ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 01:34
ނަޒާހާ (ސައޫދީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އޮތޯރިޓީ)
ނަޒާހާ (ސައޫދީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އޮތޯރިޓީ)
ސައުދީގެޒެޓް
ސައޫދީގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއް
ނުކުރާ އޮޕަރޭޝަންތަކަކަށް 87 މިލިއަން ރިޔާލް ހޯދަން އުޅުނު ދެ ޑޮކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މި ދެ މީހުން އޮޕަރޭޝަންތައް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ހުއްދަ ނެތް ޑޮކްޓަރުންތަކަކަށް ލާރިދީގެން އެމީހުން ލައްވާ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުވާފައިވާކަމަށްވޭ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި، އެމީހުން ނުކުރާ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރިކަމަށް ދެއްކުމަށް ފޭކް ލިއުންތަކެއް ހަދައިގެން 87 މިލިއަން ސައޫދީ ރިޔާލް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރި ދެ ކޮންސަލްޓެންޓުން އެގައުމުގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އޮތޯރިޓީން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިދެމީހުން ފޭކް މެޑިކަލް ރިޕޯޓްތަކެއް ހަދައި 18،953 އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވާކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާކަމަށް ވެއެވެ. އެގައުމުގެ "ނަޒާހާ" ނުވަތަ އެންޓިކޮރަޕްޝަން އޮތޯރިޓީން ބުނީ މިދެމީހުން އޮޕަރޭޝަންތައް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހުއްދަ ނެތް ޑޮކްޓަރުންތަކަކަށް ލާރިދީގެން އެމީހުންލައްވާ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުވާފައިވާކަމަށެވެ.

ނަޒާހާއިން ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ އެހެން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގެ ތަފްސީލްވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން 17 މައްސަލައެއްގައި ޝާމިލްވާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ދާކަމަށް ނަޒާހާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު މުނިސިޕަލިޓީގެ، ސިޓީ ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންތަކަކަށް ހުއްދަ ދިންކަން ހާމަވެ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭނާގެ އެކައުންޓްގައި 81 މިލިއަން ދެލައްކަ ތިރީސް ހަތަރުހާހަށްވުރެ ގިނަ ރިޔާލް ހުރިއިރު، އެފައިސާ ހޯދި ގޮތެއް އޭނާއަށް ބުނެނުދެވުނު ކަމަށް ވެއެވެ.

އެހެން ކޭހެއްގައި، ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރި ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލްއަކު ހަތްލައްކަ ފަންސާސްފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ރިޔާލަށް ޚިޔާނަތްތެރިވެ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ.

މުނިސިޕަލިޓީއެއްގެ މުވައްޒަފަކުވެސް އޭނާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އޮންނަ ވިޔަފާރިއަކަށް ދިހަ މިލިއަން ނުވަލައްކަ 44 ހާސް ރިޔާލްގެ އަގުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާތީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެން ބައެއް ކޭސްތަކަށް ބަލާއިރު، ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ފައިސާ ނަގައި، ސައްހަ ނޫން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދިން މީހަކުވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ 89 މީހުން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖު މޫސުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެގައުމަށް އެތެރެވުމަށް އެހީވި ޕޮލިސް ކާނަލްއަކާއި އެއާޕޯޓް މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރުން ހޮޓަލެއްގެ މެނޭޖަރަކަށްވެސް ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް