ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 11:26
ޓަޕީވާ ގޫޒާ, އައިސްކްރީމް ހަދާ މީހެއް
ޓަޕީވާ ގޫޒާ, އައިސްކްރީމް ހަދާ މީހެއް
ރޮއިޓާރސް
އައިސްކްރީމް ފިހާރަ
ގޫޒާ ބުނަނީ އައިސްކްރީމްއަކުންވެސް ޘަޤާފަތް ދިރުވިދާނޭ
 
ފުރަތަމަ ފްލޭވަރއަކީ ބަރަބޮލާއި ޕީނަޓް ބަޓަރު އެކުލެވޭ ފްލޭވަރއެއް، މި ފްލޭވަރގެ އަސްލަކީ ޒިމްބާބްވޭގެ، ޏޮޕީއޭ ކިއާ ޑިޝްއެއް
 
ގޫޒާގެ ކަސްޓަމަރުން ބުނާ ގޮތުގައި، އޭނާގެ ފްލޭވަރތަކުން ހައިރާންކަން ގެނުވާ
 
އެފްރިކާއަށް ހާއްސަ ރަހަތަކުގެ ތެރޭގައި ބަރަބޯ، މާޖެއްސި ޒުވާރި، ބަދަން، ކައްޓަލަ، ކްލޭ އަދި ހިއްކި ޒުވާރިން ތައްޔާރު ކުރާ ޗަސް ކޭމެއް ކަމަށް ވާ ސަމްޕްގެ ރަހަތައް އެކުލެވޭ

ޢުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޓަޕީވާ ގޫޒާ، އައިސްކްރީމް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މީގެ 12 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. މެލުވި ބަރަބޮލާއި ކިރު އެއްކޮށް، އެފްރިކާއަށް ހާއްސަ އައިސްކްރީމް ފްލޭވަރއެއް، ކޭޕް ޓައުންގައި ހުންނަ އޭނާގެ ކެފާއަށް ތަޢާރަފު ކޮށްފާނެއެކޭ ފަހަރެއްގައިވެސް ގޫޒާގެ ހިތަކަށް އޭރު ނާރައެވެ.

ޒިމްބާބްވޭއަށް އުފަން ގޫޒާ ބުނާ ގޮތުގައި، އޭނާގެ މަޤްޞަދަކީ ދޭސީންނާއި ބިދޭސީންންގެ އަރު ތެރޭގައިވެސް އެފްރިކާގެ ޙަޤީޤީ ރަހަލައްވާލުމެވެ. އަދި އެފްރިކާގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ދެރަ އުފެއްދުންތަކެއް ކަމާއި، އެއީ އެއްވެސް ރަހަކުން ރަހައެއް ނުލާ އުފެއްދުންތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ފެތުރިފައި ވާ އަޑުތަކުގައި އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނެތްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމެވެ.

މަށަކީ އެފްރިކާގެ ކޭން ކައި އުޅޭ މީހެއް ނޫނޭ، މަށަކީ އިޓަލީ ކޭން، ކާ މީހެކޭ... އެކަހަލަ މިކަހަލަ އެއްޗެއް ބުނެލުމަކީ، މާ މޮޅު ކަމަކަށް ވި ދުވަސްވަރެއްވެސް ދިޔަ. އެހާ ހިސާބުން އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރި، އެފްރިކާގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ އުފެއްދުންތަކެކޭ... ނުނީ، މުހިންމު އެއްޗެއް ނޫނޭ... އަގެއް ނެތް އެއްޗެކޭ... މީރު އެއްޗެއް ނޫނޭ، ނޫނީ ލިބެން ނެތް އެއްޗެކޭ ހީވާ ގޮތަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ރާގު ބަދަލު ކުރަން ވެއްޖެއޭ. އެހާ ހިސާބުން، ސީދާ އެކަމަށް އަމާޒު ހިފީ. އެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަން ފެށީ. ޚުދު އެފްރިކާ މީހުންވެސް އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ އަގު ވަޒަން ނުކުރާ ފައްތަރެއްގެ އޭރު ހުރެވުނީ. އަމިއްލަ ކޭންތަކާއި އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަންވީ މިންވަރާ ގާތަށްވެސް އޭރު އެކަން ނެތް.
ޓަޕީވާ ގޫޒާ؛ އައިސްކްރީމް ހަދާ މީހެއް

ގޫޒާގެ "ޓަޕީ ޓަޕީ" ފިހާރާގައި އޭނާ ކުރަމުން ދަނީ އެ މަސައްކަތެވެ. އެފްރިކާގެ ރަހަތަކާއި ފޯކްލޯރުގެ ރަހަތަށް، ތަށިތައްޓާއި ކޯންތަކުގައި އާންމުންނާ ހިސާބަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތެވެ.

ފުރަތަމަ 8 އަހަރު ތެރޭގަ، އެފްރިކާއަށް ހާއްސަ އެންމެ ފްލޭވަރއެއްވެސް އަހަރެން ނުހަދަން. ދެން އުޅެނިކޮށް އެއްދުވަހަކު، ސޯލްޓް ރިވަރގެ ޕަހަރީ ރެސްޓޯރަންޓުގަ އިންދާ މަގޭ ސަމާލުކަން ދަމަގަތީ ޒިމްބާބްވޭގެ ކޭން. އުފަން ވަޒަނުން ފެންނުނު މާޖެއްސި ޒުވާރިއާއި، މާޕުތީއާއި ބަދަން ކަހަލަ އެއްޗެހި. އެހިސާބުން މަގޭ ހިތަށް އެރީ... އާނ ދޮގޭ، މި ސާމާނު އައިސްކްރީމްއަކަށް އަޅައިފިއްޔާ ވަކިން ދެރަވާނެބާއޭ؟ އެއީ އަހަރެންގެ އަސްލާއި ނަސްލާއި މާޒީގެ ރަހަލައްވައިގެން އަހަރެން ފުރަތަމަ އައިސްކްރީމް ތައްޔާރު ކުރި ގޮތަކީ. ދެން އަހަރެން ހިތަށް އެރީ، މިކަން އަދި މިއަށް ވުރެވެސް ފުޅާ ކޮށްލަންވެއްޖެއޭ.
ޓަޕީވާ ގޫޒާ؛ އައިސްކްރީމް ހަދާ މީހެއް

ގޫޒާގެ އައިސްކްރީމް ފިހާރައިން ލިބެން ހުރި، އެފްރިކާއަށް ހާއްސަ ރަހަތަކުގެ ތެރޭގައި ބަރަބޯ، މާޖެއްސި ޒުވާރި، ބަދަން، ކައްޓަލަ، ކްލޭ އަދި ހިއްކި ޒުވާރިން ތައްޔާރު ކުރާ ޗަސް ކޭމެއް ކަމަށް ވާ ސަމްޕްގެ ރަހަތައް އެކުލެވެއެވެ.

ގޫޒާ ތައްޔާރު ކުރާ ކޮންމެ ރަހައެއްގެ ފަހަތުގައި، ހާއްސަ ވާހަކައެއްވެސް އޮވެއެވެ.

މިއަދު އަހަރަމެން ވަރަށް ތަފާތު ރަހަތަކެއް އުފައްދައިފިން. ފުރަތަމަ ފްލޭވަރއަކީ ބަރަބޮލާއި ޕީނަޓް ބަޓަރު އެކުލެވޭ ފްލޭވަރއެއް. މި ފްލޭވަރގެ އަސްލަކީ ޒިމްބާބްވޭގެ، ޏޮޕީއޭ ކިއާ ޑިޝްއެއް. މީގަ މި ލަނީ ހަމަ އެ ރަހަ. މެލުވާ، ޗިސްކުރި ބަރަބޮލާއި ޕީނަޓް ބަޓަރުގެ ރަހަ. ރޯއީބޮސްއާއި ފޮނިކައްޓަލަ ޖޭމުގެ ރަހަ އެކުލެވޭ އައިސްކްރީމްއެއްވެސް އަހަރެން ހެދިން. ޕާނުގެ ބަދަލުގަ، ކައްޓަލައާ އެކީ ސައި ބުއިމަކީ ޒިމްބާބްވޭގަ ވަރަށް އާންމު ކަމެއް. ރަހަ ތަފާތު ކޮށްލަން، ކްލޭވެސް ބޭނުންކޮށްފަ ހުންނާނެ. މީ ޒިމްބާބްވޭ ކްލޭ. މީގެ އެހީގަ ކެރަމަލް ކަހަލަ ރަހައެއް ލައްވާލާނެ.
ޓަޕީވާ ގޫޒާ؛ އައިސްކްރީމް ހަދާ މީހެއް

އެފަދަ އެއް ރަހައަކީ ރޯއީބޮސްއާއި ކައްޓަލަ ޖޭމުގެ ރަހަ އެކުލެވޭހެން ގޫޒާ ތައްޔާރު ކުރި ފްލޭވަރއެކެވެ. ރޯއީބޯސް ނުވަތަ ޢަރަބީން ކިއާ އުޅޭ ގޮތުން ނަމަ، އަލްމަރީމިއަތުއަކީ އެފްރިކާ ސަރަޙައްދުގައި ސައި ގިރަން ބޭނުން ކުރާ ބާވަތެއްގެ ގަހެކެވެ.

ގުޒާގެ މަސައްކަތަށް، އާންމުންގެ ފަރާތުންވެސް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެއެވެ. އެފްރިކާގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އެކި ކަހަލަ ބާވަތްތައް ގޫޒާއަށް ގެނެސްދޭ މީހުންނަށް، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ގޫޒާ ދެނީ އައިސްކްރީމް ޓައްޕެކެވެ.

ގޫޒާގެ ކަސްޓަމަރުން ބުނާ ގޮތުގައި، އޭނާގެ ފްލޭވަރތަކުން ހައިރާންކަން ގެނުވައެވެ. ހިތަށް ހަމަޖެހުން ލިއްބައިދެއެވެ. އަދި އަމިއްލަވަންތަ ނުވަތަ ދޯޅަ ކަމުގެ އިޙްސާސެއްވެސް ގެނެސްދެއެވެ.

ގޫޒާގެ އެއް ކަސްޓަމަރަކީ ކްލައިވް ސިބަންދާއެވެ. ބޮޑުވަމުން އައި އިރު، ސިބަންދާއަށް ހީވެފައި އޮތީ އައިސްކްރީމްގެ ރަހައަކީ ވެނީލާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ދެކުނު އެފްރިކާ ސަރަޙައްދަށް ހާއްސަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ބޮޑުވެގެން އައި އިރު، އަހަރަމެން ހީކުރަނީ އައިސްކްރީމްގެ ރަހައަކީ ވެނީލާގެ ރަހަ ކަމަށް. އެއީ މިތަނަށް ހާއްސަ އެއްޗެއް ނޫން. އެކަމަކު ސަމްޕްގެ ތަޖުރިބާ ކޮށްލަބަލަ. ކުޑައިރު ކައި އުޅުނު ސަމްޕްގެ ރަހައިން، ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް އުފައްދާދޭ.
ކްލައިވް ސިބަންދާ؛ ގޫޒާގެ ކަސްޓަމަރެއް

އަމިއްލަ ވަންތަ ޘަޤާފަތަކާއި ޖާފަތެއް އޮތް ބައެއްގެ މައްޗަށް، ދުނިޔޭގެ ވަކި ބައްރަކުން ފޯރުވަމުންދާ ނުފޫޒާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކޮށް، ދޭސީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގައި ގޫޒާގެ "ޓަޕީ ޓަޕީ" އައިސްކްރީމް ވަރެއް ހަމަ ނެތެވެ. ޘަޤާތެއް ދިރުވާ، އަލާ ކުރެވެނީ ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ނޫންކަންވެސް، "ޓަޕީ ޓަޕީ" އައިސްކްރީމްގެ އެންމެ ސަމުސަލެއްގެ މިންވަރު ތަޖުރިބާކުރި، އެފްރިކާ ދަރިކޮޅުގެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެއްބަސްވާނެކަން ޤައިމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް