ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 17:10
ޖަޒުބާތުގައި ދަތްދޮޅިދޮށަށް އަތްލާ ހިސާބަށް، ތަރުޖަމާންގެ ޖަވާބަކީ ހިނިތުން މޫނެއް
ޖަޒުބާތުގައި ދަތްދޮޅިދޮށަށް އަތްލާ ހިސާބަށް، ތަރުޖަމާންގެ ޖަވާބަކީ ހިނިތުން މޫނެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ެރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު
ޖަޒުބާތުގައި ދަތްދޮޅިދޮށަށް އަތްލާ ހިސާބަށް، ތަރުޖަމާނުގެ ޖަވާބަކީ ހިނިތުން މޫނެއް
 
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތް ކަމަށް ބުނާ އިރު މީސްމީޑިއާ އިން ފެންނަނީ އެހެން މަންޒަރެއް

އެއްކޮޅުން ދައްކަނީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތް ވާހަކައެވެ. އެއްކުރެވުނު ބަޔަކު އެއްކުރައްވައިގެން ރަށަކަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިޔަކު ވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ އެ ތަނަކަށް އެއްވެ އަޑު އުފުލައެވެ. ކިރިޔާ ވެސް ހިތްވަރެއް ހުރިއްޔާ އެ ދުވަހަކު ވީ ބަޔަކު ގޮވައިގެން މާލޭގެ މަގުތަަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާ ވެސް ކުރެއެވެ. އެކަމަކު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތޭ ބުނާ ބުނުމަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ބުނަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔަން ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށެވެ. ބުނަނީ ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިއަކަށް ފާޑު ކިޔަން ބިރު ގަންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރުގެ ހަފްލާ އެއް ބާއްވާނަމަ އެތަނާއި ވީ އެންމެ ކައިރި ތަނަކަށް މީހުން އެއްކޮށްގެން ލެވުނުހާ ހަޅޭކެއް ވެސް ލަވަނީއެވެ. ދެންވެސް ބުނަނީ ޚިޔާލު ފާޅު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދެވޭކަން އެންމެ ރީތި ގޮތުގައި ފެންނަނީ ވެރިކަމުގެ އާރާއި ބާރުގައި ތިބޭ އިރު އެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް އިޖާބަދޭ ގޮތުންނެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ކަންކަން ކުރައްވާ ގޮތަކީ ޕާޓީ ބައްދަލުވުމެއްގަ ވިޔަސް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގަ ވިޔަސް މަޝްރަހު ހޫނުވާހެން ހީވުމާއެކު އަޑު ކަނޑުވާލަނީއެވެ. ރައްޔިތަކަށް ފެނިއްޖެއްޔާ ކިޔާފާނެ އެއްޗިއްސަށް ބިރުން އާއްމުންނަށް ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވި ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންވެސް ދިވެހިން ދެކެފިއެވެ. އެއީ ވެސް އެއް ބަޔަކު އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުމަށް ޖަވާބު ދިން ގޮތެވެ.

މިއީ މި އިހަށް ދުވަހު މީސްމީޑިއާ އިން ފެނުނު ވީޑިއޯއެކެވެ. އެ ވީޑިއޯ ޓްވިޓަރގައި އާއްމުކޮށްފައި ވަނީ މިއީ ކާކުތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ އެއް ބޭފުޅަކީ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން މިއުވާން މުހައްމަދުއެވެ. އަނެއް ފަރާތަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އެކަމަކު މި ރިޕޯޓްގައި އެއީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް އިޖާބަދޭކަށް ނެތީމެވެ.

ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ އާއްމުންނަށެވެ. ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔާފައިވާ މެސެޖުތަކާއި އެކު ތިބި ހައެއްކަ މީހުން އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ އިރު ދަތްދޮޅި ދޮށަށް އަތްލާ ހިސާބަށް ޖަޒުބާތުގައި ޝުއޫރުތަައް ބަންޑުންކުރަމުން ދިޔަ އާއްމުންނެވެ. ބަލާބެލުމަށް ޔަގީންވާ ކަމަކީ އެއީ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންކަމެވެ. ލަވަމުންދިޔަ ހަޅޭކުގެ ތޫލި އަޑު ފައްގަނޑުގެ ތެރެއިން ސާފުވި އެއް ކަމަކީ ދޮގު ހަދާކަމަށް ބުނެ ކުރަމުން ދިޔަ ތުހުމަތުތަކެކެވެ. އެ ނޫނަސް ފާޑުކިޔުމުގެ ބަސްތައް ރައްދު ކުރަމުން ދިޔަ އިރު އެ މީހުން ފެނުމުން ތަރުޖަމާނު މަސައްކަތްކުރެއްވީ އެ މީހުންނާއި ވާހަކަދެއްކޭތޯއެވެ. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތޭ ބުނާ އިރު ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަށް ސީދާގޮތުން ފާޑުކިޔަން ފުރުސަތު އޮތްކަން އެއޮތީ ފެންނާށެވެ.

ހޯއްގޮވުމާއި ހަޅޭކުގެ ގަދަ އަޑުގެ ކުރިމަތީގައި ތަރުޖަމާން ދެއްކެވީ ހިނިތުން މޫނެކެވެ. ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން "ހަޅޭއް ނުލަވާ ފަހަރަކު ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކުމަށް" ވިދާޅުވިއެވެ. މިހެން ވިދާޅުވުމުންވެސް އެއްވެފައިވާ މީހުންގެ އަޑުވީ ހައްތަހާ ގަދައެވެ. ކިރިޔާ މޫނުގައި އަތް ޖެހޭ، ނުޖެހޭ ހިސާބަށް އައިސް އަތް އުކާ އަޑުގެ ނެތްތަނަށް ހަޅޭއްލަވާ އިރު ވެސް އެ ބުނާ ޚިޔާލެއް ފާޅު ނުވަނީތޯއްޗެކެވެ.

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތިގެން މިއަދު އެކަމާއި އެންމެ ގަދަ އަޑުން ވަކާލާތުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަކީ މީގެ ކުރިން ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާންކަމުގައި ތިއްބެވި އިރު އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ރަށް ރަށަށް އަރައިފިއްޔާ ކާރުކޮޅުން ނުފައިބާ އުޅުއްވި ބޭފުޅުންނެވެ. އިދިކޮޅު ހަރުގެއެއް ކީއްކުރަންތޯ، އިދިކޮޅުގެ އަޑުގަދަ ގެއެއް ހުއްޓަސް އެމަގަކަށް ވެސް ނުވަދެ ވޭތޯ އޭރު ބެއްލެވިއެވެ. އެހެންވީމަ މިއަދު ފެންނަހެން ތަރުޖަމާނުން ނުފެނިދާނެއެވެ. އަދި މި ބޭފުޅުންގެ ބާރުގައި ތިއްބެވި ތަރުޖަމާނުން އާއްމުންނާއި ޒުވާބުކުރާ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޮސް ޕާޓީ އިން އެކަން ދިފާއުކުރައްވަން ޖެހުނު ދުވަސް ވެސް މާޒީވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްގެން ބަޔާނެއް ނެރުއްވާ އެކަމާއި ޝަކުވާ ކުރައްވާ ތަރުޖަމާނުންނެއް އަދި އެއް ނުފެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް