ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:49
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފްތަރު އިފްތިތާހުކުރުން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފްތަރު އިފްތިތާހުކުރުން
ރައީސް އޮފީސް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފްތަރު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފްތަރު އިފްތިތާހުކޮށްފި
 
މި ޕޯޓަލްގެ އެހީގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ތަފްސީލުތައް، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ
 
މި ދަފްތަރުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފްތަރު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރ. އަލިފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ދަފްތަރު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދެވެ.

މި ދަފްތަރުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަން ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ރެކޯޑް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓި، އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި އެހީ ބޭނުންވާ މިންވަރު ދެނެގަންނަން ފަސޭހަވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި ދަފްތަރުގެ އެހީގައި އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތަކީ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތުތަކަކަށް ވާނެއެވެ. އެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އާސަންދަ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްހީ މައުލޫމާތު ފުރުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް މި ޕޯޓަލްގެ ދަށުން ފަހިވެގެންދާނެއެެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައްވާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ޢިއުލާންކުރެއްވީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައި ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައެވެ. ނޭޝަނަލް ޑިސެބިލިޓީ ރެޖިސްޓްރީގެ ޑިޖިޓަލް ޕޯޓަލް މިހާރު ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

މި ޕޯޓަލްގެ އެހީގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ތަފްސީލުތައް، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ މައުލޫމާތު އެލް.ޖީ.އޭގެ ޕޯޓަލްއާވެސް ގުޅާލާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
14%
14%
0%
43%
0%
29%
ކޮމެންޓް