ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 22:05
މިނިސްޓަރ މާރިއާ
މިނިސްޓަރ މާރިއާ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ
ނަޝީދު ވެރިކަަމަށް އަންނަން ޔާމީނާއި އެކު ކޯލިޝަން ހަދާފާނެކަމަށް ބިރުހީވޭ: މާރިއާ
 
ރައީސް ޔާމީން އަކީ ރައީސް ނަޝީދު ހިމެނޭހެން އެތައް ސިޔާސީ ބަޔަކު ޖަލަށް ލެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މަޖިލީސް ހިސާރުކޮށް ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒުފޯރުވާފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީގް ޕްރައިމަރީ އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތާރީހުގައި ރަތް އަކުރުން ފަވާލެވޭނެ ދުވަހެއް ކަަމަށް މާރިއާ ވިދާޅުވި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި އެކު ކޯލިޝަން ހައްދަވާފާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ރައީސް ޞާލިހު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

ދާދިފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޞާލިހު އަށް ވުރެ ޔާމީންއަށް ތާއީދު އޮތްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ޔާމީން އަކީ ކިޔަވައިގެން ހުންނެވި، ތަންދޮރު ދަންނަ ގާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕިއެމް އާއި ޔާމީނާއި މެދު އޮތް ހަމައެކަނި ހިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕީޕީއެމް އިން އެމަނިކުފާނު ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުޚަބާ ދަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން ރައީސް ޔާމީން އާއި އެކު ކޯލިޝަން އެއް ހަދައިގެން ރައީސް ނަޝީދު މަސައްކަތްކުރައްވާފާނެ ކަމަށް ބިރު ހީވެފައިވާ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން އަކީ ވިޝަން ރަނގަޅު ބެފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުން އަސަރުކުރާ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު ވެރިކަމަށް ގެނައުމާއި ހަމައަށް އެމްޑީޕީ އިން ކުރި އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލަން ގޮވާލަ ގޮވާލަ ތިބުން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން އަކީ ރައީސް ނަޝީދު ހިމެނޭހެން އެތައް ސިޔާސީ ބަޔަކު ޖަލަށް ލެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މަޖިލީސް ހިސާރުކޮށް ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒުފޯރުވާފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިކަން ހުއްޓުވާލާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަހުން ދަންނަވާ ނަމަ ހަވާ ފަޓާސް އަރުވާހެން ޝަރީއަތްކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދަށް ހުކުމްކުރެއްވީ. ކޯލިޝަންއެއްގައި ވަޑައިގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ނިމުމާއި އެކު ހުރިހާ އެންމެން އެ ބޭފުޅާގެ މުށުތެރެއަށް ކަހާލި. ކޯލިޝަންގައި ތިބި އެންމެން ހުރިހާ އެންމެން ޖަލަށް ލެއްވި. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ރައީސް މައުމޫން ޖަލަށްލެއްވި.
މިނިސްޓަރ މާރިއާ

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތާރީހުގައި ރަތް އަކުރުން ފަވާލެވޭނެ ދުވަހެއް ކަަމަށެވެ. އެ ދުވަހު އެ ޕާޓީ ނުކުންނަނީ އެ ޕާާޓީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިހްތިޔާރްކުރުމަށް ކަމަށް ވާއިރު އެ މަސައްކަތަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި އުސޫލުގެ މަތިން ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައީ ރާއްޖޭގައި އޮތް ޒަމާންވީ އާއިލީ ވެރިކަން ނައްތާލުމަށްޓަކާ ކަމަށާއި އަގުލަބިއްޔަތަކާއި އެކު އަންނަ ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި އޮންނަން އެމްޑީޕީ ބޭނުންވި ކަމަށެވެ. އެންމެޑީޕީ އަކީ އެއްވެސް އުޅުމާއި އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމް ނުފޫޒުން އެއްކިބާކުރަން ވަކާލާތުކުރާ ޕާޓީ އެއްކަމަށް ވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ރަށުގައި ފުދިގެން ދިރިއުޅޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އެމްޑީޕީ އިން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ސަރުކާރުން ފާއިތުވި 4 އަހަރު ތަމްސީލް ކޮށްދީފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރާއި އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ހަތަރު އަހަރު އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ދިރުވާފައި ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު ކަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުފެށި މެދުކަނޑާލައިފި
ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ޝާހިދު ހުންނަވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް ޞާލިޙު
މަސްވެރިންނަށް އޮޅުވާލަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައި ހަމަ އަގު ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ޝާހިދު
މި ސަރުކާރު އިންތިޚާބުވީ ބުހުތާން ދޮގު ހަދައިގެން، ރިޔާސީ ބަޔާނަކީވެސް ބުހުތާން ދޮގު ހިމެނިގެންވާ ބަޔާނެއް: އެމްޑީޕީ
ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިނުވޭ: އެމްޑީޕީ
ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ދަރަނީގެ ވާހަކަތައް ރައީސް ދެއްކެވީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތެއްގައި ބައެއް ވާހަކަތައް އުނިކުރެއްވުމަށްފަހު
ވައުދުވީ ޑޮލަރުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާދޭން، ކުޑަމިނުން ރުފިޔާއިން ވެސް ފައިސާނުދޭތާ 3 މަސް ވަނީ