ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:33
މާލޭގެ ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ގައު މޮނިއުމެންޓް އަލުން އިފްތިތާހުކުރުން
މާލޭގެ ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ގައު މޮނިއުމެންޓް އަލުން އިފްތިތާހުކުރުން
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ބަޖިޔާ ގައު އަލުން ބެހެއްޓުން
އާންމުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ބަޖިޔާ ގައު އަލުން ބަހައްޓައިފި
 
މި ގައު ކުރިން ހުރީ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ހުންނަ ޕާކުގެ އިރު ދެކުނު ކަންމަތީގައި ބަހައްޓާފައި
 
ގައު މޮނިއުމަންޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފޮރ ފޮރިން އެފެއަރސް ޓަކެއީ ޝުންސްކޭ

ޖަޕާނާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް 55 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރިން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ބަހައްޓާގައި ހުރި ބަޖިޔާ ގައު، އާންމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް އަލުން ބަހައްޓައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި އުސްފަސްގަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގައު މޮނިއުމަންޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފޮރ ފޮރިން އެފެއަރސް ޓަކެއީ ޝުންސްކޭއެވެ. މި ގަލަކީ ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުން މާލެ ވަށައި ލައިދިން ތޮށިގަނޑުގެ ހަނދާނުގައި ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގަލެކެވެ.

މި ގައު ކުރިން ހުރީ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ހުންނަ ޕާކުގެ އިރު ދެކުނު ކަންމަތީގައި ބަހައްޓާފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ބުރިޖު ހަދަން އެ ގައު ނެގުމަށްފަހު ފަހުން އެ ބަހައްޓާފައި ނުވެއެވެ. އެއިރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ގައު ނެގުމަށްފަހު އެ ގަލަށް ހެދިގޮތެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މާލޭ ވަށައި ލާފައިވާ ތޮށްޓަކީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ހަދާދީފައިވާ ތޮށިގަނޑެކެވެ. މާލޭގެ އެއްގަމު ތޮއްޓަކީ މީގެ 35 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން މާލެ އަށް ފުލުފުލުގައި އެރި ބޮޑު ރާޅުތަކުގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވަނިކޮށް އެފަދަ ކާރިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ލާފައިވާ ތޮއްޓެކެވެ.

ގައު ބަހައްޓާ ދެއްވާ ވާހަކަފުޅުއްދައްކަވަމުން ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފޮރ ފޮރިން އެފެއަރސް ޓަކެއީ ޝުންސްކޭ ވިދާޅުވީ މިކަމުން ފެނިގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ޖަޕާނުގެ އެހީ ބަލައިގަނެފައިވާ މިންވަރު ކަމަށެވެ.

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޓަކެއީ ވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ޖަޕާނު ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިން ދީފައިވާ އެހީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާއި ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ 1967ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއަހަރު ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުމަށް 55 އަހަރު ވަނީ ފުރިފައެވެ.

ކޮމެންޓް