ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 20:09
ވޯލްޑްކަޕަށް ފަހު ދޯހާއިން އިންތިހާ އަށް ފަޅުކަން
ވޯލްޑްކަޕަށް ފަހު ދޯހާ
ވޯލްޑްކަޕަށް ފަހު ދޯހާއިން އިންތިހާ އަށް ފަޅުކަން
 
ފުޓުބޯޅައިގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ފަތުރުވެރި މެހެމާނުންގެ ހިލަމެއްވެސް ނެތް
 
މުޅި ތަނަށް ވެރިވެފައި ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހިމޭން ކަމެއް

ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި އޮތް ފަރަންސޭސިވިލާތް ބަލިކޮށް، އާޖެންޓީނާއިން 3 ވަނަ ފަހަރަށް ވޯލްޑްކަޕް ތަށި އުފުލާލި ފޯރި ގަދަ މެޗަށް ފަހު، ޑިސެމްބަރު 19 ވީ ހޯމަ ދުވަހު، ޤަޠަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާއިން ފެނިގެން ދިޔައީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. އިވެމުން ދިޔައީ ތަފާތު އަޑެކެވެ.

މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންމެ ވާދަވެރި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ބަލާލުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރި ދޯހާގެ މަގުތައް މިއަދު އޮތީ މުޅިންހެން ފަޅުވެފައެވެ. މުޅި ތަނަށް ވެރިވެފައި ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހިމޭން ކަމެކެވެ. ފުޓުބޯޅައިގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ފަތުރުވެރި މެހެމާނުންގެ ހިލަމެއްވެސް ނެތޭ ބުނެވިދާނެއެވެ.

ސަހަރޯ ހީވޭ. އެއް ރޭ މިތާ ގަދައަށް އުފާ ފާޅު ކުރުންތައް ކުރިއަށް ގޮސް، ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއް ފަހުން، މިއޮތީ މުޅި ތަން ފަޅުވެފަ
ޮމަސް ކެފާ؛ އާޖެންޓީނާގެ ފޭންއެއް

މުބާރާތް ކުޅުނު ހުރިހާ ޓީމެއް ޤަޠަރުން ފުރާފައި ވާއިރު، ސަޕޯޓަރުންވެސް ޤަޠަރު ދޫކޮށް ފުރައިފިއެވެ. ވޯލްޑްކަޕަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޯހާގައި ދެމި ފޮތިގަނޑުތަކާއި، ހަރުކުރި ބިލްބޯޑްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ އިރު، މުބާރާތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޯހާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޖެހި ބެރިކޭޑްތައްވެސް މިހާރު ދަނީ ނަގަމުންނެވެ.

ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތަކުން ފެނިގެންދިޔަ ބެކްޑްރޮޕް ތަކެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. ވޯލްޑްކަޕަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރުކުރި ހުރިހާ ފަރުމާއެއް ނަގާ، މުޅި ސިޓީ ދޮވެލާފައި އޮތް ފަދައެވެ.

އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދަށް ބަލާއިރު، މުޅި މަންޒަރަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދިން ހައިވަކަރު އޮޑި ފަހަރުތައްވެސް ނަގިލި ނަގާ، ދަތުރަށް ފުރައިފިއެވެ. މަންޒަރުގައި ވަނީ ފަޅުކަމެވެ.

ޓޮމަސް ކެޕާއާއި ޖެސިކާ އިނަމޮރާޓޯއަކީ ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތައް ބަލާލުމަށް ދޯހާއަށް ދިޔަ ދެމީހުންނެވެ. ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު، ޖެހިގެން އަދި ދުވަހުގެ ފަޅުކަމުގެ އިޙްސާސް އެ 2 މީހުންވެސް ކުރިއެވެ.

އާނ، ކަން އޮތީ އެހެން. ދެން އެކަމަކު ކާކު އެކަމާ އުޅޭނީ. އަހަރަމެންގެ މީހުންނާ އެކީ އުފާ ފާޅު ކުރުމުގަ ރޭ އިރުއޮއްސި ދިޔައީ. އަހަރެންގެ އަޑުންވެސް އެނގޭނެ ފޯރި ނެގިވަރު. ވަރަށް މަޖާ ވަގުތުތަކެއް މިތާ ހޭދަ ކުރީ
ޖެސިކާ އިނަމޮރާޓޯ؛ އާޖެންޓީނާގެ ފޭންއެއް

ސޫކް ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޝިފްޓް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި އަޙްމަދު ރައްމާލު ބުނި ގޮތުގައި، މުޅި ސިޓީ ހުސްވެގެން ދިޔަ ގޮތުން އޭނާ އަދިވެސް ހުރީ ހައިރާން ކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ވޯލްޑްކަޕްގެ މި ވަރުގަދަ ތަޖުރިބާއާ މެދު އަހަރަމެން މިތިބެނީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފަ. ޙަޤީޤަތަށް ބުނަންޏާ މިއަދުވެސް އަހަރެން ހޭލީ ވަރަށް ބިޒީ ވާނެ ކަމަށް ހިތާ. އެކަމަކު، މިއަދު މިއޮތީ ފަޅުކަން. ކުރިއާ މުޅިން ތަފާތު
އަޙްމަދު ރައްމާލު؛ ސޫކް ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޝިފްޓް ލީޑަރު

ކޮންމެ ގޮތަކަށް މިހާރު ކަން އޮތް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ވޯލްޑްކަޕަކީ އެއް ގޮތަށް ވުރެ ގިނަ ގޮތުން، ޤަޠަރަށް އައި ޢީދެއް ކަމާ މެދު ދެބަސް ވެވޭކަށް ނެތެވެ.

ވަރަށް، ވަރަށް ރަނގަޅު ވޯލްޑްކަޕެއް އެއީ. ވަރަށް ފުރިހަމަ. ރަނގަޅު ވަރަކަށް ކަސްޓަމަރުން ލިބުނު. އާމްދަނީ ލިބުނު. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި
އަކްރަމް މަނިޔާރު؛ ވެންޑަރެއް

ސޫކް ބާޒާރު ސަރަޙައްދުގައި އަދިވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފަތުރުވެރިން އެބަ އުޅެއެވެ. ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައިވެސް ހިސާބަކަށް މީހުން އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް، ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތަކާއެކު ފެނުނު ވަރާ ގާތްވެސް ނުކުރެއެވެ. ޤަޠަރުގެ ޢުއްމީދަކަށް ވެފައި އޮތީ މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕާއެކު ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު މަންޒިލަކަށް ޤަޠަރުވެގެން ދިއުމެވެ. ނަމަވެސް، އެކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ވެދާނެ ކަމާ މެދު، މި މަންޒަރުތަކުން ވަނީ ޒާތަކަށް ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
13%
13%
20%
13%
7%
ކޮމެންޓް