ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 09:26
ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ނީލަން ފިހާރަ- އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދަށް ނައިބްރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
 
ޙާދިސާގެ ކޯލް ލިބުމުން، ލަސްތަކެއް ނުވެ 5:48 ގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވޭ
 
ނީލަން ފިހާރައިގައި މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާތައް ހިނގާފައިވޭ
 
މި ޙާދިސާއާ ގުޅިގެންވެސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުން އަޅާނެ

ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާއިރު، އެ ސަރަޙައްދަށް ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ ސަރަޙައްދު ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން މިފަދަ ޙާދިސާއެއް ހިނގުމަށް މެދުވެރިވެދާނެ ފަދަ ތަންތަން ވީހާވެސް ދުރުކުރުންކަމަށް ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ޙާދިސާއާ ގުޅިގެންވެސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުން އަޅާނެކަމަށް ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނީލަން ފިހާރަ ސަރަޙައްދުގައި މީގެ ކުރިންވެސް އަލިފާނުގެ ޙާދިސާތައް ހިނގާފައިވާއިރު، މިފަހަރުވެސް އެތަނުގައި އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ އެކި ކަހަލަ ސާމާނުތައް ހުރިކަމަށް ސިފައިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި، ގުދަންތައް އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން ދުރަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތަށް، ނީލަން ފިހާރަ ސަރަޙައްދުގެ ކަންކަންވެސް ރެގިއުލޭޓު ކުރެވެން ޖެހޭކަމަށް އެ ސަރަަޙައްދުގައި ހުންނަވައި ރާއްޖެޓީވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑިފެންްސް މިނިސްޓަރ މަރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނީލަން ފިހާރައިގައި މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާތައް ހިނގާފައިވާއިރު، މިއީ އަވަހަށް ޙައްލު އަންނަންޖެހޭ ކަމެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، 5:43 ގައި އެމްއެންޑީއެފަށް ޙާދިސާގެ ކޯލް ލިބުމުން، ލަސްތަކެއް ނުވެ 5:48 ގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެއާޕޯޓުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ލޮރީވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ވަގުތުން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާ ކުރެވިގެން ދިޔަކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޙާދިސާގެ ސަބަބުން އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ބިދޭސީންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއްގައި ރޯވެ އަނދާފައިވާއިރު، އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުމުގެ ކުރިން ބިދޭސީންތައް އެތަނުން ވަނީ ނެރެފައެވެ. މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވިކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބިދޭސީންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔަވަހިކަން ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަންވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން، އާންމުންގެ ވެސް ނުހަނު ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ޙާދިސާތަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އާންމުންވެސް ނުހަނު ހޭލުންތެރިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިހާރު އަލިފާންގަނޑުގެ 70 އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް