ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 14:11
ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަނީ
ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަނީ
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް
ނ. ވެލިދޫގައި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖެއް އަޅަނީ
މި ޕޮރޮޖެކްޓް އެއްކޮށް ނިމޭއިރު ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ބްލޮކެއްގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ދަނާލެއް ހުންނާނެ

ނ. ވެލިދޫގައި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖެއް އިމާރާތްކުރަން ނިންމައިިފިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނި މި މަޝްރޫއަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އިސްނެގުމަށް، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒުތައް ބިނާކޮށް ހިންގުމަށް، މި ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ނ. ވެލިދޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ.

ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުތައް ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޑިޒައިންތަކާއި ތަފްސީލީ ކުރެހުންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ކްލާސް ރޫމްތަކާއި އައި.ސީ.ޓީ ލެބޯޓަރީއެއް ހުންނާނެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު، އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚާއްޞަ އޭރިއާއަކާއި ސްޓާފް ރޫމަކާއި ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚާއްޞަ އޭރިއާގެ އިތުރުން އޮޑިޓޯރިއަމަކާއި މީޓިންގ ރޫމްތަކާއި ސްޓަޑީ ރޫމްތަކާއި ލައިބްރަރީ ވެސް ހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް، މި ޢިމާރާތުގައި ދަރިވަރުންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެކި ކަހަލަ ކުޅިވަރުކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެ.

މި ޕޮރޮޖެކްޓް އެއްކޮށް ނިމޭއިރު ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ބްލޮކެއްގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ދަނާލެއް ހުންނާނެއެވެ. ދަނާލަކާއެކު އިންސްޓިޓިއުޓް ތަރައްޤީކުރެވިއްޖެނަމަ ދެމެހެއްޓަނިވި ގޮތެއްގައި މިތަން ހިންގުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ނ.ވެލިދޫގައި ބިނާކުރާ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގައި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ވޮކޭޝަނަލް ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ. ގިނަ ތަޖުރިބާތަކާއިއެކު މިއަދު ފެށިގެން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި މަސައްކަތެއްކަމަށާއި މިކަމަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއްކަމުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެރަށުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރައްވައި، ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް