ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 18:30
މާލޭ މަގުމައްޗަށް ކުނިއެޅުން
މާލޭ މަގުމައްޗަށް ކުނިއެޅުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ މަގުމައްޗަށް ކުނިއެޅުން
މާލޭގައި އާންމުކޮށް ކުނި އަޅާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓެއް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފި
 
މާލޭގެ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށް އާއްމުކުރި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 18 ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ގެތަކާއި، ގޯޅިތަކާއި ކަންމަތިތައް ހިމެނޭ

މާލޭގައި އާންމުކޮށް ކުނި އަޅާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓެއް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ގޭބިސީތަކުގެ ކުނި އެއް ކުރާ މާލޭގެ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށް އާއްމުކުރި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 18 ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ގެތަކާއި، ގޯޅިތަކާއި ކަންމަތިތައް ހިމެނެއެވެ. އެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް ކުރި ޓްވީޓުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށް އެއިން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކުނި ނުބަހައްޓަން އެދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި މީގެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކުނި ބަހައްޓާ ފަރާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ނަސޭހަތްތެރިވެ އެކަން ހުއްޓުވަން ވެސް އެދުނެވެ. އަދި އެކަން ނުހުއްޓުވިއްޖެ ނަމަ ކައުންސިލުގެ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ނަމްބަރު 1622 އަށް ގުޅައިގެން ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ވެސް އެދުނެވެ.

މާލޭގައި އާންމުކޮށް ކުނި އަޅާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓް

މާލެތެރެ ހަޑިވުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފައި ވަނީ މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި ޕާކުތައް އަދި މައިޒާންތައް ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް، ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވެމްކޯއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ އެއްބަސްވުން އާ ނުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމި ހިސާބުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 އަށެވެ. އެއާއި އެކު ވެމްކޯއިން ވަނީ އެކުންފުނީގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ގޭބީސީތަކުން ކުނި ނެގުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އެ ހިސާބުން މާލޭގެ މަގުތީގައި ކުނި ގިނަވެ މަގުމަތި ގޮނޑުވާން މެދުވެރިވިއެވެ.

ވެމްކޯ އާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ފަހު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް މާލޭގެ އާންމު ތަންތަން ސާފުކޮށް ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަގުތައް މައްޗަށް ކުނި ގިނަވެ ގިނަވެ ބަޔަކު ވަނީ އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެއާއި އެކު މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާގެ އިރުޝާދާއި އެކު މާލެ ތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ވެމްކޯ އިން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހިންގާފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް އެދިފައިވާއިރު ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކުން، މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރެފައި ނުބެހެއްޓުމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ވެމްކޯއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި މާލެތެރެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެދިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ގޭބިސީއަކުން މަގުމައްޗަށް ކުނި ނުނެރުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ވެމްކޯ އިން އިތުރަށް ބުނީ މިހާރު ޚިދުމަަތް ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ގޭބިސީތަކުން ވެސް ރަޖިސްޓްރީވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި