ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 23:06
ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް ސާލިހު
ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ޓެކްސްގެ ނިޒާމް
ދެން އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ޓެކްސް ކުޑަކުރާނަން: ރައީސް ނަޝީދު
 
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކުޑަކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި
 
އިގްތިސާދީ ތާށިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ގައުމު އޮއްވައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ގޯސް ނިންމުމެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

ދެން އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ޓެކްސް ކުޑަކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއާއި އެމްޑީޕީއާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ކަންކަމާމެދު އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ޓެކްސް ކުޑަކުރުމަށް ވިސްނެވުން ގެންގުޅުއްވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް ވިސްނަވާ ކަަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އަމަލުކުރައްވަން ވިސްނަވާ ގޮތް އިތުރަށް ހާމަކުރައްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނައްތާލުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމެއް ކަމަށެވެ. މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނަގަންފެށީ، ވިޔަފާރިކުރުމަށްފަހު ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގޮތުން ކަަމަށާއި، ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ނެގުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެެވެ. ވިޔަފާރިން ނަގާ ޓެކްސްގެ ބޭނުމަކަށް ވާންވާނީ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވައި، ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުން ކަަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ޖީއެސްޓީއާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކޮށް ބާއްވައިގެން ނުވާނެކަަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން އެހެން ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ފައިދާއާއި އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ނެގުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުން، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މުދަލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަބަކީ ތަކެތި ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ހޭދަވާ އަގު ބޮޑުވުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޓެކްސް ބޮޑުކުރީ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުކުރަން ކަަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް، ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދީ އެހެން ބަދަލުތައް ގެނައުން މާ ރަނގަޅުވީސް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އިގްތިސާދީ ތާށިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ގައުމު އޮއްވައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ގޯސް ނިންމުމެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް