ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:29
ޑިސެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު ހަނގުރާމަވެރި ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ވަނީ، އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޔުނިވަރސިޓީތައް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައި
އަފްޣާން އަންހެނުންގެ ތައުލީމަށް ހުރަސްއެޅުން
"އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް އިލްމުގެ ދޮރު ބަންދުކުރުމަކީ މުޖުތަމައު ވާގިނެތިކޮށްލުން"
 
މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ހުރިހާ ދޮރެއް އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ބަންދުކުރުމަށް ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ނިންމި
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ ތާލިބާނުން ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެފައި
 
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގި ތާލިބާނުންގެ މި ނިންމުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފައި

ގަދަ ބާރުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގައިގެން އުޅޭ ހަތިޔާރުއެޅި ހަނގުރާމަވެރި ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ޑިސެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު ނިންމި ނިންމުމަކީ، އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޔުނިވަރސިޓީތައް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމެވެ. މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ހުރިހާ ދޮރެއް އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމެވެ. ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕަބްލިކް ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ އިތުރުން، ޕްރައިވެޓް ޔުނިވަރސިޓީތަކަށްވެސް އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ވެރިކަން ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ވައުދުވަމުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގި ތާލިބާނުންގެ މި ނިންމުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އދ.ން މިކަން ކުށްވެރިކޮށްފައިވާއިރު، އެމެރިކާއިން ވަނީ ތާލިބާނުން ޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކުރީ ރޭ މަށަށް އިއުލާން ފެނުނީ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން. ފުރަތަމަ ހިތަށް އެރީ ފޭކު ޚަބަރެކޭ. އެކަމަކު ބީބީސީއާ އަފްޣާނިސްތާން އިންޓަރނޭޝަނަލްފަދަ ތަންތަނުން އެ ޚަބަރު ކަށަވަރު ކޮށްދިން. ދެން މިއަދު ހެނދުނު އަހަރުމެން މި ދިޔައީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް. އެކަމަކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތެއް ތާލިބާނުން، އަހަރުމެންނަކަށް ނުދިން. އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް އެމީހުން ހިތަނީ.
ރައުފަތު؛ އަންހެން ދަރިވަރެއް

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އަމިއްލަ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ތާލިބާނުންގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ސީދާ ގޮތުން އެންމެ ފުން އަސަރެއް ކުރުވި ބަޔަކީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަންހެން ދަރިވަރުންނެވެ.

އަބާދީގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ވެފަ، އަންހެނުންނާ އަންހެން ކުދިންނަށް ސްކޫލްތަކާ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަކީ، މުޖުތަމައުގަ އިންސާނާ ވާގިނެތިކޮށްލުން
ހަސްތީ؛ އަންހެން ދަރިވަރެއް

އެތައް ދަރިވަރުންނެއް، މުސްތަގުބަލަށް ކުރި ފޮނި އުއްމީދުތައް މިއަދު ވަނީ ވިއްސި ވިހާލިވެފައެވެ. ކަރުނަ އެޅުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް އަހަރުމެންނަށް ނުވަދެވޭނެކަން އެންގީ ކުލާސް ކުދިން. އަހަރެން ވަރަށް ރުއިން. ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް އަހަރެންގެ އަތުގަ އެބަހުރި. އެކަމަކު ކިޔެވޭކަށް ނެތް. ފަތިސް ވަންދެން އަހަރުމެން ހުރިހާ ކުދިން ތިބީ ހޭލާ. ލޮލުފިޔަވެސް ޖަހާނުލަން އަހަރުމެން. އިރު އެރިއިރު އަހަރުމެންގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައީ، އަފްޣާނިސްތާނުގަ އަންހެނުންނަށް ދެން ދިރިއުޅެވޭކަށް ނެތޭ. އަންހެނުންނަށް ކާމިޔާބު ލިބެން އޮތް ހުރިހާ ދޮރެއް ތާލިބާނުން ބަންދު ކޮށްފި.
ހަސްތީ؛ އަންހެން ދަރިވަރެއް

އަންހެން ދަރިވަރުންގެ މަތީ ތައުލީމަށް ތާލިބާނުން ހުރަސް އެޅި އެޅުމާއެކު، ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި އިތުބާރު ހޯދުމަށް އެ ޖަމާއަތުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ހިޔަނި އެޅިގެން ދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މި ސަރުކާރުގަ އަހަރުމެންގެ ކުރިމަގު އޮތީ ކިހިނެއް ކަމެއް ބުނާކަށް ނޭނގެ. އަހަރުމެންގެ ހުރިހާ އުއްމީދެއް ކަފުންކޮށް ވަޅުލެވިއްޖެ. އެއްވެސް އިތުރު އުއްމީދެއް ނެތް. އެކަމަކު އަހަރުމެން ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލައިފިއްޔާ މާތް ﷲގެ އިރާދަފުޅުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިދާނޭ ހިތް ބުނޭ.
ރައުފަތު؛ އަންހެން ދަރިވަރެއް

ތާލިބާނުންނާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހައްތަހާ ނާދިރުވީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް