ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 19:03
މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް
މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް
އެމްޑީޕީ
ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް
މަޝްރޫއުތައް ގިނަކަމުން، ނިމުނީމަ ހުޅުވަންވެސް ގިނަ ފަހަރު ނުދެވޭ: މަހްލޫފް
 
މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް އަމާޒުކޮށް ކިޔާ ފާޑުކިޔުންތަކުގައި އެއްވެސް އަސާސެއް އަދި ބުރަދަނެއް ހުރިކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވޭކަމަށް
 
މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ މަޝްރޫއުތައް ނިމި، ހުޅުއްވުމަށް ދައުވަތު ލިބިވަޑައިގަތަސް ގިނަ ފަހަރަށް ފޮނުއްވަން ޖެހެނީ މިނިސްޓްރީގެ އެހެން މުވައްޒަފެއް ކަމަށް

މަޝްރޫއުތައް ގިނަކަމުން، މަޝްރޫއުތައް ނިމުމުން ހުޅުއްވަންވެސް ވަޑައިނުގެންނެވޭކަމަށް، ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަހްލޫފް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އއ. ތޮއްޑޫގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަަވަމުންނެވެ. މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، މަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށްފަހު ހުޅުއްވަން ދައުވަތު ލިބިވަޑައިގަތަސް ގިނަ ފަހަރަށް ފޮނުއްވަން ޖެހެނީ މިނިސްޓްރީގެ އެހެން މުވައްޒަފެއް ކަމަށެވެ. އެހާވެސް ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހަމައެކަނި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުންވެސް ހިންގަމުންދާކަމަށް މަހްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރު ސްލޯކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރާއި ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ހުރީ "އަންނަނީ" ނުވަތަ ވާނެ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، މަސައްކަތްތައް ނިމޭ މަންޒަރުތައް ނުފެންނަކަމަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ލަސްކަމަށްވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެކަންކަމަށް ރައްދު ދެއްވަމުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް އަމާޒުކޮށް ކިޔާ ފާޑުކިޔުންތަކުގައި އެއްވެސް އަސާސެއް އަދި ބުރަދަނެއް ހުރިކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވޭކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެތައް މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން ދަނިކޮށް، ސަރުކާރުން ކުރަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބުނަމުންދާ ކަަމަށާއި، އެ ސުވާލުތައް ކުރަނީ ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ނޫންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން، މިއިން ދުވަހަކު ނާންނަވަރަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް މިއަދު ތަރައްގީ ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް މަހްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ނުކުމެ، ސަރުކާރަށް ކަންކަން ނުކުރެވޭކަމަށް ބުނުމަކީ އަމުދުން ބަލައިގަނެވޭނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މަހްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރިބަންފަށް ކަނޑަން އުޅޭނަމަ އެކަން ނުވާނެ ވާހަކަ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަ. ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުގަ އަޅުގަނޑަށް މިއުޅެނީ އެކަން ނުވެގެން. އެވަރަށް މަސައްކަތް އެބަދޭ. ހަމައެކަނި މި ދާއިރާގެ ތިން ރަށުގަ ހިނގާ މަސައްކަތް، އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް އަރާލީމަ އެބަ ފެނޭ. އެވަރަށް މަސައްކަތް އެބަދޭ. ހަމައެކަނި މި ދާއިރާގަ ހިނގާ މަޝްރޫއުތައް ބައްލަވާ!
މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް

މަހްލޫފް ވަނީ، އއ. ތޮއްޑޫގައިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެ ރަށުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަޅާތީ އެކަމަށްވެސް ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔާފައިވާ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު އެތަނުގައި ކަރާ ހައްދަންވީ ނޫންހޭ ބުނެ މަލާމާތް ކުރިކަން މަހްލޫފް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ތޮއްޑޫއަށް އެތައް އަހަރެއްވީއިރު، މި ސަރުކާރުން އެ ރަށަށް ކޮށްދިން ކަންކަން ނުކޮށްދިނީ ކީއްވެގެންތޯ މަހްލޫފް ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް