ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:20
މިނިސްޓަރ ޝައުނާ މާލޭގެ ކުނީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުން
މިނިސްޓަރ ޝައުނާ މާލޭގެ ކުނީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުން
އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ
މާލޭގެ ސާފުތާހިރުކަން
ގޭބިސީތަކުން މަގަށް ކުނި ނެރުން: މާލޭގެ އާއްމު ހާލަތު މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ބައްލަވާލައްވައިފި
 
މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުން ރަނގަޅުކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި
 
މާލޭގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވީ މިނިސްޓަރ އަމިއްލަފުޅަށް އިސްނަންގަވައިގެން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ, އާމިނަތު ޝައުނާ, މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ގޭބިސީތަކުން މަގަށް ނެރޭ ކުނީގެ އާއްމު ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓަރ މާލޭގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވީ މިނިސްޓަރ އަމިއްލަފުޅަށް އިސްނަންގަވައިގެން ކަމަށެވެ. މާލޭގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަން މިފަދަ ގޮތަކަށް ނުކުންނެވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އާއްމުކޮށް ކުނި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ރަނގަޅަށް އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ ބެއްލެވުންކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ބޭނުންފުޅުވަނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މާލޭގެ ކުނީގެ އާއްމު ހާލަތު ހުރިނެތްގޮތް އަމިއްލަފުޅަށް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަލޭގެ އެކިމަގުތަކާއި ސަރަހައްދުތަކަށް ވަޑައިގެން ބެއްލެވި ބެއްލެވުމުގައި، މާލެތެރޭގެ ކުނީގެ ކަންކަން، ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ގެންދާލެއް ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރެއްވުނު ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މާލޭގެ މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ހުންނަ ކުނި ނަގަން ވެމްކޯއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާނުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމުމާއެކު، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މަގުތަކުން ކުނި ނެގުން ވެމްކޯއިން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އެއާއެކު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ކުނި އިތުރުވެ، އެކަން އާއްމުންނަށް ތަކުލީފަކަށް ވިއެވެ. މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި މައިޒާންތައް ސާފުކުރުމަށް ވެމްކޯއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އާނުކުރަން ނިންމީ، އެ ކުންފުނިން އެކަން ގަވާއިދުން ނުކުރާތީކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއިން ކުރަމުން އައީ ވަރަށް ސަމާލުކަންދީގެން، ރަނގަޅަށްކަަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އޭރުވެސް މާލޭގައި ކުނި ގިނަވެ މާލެ ތެރެ ގޮނޑުވުމުން، މިނިސްޓަރ ޝައުނާގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން މާލެތެރެ ސާފުކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް