ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 19:00
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު އާންމުކޮށްފި
 
މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައިވަނީ 16 އަހަރާއި (23 މާރޗް 2023ށް 16 އަހަރު ފުރިފައިވުން) 45 އަހަރާ (23 މާރޗް 2023ށް 46 އަހަރު ފުރިފައިނުވުން) ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މީހުންނަށް

ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް "ރަންތާޖު" ގެ ޤަވާއިދު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. އެގޮތުން މުބާރަތް ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ 10 ސަރަޙައްދެއްގައި އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށްގެންގޮސް 20 ބައިވެރިން އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން ހޮވާނެއެވެ.

މި ޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވަނީ މުބާރާތުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރަވާ އިންތިޒާމު ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލޭ ޚާއްސަ ކޮމެޓީއަކުން ކަމަށެވެ. ކޮމެޓީގައި ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންނާއި ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ގޮތް ނިންމޭ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 8 މެމްބަރުން ހިމެނޭނެ ކަމަށް ވެސް ވެއެވެ.

މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައިވަނީ 16 އަހަރާއި (23 މާރޗް 2023ށް 16 އަހަރު ފުރިފައިވުން) 45 އަހަރާ (23 މާރޗް 2023ށް 46 އަހަރު ފުރިފައިނުވުން) ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ، މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރަތު ފުރިހަމަވާ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ބައިވެރި ވެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުމާއި މީގެކުރިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަނަ އެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިނުވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު (އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި) ފަދަ ޤުރުއާން މުބާރާތަކުން އެއްވަނަ ހޯދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މުބާރާތުގައި އިންސާފު ކުރެވޭ ބައިތަކަކީ ބަލައިގެން ކިޔެވުން، ނުބަލައި ކިޔެވުން، ސޫރަތުއް ޟުޙާއިން ތިރީގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާނަ، ޢުލޫމުލް ޤުރުއާނާއި އަސްބާބުއް ނުޒޫލުގެ ބައިތަކުގެ އިތުރުން ތަޖުވީދުގެ ބައިތަކެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ މުޤައްރިރުގައި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގައި މުޅި ޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިމެނޭއިރު ނުބަލައި ކިޔެމުގައި 29 ވަނަ ފޮތާއި 30 ވަނަ ފޮތް ހިމެނެއެވެ. އަދި ތަރުޖަމާގައި ސޫރަތުއް ޟުޙާއިން ސޫރަތުއް ނާސްގެ ނިޔަލަށް ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހިމެނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 6 ޝޯއެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ކޮންމެ ޝޯއެއް ނިމުމުން ދެން އަންނަ ޝޯ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ހުލާސާއެއް އެކުލެވި، އެކަން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް އެންގޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ވަކިވެގެންދާ ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުމުގައި އެއްވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 20 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 5 ބައިވެރިން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 15 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 4 ބައިވެރިން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދާއިރު ތިންވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 11 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ހަތަރު ވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިން، ފަސް ވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 7 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިން، ހަވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާނީ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 5 ބައިވެރިންނެވެ. މި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ބައިވެރިޔަކު ހޮވިގެންދާނެއެވެ.

މުބާރާތުގައި އިންސާފު ކުރައްވާނީ 3 ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަކުންނެވެ. ކޮންމެ ޝޯ އެއްގައި ވެސް މެހެމާނަކު ބައިވެރި ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކަނޑައަޅާނީ އިންތިޒާމު ކޮމެޓީން ކަމަށް ޤަވާއިދުގައިވެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރެވޭނީ އޮޑިޝަންތަކުން ހޮވޭ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދާ 20 ބައިވެރިންނަށެވެ. އެ ބައިވެރިން ވާން ޖެހޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ 29 ވަނަ ފޮތާއި 30 ވަނަ ފޮތް ހިތުދަސް ބައިވެރިންނަށެވެ. ނަމަވެސް އޮޑިޝަންގައި ބާލާނީ ކިޔެވުމަށް އެކަނި ކަމަށްވާއިރު ހިތުދަސް ކުރުމުގެ ބަޔަކަށް ނުބަލާނެއެވެ. އެކަމަކު އެ ބައިވެރިޔަކު ހިތުދަސްތޯ ނުވަތަ ދަސް ކުރެވިދާނެތޯ އަހާ، އެކަމުގައި ޔަޤީންކަން ހޯދަންވާނެ ކަމަށް ޤަވާއިދުގައިވެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން (އާރްޓީ ސްޕޭސް، ފުރިހަމަ ނަން، އުމުރު، އައިޑީ ނަންބަރު، އޮޑިޝަން ހަދަން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު) ޖެހުމަށްފަހު، 450 އެސްއެމްއެސް ކުރުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އޮޑިޝަން ކުރިއަށްދާ ސަރަޙައްދުތަކަކީ، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ގދ ތިނަދޫ، ލ ގަން، ދ ކުޑަހުވަދޫ، އއ ރަސްދޫ، ބ އޭދަފުށި، ށ ފުނަދޫ، ހދ ކުޅުދުއްފުށި އަދި މާލެ ސިޓީއެވެ. އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 15 ޖެނުއަރީއާއި 16 ފެބްރުއަރީއާ ދޭތެރޭގައެވެ.

އޮޑިޝަން ކުރިއަށްދާނެ ތާރީހުތައް

 1. 15 ޖެނުއަރީ 2023 - ސ. ހިތަދޫ
 2. 17 ޖެނުއަރީ 2023 - ފުވައްމުލައް
 3. 20 ޖެނުއަރީ 2023 - ގދ. ތިނަދޫ
 4. 24 ޖެނުއަރީ 2023 - ލ. ގަން
 5. 31 ޖެނުއަރީ 2023 - ދ. ކުޑަހުވަދޫ
 6. 03 ފެބްރުއަރީ 2023 - ބ. އޭދަފުށި
 7. 06 ފެބްރުއަރީ 2023 - އއ. ރަސްދޫ
 8. 09 ފެބްރުއަރީ 2023 - ށ. ފުނަދޫ
 9. 11 ފެބްރުއަރީ 2023 - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
 10. 14 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރ. އުނގޫފާރު
 11. 16 ފެބްރުއަރީ 2023 - މާލެ
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް