ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:11
މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކުރައްވަނީ
މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކުރައްވަނީ
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)
މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕް
މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕް ލޯންޗުކޮށްފި
 
މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޓެކުހުގެ މުހިންމު ސުންގަޑިތައް ދެނެގަނެ ފޯނަށް ކަލަންޑަރ ރިމައިންޑަރ ލެވޭނެ

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮޓޯރިޓީ (މީރާ) ގެ އައު ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުއްﷲ ޖަމީލް އަދި މީރާގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމްއެވެ.

އަލަށް މި ލޯންޗްކުރެވުނު މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓުން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހައި ފޯމެއް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިހާރު ހުށަހެޅޭނެކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓް "ލައިވް ޗެޓް" ފަންކްޝަންވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. އަދި ޓެކުހާއި ގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންޓަރއެކްޓިވް ގައިޑްތައް މީރާއިން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މީގެއިތުރުންވެސް މި ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވައިދުތަކާއި، މީރާއިން ޝާއިއުކުރާ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް މުހިންމު ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ހޯދޭނެގޮތަށްކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

މީރާއިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް "މީރާ ކަނެކްޓް" އަދި މީރާއިން ބަލައިގަންނަ އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީ ބަލައިގަންނަ އޮންލައިން ޕޯޓަލް "ވާރުޕޭ" ގެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ. މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޓެކުހުގެ މުހިންމު ސުންގަޑިތައް ދެނެގަނެ ފޯނަށް ކަލަންޑަރ ރިމައިންޑަރ ލެވޭނެކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

މީރާގެ ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޓޯކަން ނަގައި ކިޔު ތަރުތީބު އެޕުން ބަލާލެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޓެކުހާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދުމާއި މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތައް ބޭއްވުމަށް މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މީރާގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ގޫގުލް ޕްލޭސްޓޯރއިންނާއި އެޕަލްގެ އެޕް ސްޓޯރއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އައު ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ފަސޭހައިން ޓެކުހާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ޓެކުހާއި ގުޅޭ އިލްތިޒާމުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް