ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:15
އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި ޓެން ހާގް
އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި ޓެން ހާގް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
އާސެނަލް އަތުން ފަހު ވަގުތު ބަލިވުމުން ޓެން ހާގް ހުރީ އުނދަގޫވެފައި
 
ޓެން ހާގް ބުނީ، ތަށި ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ މެންޓަލިޓީ ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ވާހަކަ އޭނާ ކުޅުންތެރިން ގާތުގައި ވެސް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ފަހު ވަގުތު ބަލިވުމުން އުނދަގޫވީ ކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ލީގުގައި އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީ ފަހު ވަގުތު އެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، މެޗަށް ކުރިމަތިލީއިރު ވެސް ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައިކަން އިހުސާސްކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އާސެނަލް މެޗުގެ ނަތީޖާ އަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކުރުވަނިވި ނަތީޖާއެއް ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ، ތަށި ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ މެންޓަލިޓީ ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ވާހަކަ އޭނާ ކުޅުންތެރިން ގާތުގައި ވެސް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަހަރެން ކުޅުންތެރިން ގާތު ވެސް ބުނިން، ކަލޭމެން ތަށިތަކެއް ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންވާނަ މެންޓާލިޓީ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭނެއޭ.
އެރިކް ޓެން ހާގް / މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ބުނީ، ބޮޑު މެޗެއްގައި ބޮޑު ތިން ގޯހެއް ހެދުމަކީ ވެގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަމިއްލަ އަށް ހެދޭ ގޯސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ތިން ލަނޑު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޮޅަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އާސެނަލުން ޖެހި ލަނޑަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ ޑިފެންސްގައި ހެދުނު ގޯހެއްގެ ސަބަބުން ޖެހި ލަނޑެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ މެޗުން މަދުވެގެން ޕޮއިންޓެއް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ޕޮއިންޓު ގެއްލުނީ އަމިއްލަ އަށް ހެދުނު ގޯހަކުން ޖެހި ލަނޑުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެކަހަލަ ގޯސްތަކެއް ހެދި، ލަނޑުތަކެއް ވަންނަ ނަމަ، ތަށި ހޯދަން ވެސް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ.

ޓެން ހާގް ބުނީ ކުރިން ވެސް އޭނާ ބުނިި ގޮތަށް މެޗުން މޮޅުވާނީ އެކަމަށް އެންމެ އެދިގެން ތިބި ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާސެނަލް މެޗުގެ ކުރިން ވަރަށް ގާތުގައި މެޗެއް ކުޅެފައި އޮތުމުން ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުމެއް ދެއްކި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އުޒުރެއް ނޫން ކަމަށާއި، މަތީ ފަންތީގައި އޮންނަން އުޒުރު ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޓެން ހާގް ބުނީ ޓީމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލު އަދިވެސް ގެނެވޭނެ ކަމަށާއި، ގުޅިގެން އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފާއިތުވި ދުވަސްްތަކުގައި ވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައި ކަމަށާއި، ދެން ވެސް އެކަން ނުވާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ނަމަ އެތައް ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭކަން އެ މެޗުން ފާހަގަވި ކަމަށެވެ.

ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ކުޅުނު 20 މެޗުން 39 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ. ލީގުގައި ދެން އެ ޓީމަށް އޮތީ އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެ ކުރިން އެ ޓީމަށް އޮތީ ކަރަބޯ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކާއި، އެފްއޭ ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގެ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް