ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 18:03
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޤައުމީ ދަފްތަރު އިފްތިތާހުކުރުން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޤައުމީ ދަފްތަރު އިފްތިތާހުކުރުން
ރައީސް އޮފީސް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ދިރިއުޅޭ ވެށިން ޚިދުމަތްލިބުން: ރައީސް ޞާލިހު
 
މީހެއްގެ ގައިގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރުމަކީ އޭނާ އަކީ ނުކުޅެދޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަކީ ހަމައެކަނި އިޖުތިމާއީ އަދާލަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ އެ މީހުންގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ވެށިން ލިބުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުން ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ މީހުން ތަމްރީންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާ އަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު މެދު ނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ވެސް ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަކީ ހަމައެކަނި އިޖުތިމާއީ އަދާލަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކީ މުޅި މުޖުތަމައުއަށްޓަކާ ކުރެވޭ ވަރަށް މުހިންމު އިންވެސްޓެއް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ސަބަބަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާ އެފަދަ އިންތިޒާމްތަކާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަކޮށްދޭ ކަންކަމަކީ މުޅި މުޖުތަމައުއަށްޓަކާ ކޮށްދޭ ކަމަކަށް ވުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީހެއްގެ ގައިގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރުމަކީ އޭނާ އަކީ ނުކުޅެދޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ކިބގައިގައި ވެސް މުޅި މުޖުތަމައު އަށް ބޭނުން ހިފޭނެ ފަދަ ހުނަރުތައް ހުރެދާނެ ކަމަށަވެ. އަދި ބައެއް ކަންކަމުގައި އެފަދަ މީހުންނަކީ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ވެދާނެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރިވެލި މައުރުޒް ފަދަ މައުރުޒްތަކުން އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރުވެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވާ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ އެފަރާތްތަކަށް އެ ހުނަރުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފޭނެ މަގެއް ހޯދާދިނުމަށް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މުޖުތަމައު އިން ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބަލައިގަނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސް ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް