ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 11:29
ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު، 6 ވަނަ ޓީޗަރުންގެ ކޮންފަރެންސް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު، 6 ވަނަ ޓީޗަރުންގެ ކޮންފަރެންސް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް
6 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފަށައިފި
 
މި އަހަރުގެ ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން 220ށްވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުންނާއި، މަތީ ފަންތީގެ އިލްމީ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
 
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނާއި އިލްމީ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި، ރިސަރޗްގެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

6 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފަށައިފިއެވެ.

2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޮންފަރެންސް ފަށާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30ގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެެރި މެހެމާނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދެވެ.

ދެއަހަރުން އެއްއަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް މިފަހަރު މިބާއްވަނީ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑްގެ އާލަމީ ވަބާއަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓީގައެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖޭން ބޭރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މަންދޫބުންގެ ތެރޭގައި; މެލޭޝިޔާއާއި އިންޑިޔާއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާއި ތުރުކީގެ މަންދޫބުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މަންދޫބުންގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ދާއިރާތަކުގެ ފުންނާބުއުސް ތަޖުރިބާކާރު ބޭބޭފުޅުންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ ރެކްޓަރ ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ.

އިންޓަރނެޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގައި އާންމުގޮތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނާއި ފަންނީ، އިލްމީ ބޭފުޅުންނާއި، ރިސަރޗް ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ. ކޮންމެ 2 އަހަރަކުން އެއްހަރަކު ބާއްވާ މި ކޮންފަރެންސަކީ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި މި ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ހަމައެކަނި ކޮންފަރެންސެވެ. މީގެ ކުރިން 5 ފަހަރު މި ކޮންފަރެންސް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ ފުރަތަމަ 4 ކޮންފަރެންސް ބޭއްވީ މާލޭގައެވެ. އަދި ފަސްވަނަ ކޮންފަރެންސް ބާއްވާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. މާލެއިން ބޭރުގައި ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދަކީ އެ ސަރަހައްދެއްގައި އުޅޭ ޓީޗަރުންނަށް އެކަމުގެ މަންފާއާއި ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދިނުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

6 ވަނަ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވަނީ މިހާރުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ އޮތްގޮތާއި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. 6 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި ތަޖުރިބާކާރުންނާއި، ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ކީ ނޯޓް ސްޕީކަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން 220ށްވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުންނާއި، މަތީ ފަންތީގެ އިލްމީ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. ރާއްޖޭން ބޭރުން ޓީޗަރުންނާއި އިލްމީ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝް، އިންޑިއާ، މެލޭޝިއާއާއި ތުރުކީވިލާތް ހިމެނެއެވެ.

6 ވަނަ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް"ގައި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޮށްފައިވާ އިލްމީ 43 ދިރާސާ ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން 4 ވަރކްޝޮޕް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ދެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންވެސް އޮންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް