިން ބުނި ގޮތުގައި މާލީ ވުޒާރާގެ އިތުރުން ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީ ދަޢުވާ ކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން 5 ކުންފުންޏަކުން، ސުވާލަށް ޖަވާބުދާރީ ވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އަނެއް 3 ކުންފުންޏާ ގުޅޭ ގޮތް ވެފައި ނުވާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޝަރުޢީ މަރުހަލާއަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށް ޑްރަގް ރެގިއުލޭޓަރ ބީޕޮމްއިން ބުނެފައި ވާއިރު، ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ މިމައްސަލާގައި ކޮމެންޓް ކުރުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކޯފްސިރަޕްތައް ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށް، ބައެއް ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށާފައެވެ. އެ ކުންފުނިތަކަކީ، އެ ކުންފުނިތަކުގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ނުރައްކާތެރި މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ކުންފުނިތަކެވެ.

ޢުމަރަކީ އަހަރަމެންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު. މައިންބަފައިންގެ ހައިސިއްޔަތުން، އެ ދަރިފުޅާ މެދު އަހަރަމެން ފޮނި ޢުއްމީދުތަކެއް ކުރިން. އެ ދަރިފުޅު މަރުވި ފަހުން، އެއްވެސް ކަމެއްގެ މާނައެއް ނެތް. ހުރިހާ ޢުއްމީދެއް ފުނޑުފުނޑުވެއްޖެ.
ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީ؛ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތެއް

ޝަރުޢީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ، އިންސާފު ހޯދުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ދަރިފުޅުގެ ވަކިވެދިއުމާއެކު ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީގެ ދިރިއުޅުމަށް ލިބިފައި ވާ އުނިކަން ފޫ ބެދޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ. ސިއްތީ ސުރްހަރްދިޔާތީ ބުނާ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މާނައެއް މިއަދު އޭނާއަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ. ކުރިހާ ޢުއްމީދެއް ވިއްސިވިހާލި ވެއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
6%
3%
77%
6%
3%
6%
ކޮމެންޓް