ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 17:25
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
ޓްރިޕްއެޑްވައިޒަރ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
މި އަހަރުތެރޭ އިތުރު 9 ރިސޯޓު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ: މިނިސްޓްރީ
 
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ޖުމްލަ 59608 އެނދު ނެރެފައިވޭ
 
ރާއްޖޭގެ 168 ރިސޯޓަކުން ޖުމްލަ 41049 އެނދު ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަނީ ނެރެފަ

މިއަހަރުތެރޭ އިތުރު 9 ރިސޯޓު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އާ 9 ރިސޯޓް މި އަހަރު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ހާމަކުރި ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ރިސޯޓްތަކެއްކަން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި ވާގޮތުން 2023 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި އާ 5 ރިސޯޓެއް ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. އެއީ ކ.އަތޮޅުގައި 3 ރިސޯޓް، މ.އަތޮޅުގައި 1 ރިސޯޓް އަދި ރ.އަތޮޅުގައި ހުޅުވާފައިވާ 1 ރިސޯޓެކެވެ. ކ.އަތޮޅުގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން 2 ރިސޯޓަކީ ފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރިސޯޓުތައް ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިިދިޔަ އަހަރު ހުޅުވި ރިސޯޓްތަކަކަކީ ކ.އާނުގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓް، ކ.ހިލްޓަން މޯލްޑިވްސް އަމިންގިރި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ، ކ.އޯގާ އާޓް ރިސޯޓް، ރ.އަލީލާ ކޮތައިފަރު މޯލްޑިވްސް އަދި މ.މަޑިފުށި ފްރައިވެޓް އައިލެންޑް އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ޖުމްލަ 59608 އެނދު ނެރެފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އެ އެނދުތައް ނެރެފައި ވަނީ 1207 ފެސިލިޓީއަކުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް އެނދު ނެރެފައިވަނީ ރިސޯޓުތަކުން ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ 168 ރިސޯޓަކުން ޖުމްލަ 41049 އެނދު ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަނީ ނެރެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް