ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 10:35
މި ހާދިޘާގައި 68 މީހަކު މަރުވިކަން އޮފިޝަލުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އިރު، ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ވާ 4 މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
ނޭޕާލުގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓުން
"ފެނުނީ ބޮޑު، އަލިފާން ބޯޅައެއް": ނޭޕާލްގައި ފްލައިޓް ވެއްޓުނު މަންޒަރު ދުށް މީހެއްގެ ދުލުން
 
ބޯޓު ގޮސް ފަރުބަދައިގެ އަރިމަތީގަ ޖެހި، ބޯޓު ދެ ބުރިވިތަން ފެނުނު މީހުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އެމަންޒަރު ވަރަށް ބިރުވެރި
 
ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް، ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަޙައްދުން ނަގާ، ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ދަނީ ބަލަމުން
 
މިއީ ނޭޕާލްގެ ވައިގެ އުދުހުންތަކުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިނގި އެންމެ ހިތާމަވެރި ހާދިޘާ

މީލާދީ އާ އަހަރެއްގެ 3 ވަނަ ހަފުތާއަށް ފެށިގެން އައި އިރު، އަވަށްޓެރި ނޭޕާލްއިން ލިބުނީ، އިންތިހާ ހިތާމަ ހުރި ޚަބަރެކެވެ. 72 މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ޔެޓީ އެއަރލައިންސް އޭޓީއާރް 72 މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓި، އެ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު ހިތާމަވެރި ޚަބަރެވެ. ޖެނުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ނިޔަލަށް، މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 68 އަށް އަރާފައެވެ.

Advertisement

ހާދިޘާގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރު ކުރަމުން ދާއިރު، މަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން ދަނީ އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާތައްވެސް މީޑިއާއާ ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ. އެފަދަ އެކަކީ ގަންގާ މަގަރުއެވެ.

އޭރު ގަޑިން ހެނދުނު 10:30 {ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 0445} ކަން ހާ އިރު ވާނީ. އަހަރަމެން ތިން މީހުން، އެއީ މަގޭ ފިރިމީހާއާއި، އަވަށްޓެރިއަކާއި އަހަރެން، ތިބީ ބޭރުގަ، އަވިގަނޑުގަ. ބޯޓު އުދުހެމުން ދިޔައީ އަހަރަމެންގެ ބޯ މަތިން. އަހަރަމެން ހީކުރީ ބޯޓު އަނބުރާލަން އުޅެނީ ކަމަށް. އެކަމަކު، ބޯޓުގެ އެއްފަރާތުގެ ބުރަފަތި މަސައްކަތް ނުކުރާކަން ފާހަގަވި. ބޯޓު އޮތީ އަރިއަކަށްހެންވެސް ހީވި. އަހަރަމެން ބަލަން ތިއްބާ ބޯޓު ގޮސް ފަރުބަދައިގެ އަރިމަތީގަ ޖެހުނީ. ދެން ބޯޓު ދެ ބުރިވީ. އެއްބައި އޮތީ ފަރުބަދައިގެ ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ބައިގެ މަތީގަ... އަނެއްބައި ވެއްޓުނީ ތިރިއަށް. އެ މަންޒަރު ފެނިފަ، ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ގެއާ ދުރަށް އަހަރެން ދުއްވައިގަތީ. ހިފާފަ އޮތް ހުޅުގަނޑުގެ ހޫނު، އަހަރެންނަށް އިޙްސާސް ވަމުން ދިޔަ. ދުވިދުވުމުގެ ތެރޭގަ، ފިރިމީހާއަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިފަ ހުރީ.
ގަންގާ މަގަރު؛ މަންޒަރު ދުށް މީހެއް

މަންޒަރު ދުށް މީހުންގެ ތެރޭގައި ސަޕަނާ ޚަދުކާ ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި އޭނާއަށް ފަޒާގެ ތެރެއިން ފެނުނީ މާ ސިންގާ އަލިފާން ބޯޅައެކެވެ

އަހަރެން ދިރިއުޅެނީ ބޯޓުވެއްޓުނު ސަރަޙައްދާ ޖެހިގެން ހުރި ގޭގަ. ބޯޓު ވެއްޓުނީ ހަމަ އަހަރެން ދިރިއުޅޭ ގެއާ ޖެހިގެން. ބޯޓުގެ އެއް ފިޔަގަނޑު އަދިވެސް ފަރުބަދައިގެ ކަނޑައިގެންގޮސްފަ އޮންނަ ފަޅިއަށް އެލިފަ. އަހަރަމެންގެ ގެއާ ވީ ފަޅިއަށް ބޯޓު އައިސް، ވިއްސައިގެން ގޮސް، ދެން ހުޅުފަޅައިގެން ދިޔައީ. އަޑުފަށްގަނޑެއް އިވިގެން ބޭރު ބަލާލިއިރު، ވައިގެ ތެރެއިން ފެނުނީ ބޮޑު އަލިފާން ބޯޅައެއް. ދެން އަހަރަމެން ދުވެފަ ގެއިން ނުކުތީ. އަހަރަމެން ހީކުރީ ބޯޓު ވެއްޓިޖެހޭނީ އަހަރަމެން ގޭގަ ކަމަށް. އަހަރަމެންނާއި އަހަރަންގެ ދަރިން ތިބި ގެ. އިރާދަކުރެއްވީތީ އަހަރަމެން މިތިބީ ސަލާމަތްވެފަ.
ސަޕަނާ ޚަދުކާ؛ މަންޒަރު ދުށް މީހެއް

މޫސުން ސާފުކޮށް އޮތް، ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު، އެތެރޭގެ ދަތުރެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ފަތުރުވެރި މަންޒިލު، ޕޮކާރާއަށް ވެއްޓުނު ޔެޓީ އެއަރލައިންސް އޭޓީއާރް 72 މަތިންދާބޯޓުގެ ކޮކްޕިޓް ވޮއިސް ރެކޯޑަރާއި ފްލައިޓް ޑޭޓާ ރެކޯޑަރު، ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ލިބެމުންދާ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު، ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް، ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަޙައްދުން ނަގާ، ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

މިއީ ނޭޕާލްގެ ވައިގެ އުދުހުންތަކުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިނގި އެންމެ ހިތާމަވެރި ހާދިޘާއެވެ. 72 މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓި 68 މީހަކު މަރުވިކަން އޮފިޝަލުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި ވާ އިރު، ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ވާ 4 މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް، ހޯމަ ދުވަހުވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ޝެޑިއުލް އުސޫލުން، ކަތުމަންޑޫއިން ފުރައިގެން ޕޮކާރާއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ މަތިންދާބޯޓުގައި ތިބީ ނޭޕާލްގެ 57 ރައްޔިތަކާއި، އިންޑިއާގެ 5 ރައްޔިތެއްގެ އިތުރުން ރަޝިއާގެ 4 މީހުންނާއި، ދެކުނު ކޮރެއާގެ 2 މީހެއް، އަދި އާޖެންޓީނާ، އަޔަލަންޑް، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ފްރަންސޭސިވިލާތް، މިއިން ކޮންމެ ޤައުމަކުން 1 މީހެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
6%
50%
25%
3%
3%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ޔަހޫދީ ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަފުސްކޮށް، އެތައް ޢާއިލާއެއް ބަނޑަށްޖައްސައިފި!
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ އަދަދު، ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށްވުރެ ހަގުނަ އިތުރު
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނަގާ، މަޖުބޫރުން ކައިވެނި ކުރުވުމުގެ ފަހަތުގައި ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސިފައިން!
ބައިގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އެމެރިކާގެ އުޅަނދެއް އަނެއްކާވެސް ހަނދަށް ޖައްސައިފި