ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:34
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ކުރާ ތުހުމަތު
ސަރުކާރުން އެއްވެސް ސްކޫލަކަށް ވަކި ގަޑިއެއްގައި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް އަންގާފައެއް ނުވާނެ: މިއުވާން
 
އެއްވެސް ސްކޫލަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް އިދާރައަކަށް އެގޮތަށް އަންގާފައެއް ނުވާނެ، އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބައްދަލުވުންތަކެއް އޮވެދާނެ

ސަރުކާރުން އެއްވެސް ސްކޫލަކަށް ވަކި ގަޑިއެއްގައި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް އަންގާފައެއް ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭން ގަޑިއާ ދިމާކޮށް ރަށްތަކުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން ޕޭރަންޓް-ޓީޗަރު މީޓިންގ ބާއްވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ ސްކޫލުތަކަކީ ސިޔާސީ ކަންކަމުން އެއްކިބާވެ އޮންނަ ތަނެއްކަމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ބުނަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި މީހެއްގެ ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަންގާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެކަޑަމިކް ޓާރމެއް ނިމި، އަލުން ކިޔެވުން ފަށާއިރު ވަރަށް ގިނަ ޕޭރަންޓް-ޓީޗަރ ބައްދަލުވުންތައް އޮންނާނެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ރައީސްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމެއްގެ ފަރާތުން ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ، އެއްވެސް ސްކޫލަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް އިދާރައަކަށް އެގޮތަށް އަންގާފައެއް ނުވާނެ. އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބައްދަލުވުންތަކެއް އޮވެދާނެ، ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާ ރަށްތަކުގައި ވެސް އޮވެދާނެ ބައްދަލުވުންތަކެއް، ވަކި ބޭފުޅަކު ވަޑައިގަންނަވާތީ ސްކޫލުތަކުގެ ބައްދަލުވުން މަޑުޖައްސާލުމަކީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ ގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ
މިއުވާން މުހައްމަދު

މިއުވާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަފުޅެއް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބ. ގޮއިދޫގައި ރައީސް ނަޝީދު ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މީހަކު ނުކުމެދާނެތީ މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލުން ލައްވާ ޕޭރަންޓް-ޓީޗަރު މީޓިންގ މެންދުރު 14:00 ޖަހާއިރު ބާއްވާ ކަމަށް ތުހުތަމު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކެމްޕޭނަށް ރަށްރަށަށް ދަނީ މަދަރުސާ ކުދިންގެ ގަޑިތައް ވެސް ހޯދައިގެން ކަމަށާއި މި ގޮތަށް ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދަރިވަރުންގެ މައިންބައިފަންނާ ވެސް ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޔާސީ ބޭނުމަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް ނަޝީދު އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސިޔާސީ ހަރާކަތަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެން ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށާއި އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކަމަށާއި ތަރައްޤީ ހޯދެން އޮތީ ޑިމޮކްރޮސީގެ އުސޫލުންކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނާއެކު ތިބުން ވެސް ހުއްޓާނުލައްވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
67%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް