ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 11:52
WAMCO
WAMCO
ވެމްކޯ
މާލޭ މަގުމަތީގައި ކުނި ގިނަ އަދަދަކަށް ޖަމާވެފައި
މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި ނުނެރެން ވެމްކޯ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
މިހާރު ޚިދުމަަތް ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ގޭބިސީތަކުން ވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ވެމްކޯ އިން ވަނީ އެދިފައި
 
އެއްވެސް ގޭބިސީއަކުން މަގުމައްޗަށް ކުނި ނުނެރުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ

ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކުން، މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރެފައި ނުބެހެއްޓުމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ވެމްކޯއިން މިފަދަ އިލްތިމާސް އެއް ކޮށްފައި މި ވަނީ މާލޭގެ ގެތަކުން ނެރެމުންދާ ކުނިތަކުގެ ސަބަބުން މާލެތެރެ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވުމުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މީގެ ކުރިން ކުނި އުކައިދިނުމަށް ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ އެތައް ބަޔަކު އައީ ގޭގެ ދޮރުމައްޗަށް ކުނި ނެރެމުންނެވެ. އަދި ވެމްކޯއިން އައީ އެކުނި އުކައިދެމުންނެވެ.

ވެމްކޯއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި މާލެތެރެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެދިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ގޭބިސީއަކުން މަގުމައްޗަށް ކުނި ނުނެރުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ވެމްކޯ އިން އިތުރަށް ބުނީ މިހާރު ޚިދުމަަތް ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ގޭބިސީތަކުން ވެސް ރަޖިސްޓްރީވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މާލެތެރެ ހަޑިވުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފައި ވަނީ މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި ޕާކުތައް އަދި މައިޒާންތައް ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް، ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވެމްކޯއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ އެއްބަސްވުން އާ ނުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމި ހިސާބުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަނީ މި މަހުގެ 25 އަށެވެ. އެއާއި އެކު ވެމްކޯއިން ވަނީ އެކުންފުނީގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ގޭބީސީތަކުން ކުނި ނެގުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އެ ހިސާބުން މާލޭގެ މަގުތީގައި ކުނި ގިނަވެ މަގުމަތި ގޮނޑުވާން މެދުވެރިވިއެވެ.

ވެމްކޯ އާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ފަހު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް މާލޭގެ އާންމު ތަންތަން ސާފުކޮށް ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަގުތައް މައްޗަށް ކުނި ގިނަވެ ގިނަވެ ބަޔަކު ވަނީ އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެއާއި އެކު މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާގެ އިރުޝާދާއި އެކު މާލެ ތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ވެމްކޯ އިން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހިންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް