ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 15:55
ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
އެމްއެންޑީއެފް
އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ފިޔަވަޅު އެޅުން، ރެގިއުލޭޓު ކުރުން: ލަސް ކުރެވެން ނެތް ކަންކަން
 
އެތަނުގައިވެސް ޖާގައަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރަށް ބިދޭސީން އުޅެމުން ދިޔަ
 
ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްތައް ރެގިއުލޭޓު ނުކުރެވޭ ވާހަކަ އަބަދުވެސް އިވޭ
 
މާލޭގައި ހިނގާދިޔަ ކެމިކަލް ގުދަންތަކުގެ ބޮޑު އަލިފާނަކީ އޭގެ އެއް މިސާލު

ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ލަސް ކުރެވެން ނެތްކަން އެނގެނީ މިފަހުން ހިނގާ ދިޔަ ޙާދިސާތަކުންނެވެ. މާޒީގައި ހިނގާފައިވާ މިފަަދަ ބޮޑެތި ޙާދިސާތަކަށް ބެލުމުން ގައިމުވެސް ފެންނަން އޮތް އެއް ހަގީގަތަކީ، ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ކަންކަން ރެގިއުލޭޓު ކުރުމާއި، މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ ފަސްކުރެވިދާނެ ބާވަތުގެ ކަންކަމެއް ނޫންކަމެވެ.

މާލޭގައި ހިނގާދިޔަ ކެމިކަލް ގުދަންތަކުގެ ބޮޑު އަލިފާނަކީ އޭގެ އެއް މިސާލެވެ. އެ ޙާދިސާ ހިނގިއިރުވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި 82 ކެމިކަލް ގުދަން ހުއްޓެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކާއި އިންވެގެން 96 ގުދަން ހުއްޓެވެ.

Advertisement

އޭރު އެހާ ނުރައްކާތެރި ގޮތަކަށް ކެމިކަލްތައް ގުދަންކޮށް ގެންގުޅެމުން ދިޔައިރު އެކަމާ ގުޅޭ ޤަވާއިދެއް ނެތެވެ.  އެހެންނަަމަވެސް، އެ ހާދިސާއާއެކު ވަގުތުން އެކަމާ ގުޅޭ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލެވި، ގެޒެޓުކޮށް އެއަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުނެވެ. ކެމިކަލް ގުދަންތައް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުން ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްތަކެއް ނުވެ ފެށުނެވެ.

ޙާދިސާ ހިނގިއިރުވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި 82 ކެމިކަލް ގުދަން ހުރި

އެެހެންނަމަވެސް، އެ ހިތާމަވެރި ޙާދިސާ ހިނގައި އެތައް ގެއްލުމެއްލިބި، މީހެއްގެ ފުރާނަ ނެތިގެން ދިޔައީ ކެމިކަލް ގުދަންތައް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ އާންމުންނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުންވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދައްކަމުން ދަނިކޮށެވެ.

މިފަހުން މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައި އެތައް ބިދޭސީންނެއްގެ ފުރާނަ ދިޔަ ޙާދިސާވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ. ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްތައް ރެގިއުލޭޓު ނުކުރެވޭ ވާހަކައާއި، ތޮއްޖެހިގެން އެތައް ބިދޭސީންނެއް ނުޤަވާއިދުން ކުދި ކުދި ތަންތަން ކޮޅުގައި އުޅޭ ވާހަކަ ދައްކަ ދައްކާ ތިއްބައި އެ ހިތާމަވެރި ޙާދިސާ ހިނގައި، 10 މީހުން މަރުވެގެން ދިޔައީއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:30 އެހާއިރު މ ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ - ރާއްޖެއެމްވީ

ޙާދިސާއިން ނިއުޅިގެން ދިޔަ ކަންކަމުން އެނގިގެން ދިޔައީ، އެތަނުގައިވެސް ޖާގައަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރަށް ބިދޭސީން އުޅެމުން ދިޔަކަމާއި، ބިދޭސީން ނިދާ ކޮންމެ އެނދެއް ކައިރީގައި ކައްކާ ގޭސް ހުރި ކަމެވެ.

މިއަދު ފަތިހު އަލިފާނުގެ ހާދިސާހިނގި ނީލަން ފިހާރައާ ގުޅޭގޮތުންވެސް އިވެނީ ދާދި އެއް ވާހަކަތަކެކެވެ. އެތަނުގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެފަދަ ޙާދިސާތައް ހިނގާ ވާހަކައާއި، އެތަނަކީ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިދާނެ ޒާތުގެ ތަކެތި ހުރި ތަނެއް ކަމުގެ ވާހަކައެވެ.

ނީލަން ފިހާރަ ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ބިދޭސީ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއްވެސް ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފައެވެ. ސިފައިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އެ ތަނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ތަކެތި ހުއްޓެވެ. ލަކުޑިއާއި، ދަގަނޑާއި، އޭސީއާއި، ގޭސްފުޅި ފަދަ އެތައް އެތައް އެއްޗެކެވެ.

މި ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަަކަށް ބަލާލުމުން ދޭހަވި އެއް ކަމަކީ، އެތަނަކީ މީގެ ކުރިންވެސް އެފަދަ ޙާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ތަނެއްކަމާއި، ކޮންމެވެސް އިދާރާއެއްގެ ރަސްމީ ބެލުމުގެ ދަށުން، ރަނގަޅަށް ރެގިއުލޭޓު ކުރެވެން ޖެހޭ ތަނެއް ކަމެވެ.

ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، އަނެއްކާވެސް މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާއެއް ހިނގައި، މިއަށްވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލައަށްވެސް އަވަސް ޙައްލެއް އަންނަން އެބަޖެހެއެވެ. އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ ހުން އަންނާނެ ކަމަށް ރަޖާ ލައިގެން ތިބުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް