ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 13:51
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެންޑީއޭގެ ފަރުވާ
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާތައް އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އެންޑީއޭއިން ދަނީ ބަލަމުން
 
އެންޑީއޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް މީގެ ކުރިން ލިބެމުން ދިޔައީ އެންމެ ސައިކޭޓްރިއެޓެއްގެ ޚިދުމަތް
 
މިއީ ގިނަ މުއައްސަސާތަކެއްގެ ޒިންމާތަކެއް އެކުލެވޭ ބޮޑު މަސައްކަތެއް

ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާތައް އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަމުންދާކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެންޑީއޭއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންޑީއޭގެ ޗެެއަރމަން ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އެންޑީއޭގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ޔޫއެންއޯޑީސީގެ އޮފިޝަލަކު ވަޑައިގެން ރިވިއު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުގެ މަތިން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންޑީއޭގެ ފަރުވާއަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، މިހާރުވެސް ޑީޓީއާރްސީގައި ގެންގުޅެނީ މީގެ ކުރިންވެސް ގެންގުޅުނު "ޓީ.ސީ" ޕްރޮގްރާމް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕްރޮގްރާމްވެސް މި ޒަމާނަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެންޑީއޭއިން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ތަފާތު އެކި ޑްރަގްތައް ތައާރަފް ވަމުންދާއިރު، އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާތަކާއި މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިއަަށްދާކަން ޝަމާއު ފާހަަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންޑީއޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް މީގެ ކުރިން ލިބެމުން ދިޔައީ އެންމެ ސައިކޭޓްރިއެޓެއްގެ ޚިދުމަތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު 2 މީހުންނަށް އެ އަދަދު އިތުރުކޮށް، އަދިވެސް އިތުރު ސައިކޭޓްރިއެޓުންނާއި ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާތައް އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަމުންދާކަމަށް އެންޑީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މިއީ ގިނަ މުއައްސަސާތަކެއްގެ ޒިންމާތަކެއް އެކުލެވޭ ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމަށްވެސް އެންޑީއޭއިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައިވެސް މި މުޅި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ގެނައުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް އެންޑީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް