ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 22:31
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަައްޓަވައިދެއްވާ ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަައްޓަވައިދެއްވާ ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތަކީ ބޮޑުއުތުރާ، ބޮޑުތިލަދުން މައްޗަށް ތާރީޚުގައި ވެސް އަންނަ، އެންމެ ބޮޑު ބަދަލު - ރައީސް
 
މި އެއަރޕޯޓް ވެގެންދާނީ ބޮޑުތިލަދުންމައްޗާ، އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާނެފަދަ، ޒަމާނީ އެއަރޕޯޓަކަށް
 
މިހާރު މުޅިރާއްޖެއަށް މިގެންނަ ތަރައްގީގެ ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ފަށަނީ ގަލަމު ތުނޑުން
 
ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާ ވަކި އުސޫލުތަކެއް ވައްޓަފާޅިއެއް އޮންނާނެ

މިފެށުނީ ބޮޑުއުތުރާ، މުޅި ބޮޑުތިލަދުން މައްޗަށް ތާރީޚުގައިވެސް އަންނަ، އެންމެ ބޮޑު ބަދަލުކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިރޭ ފައްޓަވައިދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ ތިލަދުންމައްޗާ، މިލަމަޑުލު އުތުރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. ހަނިމާދޫ އަދި މި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނުގާ މިއަދު ކުލަޖެހިއްޖެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާ ވަކި އުސޫލުތަކެއް ވައްޓަފާޅިއެއް އޮންނަ ކަމަށެވެ. ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކާ، ހިންގާ ކޮންމެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގާނީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މިހާރު މުޅިރާއްޖެއަށް މިގެންނަ ތަރައްގީގެ ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ފަށަނީ ގަލަމު ތުނޑުން. ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކުރެވި، ހިސާބު ކިތާބުން ނަތީޖާ ހޯދުން. އެނަތީޖާގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ޕްލޭނެއް ހެދުން. އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، މިޒަމާނުގާ އެއީ، ނުވާކަމެއް ފަދަ ކަމެއް. އެގޮތަށް އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ، އެއީ ހަމަ ކަނޑުގައި އެޅި ރޮނގެއް. އެއާ އިދިކޮޅަށް ކަންކުރީމާ ދެންވަނީ މާދެރަގޮތެއް. ވިސްނުމާ ފިކުރާ ޙިކުމަތާ ކެތްތެރިކަމާ ނުލާ، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއެއް ނުލިބޭނެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ ބައިނަލް އަގްވާމީ އެއާޕޯޓު ގެ މަސައްކަތް މިފެށީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ހުއްޓިއޮވެ، ފަހަތަށް ގޮސް، ގެއްލި ހުސްނުވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. މިފެށިގޮތަށް ފެށީމާ މާތްﷲ ގެ އިރާދަޔާއިއެކު ދެން މިކަމެއް ނުހުއްޓޭނެ ކަމަށާއި ފަހަތަކަށްވެސް ނުދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތެއް–ގައުމެއްގެ ކަންކަން ހަމަމަގުން ހިންގޭނީ، ވަކި ހަމަތަކަކުން. ވަރަށްގިނަ އަމިއްލަ އިހްސާސާ، ދޭދޭ ޖަޒްބާތު އެއްފަރާތް ކޮށްގެން . ކެހި ކަނޑުލުގެ ހިތި ފިލުވޭނެ ކެތްތެރިކަމާ ވިސްނުން ނެތި، ކަނޑޫ ކަހައިފިނަމަ، އެހިތި އެންމެންގެ އަރުގާ ލާނެ. ކުރިއަށްދާން ޖެހޭ ސީދާ މަގުން ކައްސާލާ ، މަގުމަތިވާނެ. ވިސްނުމެއް ރޭވުމެއް ނެތިއްޖެނަމަ، ރޭވެއަލި ވިލޭއިރު އެންމެން އެކީ އެއްފަހަރާ ބިކަވާނެ. ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ވިސްނުމަކާ، ފެންހިފޭ ޕްލޭނެއް އޮންނަންވާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނު ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ، 136.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ކަމަށެވެ. މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެއްޗަކީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަމަށާއި، މިމަޝްރޫޢުގެ ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހި ނިމިފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ އަހަރަކު 1.3 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ، ޒަމާނީ ރީތި ފަސިންޖަރ ޓަރމިނަލް ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 2.46 ކިލޯމީޓަރުގެ އާރަންވޭއަކީ، ދުނިޔޭގެ ބައްރުތަކުން ގިނަ ފަސިންޖަރުން އުފުލޭނެ، ބޮޑެތި މަތިންދާ ބޯޓް ފަހަރަށް އަޅާ ރަންވޭއެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެެވެ.

މީގެ އިތުރަށް، ބައިނަލް އަގްވާމީ އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ވަޞީލަތްތައް ހަނިމާދޫގާ ގާއިމް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މި އެއަރޕޯޓް ވެގެންދާނީ ބޮޑުތިލަދުންމައްޗާ، އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާނެފަދަ، ޒަމާނީ އެއަރޕޯޓަކަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް