ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 11:59
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ސާލިހު ފުނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ސާލިހު ފުނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ކަންކަމުގެ ހަޤީޤަތް ނުބަލާ ފިތުނަވެރި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ޤައުމަށް ހެޔޮ އެދުމެއް ނޫން: ޝާހިދު
 
ރައީސް ސާލިހަކީ "ޕްރޫވަން" ލީޑަރެއް

ކަންކަމުގެ ހަޤީޤަތް ނުބަލާ ފިތުނަވެރި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއީ ޤައުމަށް ހެޔޮ އެދުން ނޫން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފުނަދޫގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޤައުމަށް ހެޔޮ އެދުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ކަންކަން ހިނގަމުންދަނިކޮށް އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައި ހުންނެވި ވެރިޔަކު ހުންނަވަނިކޮށް، އެކަން ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދޭ ވެރިޔަކު ހުންނަވަނިކޮށް އެ ވެރިޔަކު ދުރުކޮށްލާފައި އެހެން ބޭފުޅަކާއި ދިމާލަށް ރައްޔިތުން ނުދާނެކަން ޤަބޫލުފުޅު ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.  

Advertisement

ރައީސް ސާލިހަކީ "ޕްރޫވަން" ލީޑަރެއް ކަމަށާއި އެއީ ސާބިތުކޮށްދެއްވާފައި ހުރި ޒައީމެއް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެ ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ހުރިހާ ވެސް ފުރުސަތެއް އޮތީ ރައީސް ސާލިހާއެކު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިފާނަށް ޝާހިދު ވަނީ ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ.

މި ސަރުކާރަށް ކަމެއް ނުވާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކާތީ ޝާހިދު ވަނީ އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ރަށުގެ މި ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް ނޭނގޭ ބަޔަކު ދުރުގައި ތިބެގެން ހަމަ ކަމެއް ނުވެޔޭ، ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެޔޭ ބުނާއިރު ތިމަންމެން އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްލަންވީ ލޯމަތީގައި ފެންނަން ހުރި ހަޤީޤަތްތައް ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކޭކަން
އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ސަރުކާރުން އޭރު އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ޝާހިދު ވަނީ ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޮވިޑުގެ ދެ އަހަރުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަސާސީ ކާނާ، ބޭސްފަރުވާ ނުލިބިގެން މަރުވިތޯ ޝާހިދު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބޯ ދޮންނަން ގެންގުޅޭ ޝޭމްޕޫއިން ފެށިގެން އަރައިގެން ހުންނަ ފައިވާނާއި ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމާއި ކާން ގެންގުޅޭ ހަނޑޫ ބޭރުން ގެންނަނީ، ހަނދުމަފުޅު އާކުރައްވާ، އޭގެތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން މިޔައީ
އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި އެކި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ދިޔައިރު އެކި މަޖިލިސްތަކުގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލުމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ލަފާ އެރުއްވި ނަމަވެސް މި ދަނޑިވަޅަކީ ފަހަތަށް ދާންވީ ވަގުތު ނޫންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ހާލަތުގައި ވެސް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އަސާސީ ބޭސްފަރުވާ އާއި ކާނާއިން މަހްރޫމުވިޔަ ނުދޭނެ ރައީސް ނިންމެވިކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުފެށި މެދުކަނޑާލައިފި
ތިނަދޫގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނަން: ރައީސް
ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ޝާހިދު ހުންނަވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް ޞާލިޙު
މަސްވެރިންނަށް އޮޅުވާލަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައި ހަމަ އަގު ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވައުދުވީ ޑޮލަރުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާދޭން، ކުޑަމިނުން ރުފިޔާއިން ވެސް ފައިސާނުދޭތާ 3 މަސް ވަނީ
ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވީ ވައުދުތަކަކީ މުޅިންވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު، ޝާހިދު ވާދަކުރައްވަނީ
ފެންނަމުންދަނީ ވެރިކަމަށް އައިއިރު ރައްޔިތުންނަށް ހެދި ދޮގުތައް ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހުވެސް ތަކުރާރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު: ސާލިޙު