ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:33
މީހެއްގެ އެކްސް-ރޭ ނަގަނީ
މީހެއްގެ އެކްސް-ރޭ ނަގަނީ
ރޮއިޓާސް
ސިއްހީ ފަރުވާއަށް އިންކާރު ކުރުން
އަހަރު ދުވަހު އިންތިޒާރު ކުރުވާފަވެސް ސިއްހީ ފަރުވާއަށް އިޒްރޭލުން ކުރަނީ އިންކާރު!
 
އިސްތިޢުމާރީ ބާރުން މިކަން އަހަރަމެންނާ ދެކޮޅަށް އެ ބޭނުން ކުރަނީ ލާއިންސާނީ އަނިޔާއެއް ދޭންވެގެން
 
ޣައްޒާގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އަނެއްކާވެސް މި ވަނީ އިޒްރޭލުން ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ޝަކުވާ އުފުލާފައި
 
އިޒްރޭލުން ދަނީ އެކްސް-ރޭ މެޝިންތައް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅަމުން

އިޒްރޭލުން ޣައްޒާއަށް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކަކީ ދައްކާ ކޮޅުންލާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އިޒްރޭލުގެ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ވަމުން ދަނީ ބައެއްގެ ފުރާނައަށެވެ. ފިތެމުން ދަނީ ބައެއްގެ ނޭވާއެވެ.

ޣައްޒާގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އަނެއްކާވެސް މި ވަނީ އިޒްރޭލުން ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ޝަކުވާ އުފުލާފައެވެ. ޣައްޒާގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނާ ގޮތުގައި އިޒްރޭލުން ދަނީ، ޣައްޒާގައި މިވަގުތު ތިބި ބަލިމީހުންގެ ފަރުވާގެ ކަންކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭޏުންވާ އެކްސް-ރޭ މެޝިންތައް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅަމުންނެވެ. އެ މެޝިންތައް ޣައްޒާއަށް އެތެރެ ކުރަން ހޭދަވާ މުހުލަތު ދަންމާލަމުންނެވެ.

ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ހިންގާ ޣައްޒާގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ، ފާއިތުވީ 14 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ތަފާތު 8 ބާވަތެއްގެ އެކްސް-ރޭ މެޝިންއާއި، މިހާރު ހުރި ބައެއް ޢާލާތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދި އިޒްރޭލަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ހުށަހަޅާފައި ވާ އިރު، ބައެއް ހުށަހެޅުންތައް ރިޖެކްޓްކޮށްފައި ވާ އިރު، އަނެއް ބައި ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނެވޭނެ ގޮތް ނުވެ، ދަންމާލާފައި ވާ ކަމަށެވެ.

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާއަށް ވަނީ އެހެން އެކްސް-ރޭ މޭޝިންތަކެއް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައި ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

އިޒްރޭލާއި މިޞްރުން ޣައްޒާއަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރަމުން ދަނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނަނީ، އެފަދަ މެޝިންތަކަކީ، ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ހަމާސް ޖަމާއަތުން އަސްކަރީ ބޭނުމަށް ނާޖައިޒު ފައިދާ ނަގާފާނެ މެޝިންތަކަށް ވުމުގެ ބިރު އޮތުމެވެ.

ޣައްޒާގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމަށް ވާ މިދުހަތު އައްބާސް ބުނާ ގޮތުގައި، ޣައްޒާއަށް އެތެރެ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އާލާތްތަކަކީ ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ހާއްސަކޮށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީދޭ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ސިއްހީ ފަރުވާދޭ މުއައްސަސާތަކުން ދީފައިވާ ސާމާނު ކަމަށެވެ.

މިދުހަތު އައްބާސްގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުން އިޒްރޭލުން ހިންގާ ކޯގާޓު ލިއޭޒަން އޭޖެންސީއިން ބުނީ، ހަމާސްއާއި އެހެންވެސް ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތްތަކުން، އިންސާނީ އެހީގެ ޝިޕްމަންޓްތަކުން، ޓެރަރިސްޓް ބޭނުންތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމުގެ ނިޒާމެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ތުހުމަތެއްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ކޯގާޓުން ބުނާ ގޮތުގައި، އެފަދަ ސާމާނު އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ކޮންމެ ކޭހެއް ވަކި ވަކީން ތަޙްޤީޤު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އައްބާސް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ތުހުމަތަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ. ސިއްހީ އާލާތްތަކުން އިތުރު ބޭނުމެއް ހިފާ ކަމުގެ ދަޢުވާއަކީ ދޮގު ދަޢުވާއެއް ކަމަށް އައްބާސް ބުނެއެވެ.

ބޭސް ނޫނީ ސިއްހީ އާލާތެއް ގަންނަން އެދި ހުށަހެޅީމަ، އިސްތިއުމާރީ ބާރުން އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާ އެހެން އެއްވެސް ތަނެއް މި ދުނިޔެއަކު ނެތް. ޣައްޒާގަ ދިރިއުޅޭ ފަލަސްޠީނު މީހުން އެފަދަ އާލާތެއް ހޯދަން އެދި ހުށަހެޅީމަ، ގިނަ ކޭސްތަކުގަ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން މަޑު ކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟ އެ ހުރިހާ ދުވަހަކު މަޑުކޮށްފަވެސް އިޒްރޭލުން އެ ހުއްދައަށް ކުރަނީ އިންކާރު. މިއީ ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ ކަމެއް
މިދުހަތު އައްބާސް؛ ޣައްޒާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑައިރެކްޓަރ

ހުރިހާ ތަކުލީފެއް އުފުލަމުން ދަނީ ޣައްޒާގެ އާންމު ފަރުދުންނެވެ. ޢުމުރުން 51 އަހަރުގެ ނަލާތު ޒެއިނޯ، އެކްސް-ރޭއެއް ނުނެގިގެން އުޅޭތާ މިހާރު 45 ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ކިޑްނީގެ އެކްސް-ރޭ ނުނެގިގެން އުޅެނީ، އިޒްރޭލުން އަޅަމުންދާ ހުރަހުގެ ސަބަބުން ކަމަށް، ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އޭނާ ގާތު ބުނެފައެވެ.

އިސްތިޢުމާރީ ބާރުތަކުން އެބަޖެހޭ ޣައްޒާއަށް އެކްސް-ރޭ މެޝިންތައް އެތެރެކޮށްދޭން. އެކްސް-ރޭ އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ލިބެން އެބަ ނަގާ ދެތިން މަސްދުވަސް. ގިނަ މޭޝިންތަކެއް ހުންނަނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ. އިސްތިޢުމާރީ ބާރުން މިކަން އަހަރަމެންނާ ދެކޮޅަށް އެ ބޭނުން ކުރަނީ ލާއިންސާނީ އަނިޔާއެއް ދޭންވެގެން. މި ކަހަލަ އާލާތްތައް ޣައްޒާއަށް އެތެރެ ނުކުރެވުނީމަ، ބަލި މީހުންގެ ބަލި އިތުރަށް ބޮޑުވެ، ދެން ވާނީ މަރުތާ
ނަލާތު ޒެއިނޯ؛ 4 ދަރިންގެ މައެއް އަދި ބަލި މީހެއް

ހުޅަނގުގެ ގިނަ ބާރުތަކަކުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ލިސްޓު ކޮށްފައިވާ ހަމާސް ޖަމާޢަތުން ޣައްޒާގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގީ 2006 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ އިޒްރޭލުގެ ވަޒަންވެރިންނާއި އަސްކަރިއްޔާ، ޣައްޒާއިން ފެބިތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް