ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:47
ރައީސް ސާލިހު އަލިފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ރައީސް ސާލިހު އަލިފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތައް
ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ރަސްމީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސަށް ހުރަހެއް ނޯވޭ: މިއުވާން
 
ރ އަތޮޅާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަޅަށް ރައީސް ކުރެއްވީ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއް

ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ރަސްމީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުރަހެއް ނޯންނަކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ ރ އަތޮޅާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަޅަށް ރައީސް ކުރެއްވީ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް އައްޑޫއަށް ކުރައްވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގައި ރަސްމީ ދެ ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގަ އުޅުއްވާފަ އަނެއްކާ އައްޑޫގަ ހުންނަވާފަ، އައްޑޫގަ ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްގަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް، އަނެއްކާ މާލެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އަނެއްކާ އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމަކީ ޕްރެކްޓިކަލް ކަމެއް ނޫން.
މިއުވާން މުހައްމަދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާއިރު ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ އެހެން ބައްދަލުވުންތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ، އެކި ގްރޫޕްތަކާއި ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންނާވެސް ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ރިސޯރސްތައް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ރައީސް މަސައްކަތްޕުޅު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އެހެން އަމަލުފުޅު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މިސާލަކަށް މުލިއާގޭގަ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. ރައީސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނެވުމަށް ކަނޑައަޅާފަ ހުންނަ ގެކޮޅުގައި. ޕާޓީގެ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫން އެކަން އެ ބާއްވަނީ. ޕާޓީގެ ބޭފުޅުން ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވާކަމަށްވާނަމަ، ރައީސް ހުންނެވުމަށް ސެކިއުރިޓީ ގޮތުންނާ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ހަދާފަ ހުންނަ ތަނެއްގަ އެ ހުންނަވަނީ. ރައީސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނީ އެތަނުގަ. އެކަމަކު ޕާޓީގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ރައީސް ނުބާއްވަވާނެ.
މިއުވާން މުހައްމަދު

ރައީސްގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ސަޕޯޓް ޓީމުން ބައިވެރިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިޔަކު ސުވާލު ދެންނެވުމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ، ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާތީ އެމަނިކުފާނާއެކު އަބަދުވެސް ސަޕޯޓް ޓީމް ދަތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. މިފަހަރު ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރައީސް ބޭނުންފުޅުކުރައްވަނީ ކެމްޕޭން ޓީމުން ޚަރަދުކުރެއްވި ލޯންޗުތައް ކަމަށްވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި މާފަންނުގައި އޮންނަ ކެމްޕޭން އިވެންޓަކަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މުލިއާގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެން ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޓެކްސީއެއްގައި ނޫންކަން ވިދާޅުވެ މިސާލު ނަންގަވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު އެތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ސެކިއުރިޓީ ފުރިހަމަކޮށްދީފައި އޮންނަ ވެހިކަލްގައި ކަމަށެވެ. އެކަން ދެން މާނަކުރަންވީ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުން ކަމަށްތޯ ވިދާޅުވެ މިއުވާން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

މިއުވާން ވަނީ ރައީސްގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގައި ދައުލަތުން ޚަރަދު ނުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވާ، ވާހަކަފުޅު ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް