ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 16:08
ރައީސް ސާލިޙުގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން އަކަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރައީސް ސާލިޙުގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން އަކަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސާލިޙުގެ ކެމްޕޭން
ރައީސް ސާލިޙުގެ ކެމްޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން އަކަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
 
17 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން ރައީސް ސާލިޙުގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި މާރިޔާ ގެންދަވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން
 
ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙަށް ފުރިހަމަ ތާއީދު އެބައޮތްކަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ރައީސަށް ތާއީދު ކުރައްވާނެކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހާމަ ކުރެއްވި ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން އަކަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު މީޑިއާއާ ހިއްސާ ކުރައްވާނީ ކެމްޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ކަމުގައި ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ރައީސް ސާލިޙުގެ ކެމްޕޭނު ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ "އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް" މި ޝިއާރުގެ ދަށުންނެވެ.

ރައީސް ސާލިޙު ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާނަމަ ތާއީދު ކުރައްވާނެކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހާމަ ކުރެއްވި ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެގޮތުން 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙަށް ފުރިހަމަ ތާއީދު އެބައޮތްކަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ރައީސް ސާލިޙަކީ ޓީމެއް ގޮވައިގެން އުޅުއްވޭނެ ޤާބިލު ލީޑަރެއްކަން ފެނިލައްވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއެވެ.

17 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން ރައީސް ސާލިޙުގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ކިބައިން ފެނިލައްވާފައިވަނީ ކެތްތެރިކަމާއި، ކަންކަން އަޑުއެއްސެވުމާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ރަނގަޅު ވިސްނެވުންކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރައީސް ސާލިޙު ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމުގައި ފުރިހަމަ ސަޕޯޓު އޮތްކަންވެސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ ފޯމު ހުށައަޅުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ފޯމު ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ 20،000ށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް