ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:38
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ
ޖަޕާން-އެމެރިކާ
ބައިޑަން އާއި ކިޝިޑާ ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 
އެމެރިކާގެ ރައީސް އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެ
 
ޗައިނާއިން އެކްޕޯޓްކުރާ ސެމީކޮންޑަކްޓަރ އާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން މިދިޔަ އަހަރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، މިކަމާ ގުޅުންހުރި މަޝްވަރާތައްވެސް ދެބޭފުޅުން ކުރައްވާނެ
 
މިބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަސްކަރީ އަދި ދިފާއީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކައިގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ، ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް އާއި ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަސްކަރީ އަދި ދިފާއީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކައިގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާއިން އެކްޕޯޓްކުރާ ސެމީކޮންޑަކްޓަރާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން މިދިޔަ އަހަރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، މިކަމާ ގުޅުންހުރި މަޝްވަރާތައްވެސް ދެބޭފުޅުން ކުރައްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މީޑިއާތަކުުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ މިނިންމެވުމަށް ތާއިދުކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާ ޗައިނާއިން ސެމީކޮންޑަކްޓަރސްއަށް އަތްގަދަކުރާ ކުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ބައިޑަން އިން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަދި އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ޖަޕާނުން އަޅަން ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޖަޕާނަށް 5.2 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް، އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ!
ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ގާނޫނީގޮތުން ކުރަން ޖެހޭކަންކަން ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރ
ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު ޓައިވާނަށް ޖަޕާނުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދޭން ނިންމައިފި
ފިލިޕީންސްގައި ހަވާސާ ވެފައިތިބި ކުޑަކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ގެނައުމަށް ޖަޕާނުގެ އެންޕީއޯއަކުން އެހީވަނީ
ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނިންމީ ކޯޓުތަކަށް ގޮންޖެހުމުގެ ނިޔަތުގައެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު އިހުސާން
ޣައްޒާގައި އެހީދޭ މީހުން ހިމާޔަތްކުރަން އިސްރާއީލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: ބައިޑަން
ޖަޕާނުގެ ޖޭ.އެސް.ޕީ.އެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯޝިޕްސް ކޯސްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
ޖަޕާނުގެ ނެޕީހަދާ ކުންފުންޏަކުން ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީ ހެދުން ހުއްޓާލައި ބޮޑެތި މީހުންގެ ނެޕީ ހެދުން އިތުރު ކޮށްފި