ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 10:24
އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅު ޕްރިންސް ހެރީ
އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅު ޕްރިންސް ހެރީ
ރޮއިޓަރސް
ޕްރިންސް ހެރީ
ހެރީގެ ކަންތައް މިހާރު "ހައްދުން މައްޗަށް" ހިނގައްޖެ؟
 
ޕްރިންސް ހެރީ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ކެމީލާއާ ކައިވެނިބައްލަވައި ނުގަތުމަށް، ބައްޕާފުޅު ޗާލްސް ގާތުގައި ޕްރިންސް ވިލިއަމްއާ ދެބޭން ރޮއި އާދޭސް ކުރި ވާހަކަ ހިމެނޭ
 
ފުރާވަރުގެ ދުވަސްވަރު، ކޮކެއިންގެ ޝިކާރައަކަށް އޭނާ ވެގެން ދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކޮށްފައިވޭ
 
ބައެއް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފިރިހެން ދަރިކަލުން ވަނީ، ޒާތީ އަދި ހައްސާސް ވަހާކަތައް އާންމު ކުރުމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާފައި

އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅު ނުވަތަ އާންމުން ކިއާ އުޅޭ ގޮތުން ނަމަ ޕްރިންސް ހެރީއާއި އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާއާ ދެމެދު އުފެދިފައި ވާ ދެބަސްވުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ، މިދިޔަ ދެތިން އަހަރަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަތް އެއް ވާހަކައެވެ. ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާއާއެކު އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަކަށް ފެށި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ހެރީގެ ފަރާތުން ޝާހީ އާއިލާއާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ކުރަމުންދާ ވާހަކަތައްވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް އެންމެ ފަހުން އާންމު ކުރީ، އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ނަމާއެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައި ވާ "ސްޕެއަރ" ނަމަކަށް ކިއާ ފޮތަކުންނެވެ.

"ސްޕެއަރ"ގައި ޕްރިންސް ހެރީ އާންމު ކުރި ވާހަކަތަކަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހުއްޓުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެކަމަކީ އިނގިރޭސިންނަށް ހަޖަމު ކުރަން މާ ފަސޭހަ ވާހަކަތަކަކަށް ނުވިއެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފިރިހެން ދަރިކަލުން ވަނީ، ޒާތީ އަދި ހައްސާސް ވަހާކަތައް އާންމު ކުރުމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާފައެވެ.

ޕްރިންސް ހެރީ ހިއްސާކޮށްފައި ވާ ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަދުގެ ކުއީން ކޮންސޯޓް ކެމީލާއާ ކައިވެނިބައްލަވައި ނުގަތުމަށް، ބައްޕާފުޅު ޗާލްސް ގާތުގައި ޕްރިންސް ވިލިއަމްއާ ދެބޭން ރޮއި އާދޭސް ކުރި ވާހަކައާއި، ފުރާވަރުގެ ދުވަސްވަރު، ކޮކެއިންގެ ޝިކާރައަކަށް އޭނާ ވެގެން ދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ނުހަނު ޅަ އިރު، މަންމާފުޅު، ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާ އަވާހަރަވުމުން ދެން އުފުލަން ޖެހުނު ތަކުލީފުތަކުގެ ވާހަކައާއި، އިނގިރޭސި އަސްކަރިއްޔާގައި ޚިދުމަތް ކުރި ދުވަސްވަރުގެ ވާހަކަތައްވެސް ހެރީ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހަނގުރާމާގައި އޭނާ ހަރަކާތްތެރިވި ދުވަސްވަރު، ޠާލިބާނު ހަނގުރާމަވެރިންގެ 25 މީހަކު މަރާލާފައި ވާނެ ކަމަށްވެސް "ސްޕެއަރ" ގައި ހެރީ ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ.

މި ވާހަކަތަކުގެ އިތުރުން، ހެރީގެ މިހާރުގެ އަނބިމީހާ، މޭގަންގެ ކަމާ ގުޅިގެން ހިނގި ދެބަސްވުމެއްގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަދުގެ ވަލީއަހުދު ވިލިއަމް، ހެރީ ކޮއްޕާލާ، ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލި ވާހަކަ ފަދަ، ޒާތީ ވާހަކަތައްވެސް ހެރީ ވަނީ "ސްޕެއަރ"ގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް ހިއްސާ ކުރި ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. އެފަދަ އެކަކީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ރޮބިން ޕާކަރއެވެ.

ބުނަން، މަށަށް ހީވަނީ ހެރީ މުޅިން ހަމައެއް ނޫންހެން. މި ބުނީ، ތިމާ މީހާ މަރާލި މީހުންގެ ޢަދަދު ހާމަ ކުރުން ކަހަލަ ކަންކަން ކޮށްފަ ހުރީމަ. މަގޭ ބައްޕައަކީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގަ ބައިވެރިވި މީހެއް. އަހަރެން ކުޑައިރު ބައްޕަ ގާތު އެހިން އެއްވެސް މީހަކު މަރާލިން ތޯ. ބައްޕަ ވަރަށް ޖެހިލުންވޭ އެކަހަލަ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭން. އެހެންވެ އަސްލު މަށަކަށް ނުވިސްނޭ މީހަކު އެކަހަލަ ވާހަކަ ކިޔައިދޭންވީ ސަބަބެއް. މީހަކު މިއަދު ހެނދުނު މަގޭ ގާތު ބުނި، ހެރީ އަމިއްލައަށް، ހަމަލާއެއްގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ވަނީއޭވެސް. މަށަށް ހީވަނީ ހެޔޮކޮށްހެން އެ ބުނީ. ކެމީލިއާއާ ބެހޭ ގޮތުން އެދެއްކި ވާހަކަތަކަކީވެސް، މުޑުދާރު ބަތާނަ ހާމަކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް. މާ ބޮޑަށްވެސް ހެރީ އެ ވަނީ ހައްދު ފަހަނައަޅާ ގޮސްފަ. އެއީ އޭނަ ކުރި ކަމެއް ކަމެއް، ނޫނީ އެ އަނބިމީހާ ކުރި ކަމެއް ކަމެއް މަށަކަށް ނޭނގޭ. އެނގޭ އެއްޗަކީ ނިޒާމުން ބޭރުވެއްޖެކަން.
ރޮބިން ޕާކަރ؛ ވިޔަފާރިވެރިއެއް

"ސްޕެއަރ"ގެ ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ތާރީޚަކީ ޖެނުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ސްޕެއިން ބަހުގެ ތަރުޖަމާ ފޮތް، ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ތެރޭގައި ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އައިޓީވީއިން ދަނީ، ރަސްކަމުގެ ތަޚުތަށް ޗާލްސް ރަސްމީކޮށް އިސްކުރެވުނު އިހުތިފާލުގައި ހެރީ ބައިވެރި ނުވި ނުވުން ދިފާޢުކޮށް، އޭނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ އިންޓަރވިއުއެއްގެ ބައިތަކެއް ދުރަށް ފޮނުވަމުންނެވެ.

ތެދަށް ބުނަންޏާ، ވަރަށް ހައްސާސް ވާހަކަތަކެއް އެއީ. މަށަށް ހީވަނި... މަށަށް ހީވަނީ އެ ލިބުނު ގެއްލުމަކީ އިޔާދަ ނުކުރެވޭނެ ވަރުގެ ގެއްލުމެއްހެން މިހާރު. ތެދެއް. މިއީ ކުރިން އަހަރަމެން ދެކެފައި ނުވާ ކަހަލަ ކަމެއް. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިއަސް ގެއްލުން އެއޮތީ ދެވިފަ މި ފަހަރު.
ކްރިސް؛ ޓްރެވެލް ކުންފުންޏެއްގެ އޯނަރު

އުމުރުން 61 އަހަރުގެ އިންޖިނޭރެއް ކަމަށް ވާ ޖޫލިއަން ބޭކަރ ބުނި ގޮތުގައި އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ހާމަ ކުރީތީ ހިތާމަ ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން، ޝާހީ އާއިލާއަށް، ދާއިމީ ގެއްލުމެއް ލިބުން ނާދިރު ކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

މަށަށް ހީވަނީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ހެން މީ އަސްލުވެސް. މަށަށް ހީވަނީ ހެރީ އިޚްތިޔާރު ކޮށްފަ އެ އޮތީ ހައްސާސްކަމުގެ ތެރެއިން ޙަމްދަރުދީ ހޯދުމުގެ ރާސްތާހެން. އިރެއްގަ ޝާހީ އާއިލާގެ މެންބަރަކަށް ވީމަ އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޒިންމާދާރު ވާން. މިތައް މިތައް މީހުން މަރާލީމޭ ކިޔައިގެން މޮޅުވާކަށް ނުޖެހޭ. އާދައިގެ މީހަކު އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެ. އިންސާނަކަށް ވީތީ އަދި އޭނާ މި ޤައުމަށް ކޮށްދިން ޚިދުމަށްޓަކާ އަހަރެން އިޚްތިރާމް ކުރި މީހެއް ހެރީ އަކީ. އެހެންވެސް، ވަރަށް ދެރަވެފަ މި ހުންނަނީ. އެކަމަކު، މިހާރު ކަންތައްތައް ވަމުންދާ ގޮތް، އެއްވެސް ވަރަކަށް މަށަކަށް ކަމަކު ނުދޭ.
ޖޫލިއަން ބޭކަރ؛ އިންޖިނޭރެއް

ހެރީގެ ޝާހީ މަޤާމުތަކާ ލަޤަބުތައް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ހެރީގެ ދެމަފިރިންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ޝާހީ އާއިލާއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒު ކުރަމުން ދާ ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގައެވެ. ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ކަހަލަ ބޮޑެތި އިލްޒާމްތަކެއްވެސް ޝާހީ އާއިލާއަށް އަމާޒު ކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
23%
13%
10%
13%
3%
37%
ކޮމެންޓް