ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:38
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ
ޖަޕާން-އެމެރިކާ
ބައިޑަން އާއި ކިޝިޑާ ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 
އެމެރިކާގެ ރައީސް އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެ
 
ޗައިނާއިން އެކްޕޯޓްކުރާ ސެމީކޮންޑަކްޓަރ އާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން މިދިޔަ އަހަރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، މިކަމާ ގުޅުންހުރި މަޝްވަރާތައްވެސް ދެބޭފުޅުން ކުރައްވާނެ
 
މިބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަސްކަރީ އަދި ދިފާއީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކައިގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ، ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަސްކަރީ އަދި ދިފާއީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކައިގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާއިން އެކްޕޯޓްކުރާ ސެމީކޮންޑަކްޓަރާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން މިދިޔަ އަހަރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، މިކަމާ ގުޅުންހުރި މަޝްވަރާތައްވެސް ދެބޭފުޅުން ކުރައްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މީޑިއާތަކުުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ މިނިންމެވުމަށް ތާއިދުކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާ ޗައިނާއިން ސެމީކޮންޑަކްޓަރސްއަށް އަތްގަދަކުރާ ކުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ބައިޑަން އިން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަދި އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ޖަޕާނުން އަޅަން ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް