ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 21:40
އިރާގާއި އަރަބި ގަލްފް ކަޕްގެ މެޗުތައް ކުޅެމުން ދާ ދުވަސްވަރު ކަމުން، އެތައް ބަޔަކު ދަނީ، މެޗުތައް ހޮސްޓް ކުރާ ބަސްރާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުން
އިރާގުގައި ފަށާ އަރަބި ގަލްފް ކަޕް
އިރާގޭ ބުނުމުން ބޮލުގައި ކުރެހޭ ތަސްވީރު ބަދަލުކޮށްލި ބަސްރާ!
 
25 ވަނަ އަރަބި ގަލްފް ކަޕާއެކު ބަސްރާގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އީދެއް އައިސްފައިވާ ފަދަ
 
ބަސްރާއަށް މިހާރު ޒިޔާރަތް ކުރަމުން ދާ މީހުންނަކީ ހަމަ އެކަނި ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރިއަށް، އެ ގައުމަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންނެއް ނޫން
 
އިރާގުގެ މުއްސަނދި ސަގާފަތާއި ކާބޯތަކެތި ތަޖުރިބާކުރުމަކީވެސް މިއަދު ބަސްރާގައި ވަރަށް އާންމު މަންޒަރެއް

ކުވައިތަށް ނިސްބަތްވާ އަބްދުއްލަތީފް އައްސުރައިޚަކީ ގިނައިން ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅޭ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާއާ އެންމެ ގާތުން އޮތް އަވައްޓެރި އެއް މަންޒިލް ކަމުގައިވާ އިރާގަށް ދުވަހަކުވެސް ދަތުރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ބިރާ ހެދިއެވެ.

އިރާގުގެ ސަގާފަތް، އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ސިފަވެގެން ދާ ގޮތަށް އާބާތުރަ ފިލުވާފައިވާ އަލްހައްސޫން މިއުޒިއަމް ކެފޭގައި އިނދެ ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަދައްކަމުން ސުރައިޚް ބުނީ، އިރާގަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި، އަބަދުވެސް ހުރަހެއް އޮތް ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ވިލާތާއި، އެމެރިކާގެ އިތުރުން ޢަރަބި ބައެއް ޤައުމުތަކަށް އަހަރެން ދަތުރުކުރިން. އެކަމަކު ޢިރާޤަކަށް ނުދަން. ޢިރާޤަކީ މުއްސަނދި ޙަޟާރާތަކާއި، ޘަޤާފަތެއް އޮތް، ރީތި ޤައުމެއް. އެކަމަކު، ޢިރާޤަށް ދަތުރު ކުރަން، އަބަދުވެސް ހުރަހެއް އޮތް ކަމުގެ އިޙްސާސް މަށަށް ކުރެވެނީ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، 1990ގެ ހަނގުރާމައަށް ފަހު، ޢިރާޤަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހުރަހެއް އޮތް ކަމުގެ އިޙްސާސް، އެންމެނަށްވެސް ކުރެވޭ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، އެއީ މަގޭ ޒުވާންދުވަސްވަރުގެ ފެށުން އައި ދުވަސްވަރު. ދެވަނަ ހުރަހަކީ، ޢިރާޤޭ ބުނާއިރަށް ބޮލުގަ ކުރާހެލެވިފަ އޮންނަ ތަސްވީރު. އެ ތަސްވީރު ބުނާ ގޮތުން ވިއްޔާ، ޢިރާޤުގައި އޮންނާނީ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތައް، ސަލާމަތަތްތެރިކަމެއް ނޯންނާނެ. އެކަމަކު، ޙަޤީޤަތަށް ބުނަންޏާ، އަހަރެން މިތަނަށް މި އެތެރެވީ ޞަފްވާން ބޯޑަރ ކްރޮސިންގްއިން... ހުރިހާ އެންމެންވެސް މަށަށް މަރުޙަބާ ކީ... މަގުތަކާ، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައިވެސް އެކަން އޮތީ ހަމަ އެހެން.
އަބްދުއްލަތީފް އައްސުރައިޚް؛ ކުވައިތު މީހެއް

ކަން އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ސުރައިޚް މިއަދު ހިމެނެނީ އިރާގުގައި މިއަދު ތިބި އެތައް ހާސް މެހެމާނުންތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ، ގާތްގަނޑަކަށް 40 އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، އިރާގާއި އަރަބި ގަލްފް ކަޕްގެ މެޗުތައް ކުޅެމުން ދާ ދުވަސްވަރުކަމުން، އެތައް ބަޔަކު ދަނީ، މެޗުތައް ހޮސްޓް ކުރާ ބަސްރާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންނެވެ.

ފެންވަރާ، މުހިންމުކަމާ، މުއްދަތަށް ބަލާއިރު، މީ ހަމަ އަލަށް ވާ ކަމެކޭ ބުނަން ޖެހޭނީ. މި ދައްކަނީ 2 ހަފުތާއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ވާހަކަ. އަހަރުމެން މި ތިބީ ތައްޔާރަށް. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ، ދިގު މުއްދަތަކަށް މެހެމާނުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރުގަ އަހަރުމެން ތިބޭނީ.
އަބްދުއްރަހީމް ރަޝީދު؛ ބަސްރާ ހޮޓެލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު

25 ވަނަ އަރަބި ގަލްފް ކަޕާއެކު ބަސްރާގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އީދު އައިސްފައިވާފަދައެވެ. ސުރައިޚް މަޑުކޮށްލައިގެން އިން ކެފޭގެ އޯނަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު، މުހައްމަދު ހައްސޫންގެ ވާހަކަތައް އެކަމަށް ހެކިދެއެވެ. ގަލްފް ކަޕާއެކު ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެމުންދާ ފައިދާއާއެކު، ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހިތްތަކަށް ވަނީ އުޖާލަކަން ގެނުވާފައެވެ.

މީހުން ބުނާހެން، ބަސްރާ އޮންނަނީ ފިއްތާލާފަ. އެހެންވެ، ބަސްރާއަކީ ކޮބައިކަން މީހުންނަށް އަންގައިދޭން، ގަލްފާ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް އެބަ ޖެހޭ މިތަން ހުޅުވާލަން. ކުރިން ބަސްރާ ސިފަވެފަ އޮންނަނީ މާ ރަނގަޅު ނޫން ތަނެއްގެ ގޮތަށް. ވައްކަންކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތަށް. ގަލްފް ގައުމުތަކުން މީހުންނެއް ނާދޭ މިތަނަކަށް. އެކަމަކު، އެމީހުން އައިމަ، އެ މީހުންނަށް އެބަ ފެނޭ ބޮޑު ތަފާތެއް. އަހަރުމެންގެ ދީލަތިކަމާ، ރަނގަޅުކަން އެމީހުންނަށް އެބަ ފެނޭ.
މުހައްމަދު ހައްސޫން؛ ބަސްރާގައި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ މީހެއްގެ ދަރިފުޅު

ބަސްރާއަށް މިހާރު ޒިޔާރަތް ކުރަމުންދާ މީހުންނަކީ ހަމައެކަނި ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރިއަށް، އެ ގައުމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންނެއް ނޫނެވެ. އިރާގުގެ މުއްސަނދި ސަގާފަތާއި ކާބޯތަކެތި ތަޖުރިބާ ކުރުމަކީވެސް މިއަދު ބަސްރާގައި ވަރަށް އާންމު މަންޒަރެކެވެ. ބަސްރާއަކީ ކަދުރު ބޭނުން ކޮށްގެން ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ފޮނިކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށް މަޝްހޫރު ސިޓީއެކެވެ.

ޔަމަނަށް ނިސްބަތްވާ އައްބާސް އަލްފަޒްލީ ބުނިގޮތުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާ އިރާގަށް ކުރި ދަތުރު އޭނާ އާޝޯޚް ކުރުވައިފިއެވެ. ބަސްރާ ކަދުރުގެ ހިތްގައިމު ރަހަ، އޭނާގެ އަރުތެރެއިން ފިލައި ނުދާނެ ކަމަށާއި، މުބާރާތުގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ލިބުނު ހޫނު މަރުހަބާއަކީ ދުވަހަކުވެސް ހިތުން ފިލައިގެންދާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ފަޒްލީ ބުނެއެވެ.

ތެދެއް، މީ އަހަރެންގެ ދެވަނަ ގައުމު. އިރާގަށް އަހަރެން ދަތުރުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު. މިތަނުން މަށަށް ކީ މަރުހަބާއާ، މީހުންގެ ދީލަތިކަމާ، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ބަސްރާއިން ފެންނަ އަދަބު އިހްތިރާމް ފެނި އަހަރެން މި ހުރީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އާޝޯޚްވެފަ. އަހަރުމެން މިހާރު މި ތިބީ ބަސްރާގެ ކަދުރު ފިހާރައެއްގަ. ކަދުރަކީ ބަސްރާއަށް ތިޔާގި އެއްޗެއް. ޚާއްސަ އެއްޗެއް. ކަދުރު ހައްދާ އަރަބި އެހެން ގައުމުތަކާ އިރާގު ތަފާތުކޮށްދެނީވެސް ބަސްރާ. އިރާގު ކަދުރު (ވަކިން ޚާއްސަކޮށް) ބަސްރާ ކަދުރަކީ ހަމަ ތަފާތު އެއްޗެއް.
އައްބާސް އަލީ އަލްފަޒްލީ؛ ޔަމަނު މީހެއް

ޖެނުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިރާގުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ 25 ވަނަ އެރޭބިއަން ގަލްފްކަޕްއާ ދިމާކޮށް، 34000އެއްހާ މީހުން، ސަފްވާން ބޯޑަރ ކްރޮސިންގއާ ބަސްރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ މަގުން ބަސްރާއަށް އެތެރެވެފައި ވާކަމަށް، އިރާގުގެ ބޯޑަރ ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީން ޖެނުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް