ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 21:03
ތައިލަންޑް
ތައިލަންޑް
ރޮއިޓާސް
ތައިލަންޑްގެ މަނަވަރެއް ފެތުން
ތައިލަންޑްގެ މަނަވަރެއް ފެތި، 31 ފަޅުވެރިން ގެއްލިއްޖެ
 
މިއީ ތައިލަންޑުގެ އެކްޓިވް ފްލީޓްގެ ބޯޓަކަށް މީގެ ކުރިން ކުރިމަތިނުވާފަދަ ހާދިސާއެއް ކަމަށްވޭ

100 ފަޅުވެރިންނާއެކު ދަތުރުކުރި, ތައިލަންޑްގެ ބޮޑު މަނަވަރެއް އަރިއަޅާލައި އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން 31 ފަޅުވެރިން ގެއްލިފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. "އެޗް.ޓީ އެމް.އެސް ސުޚޯތައި" ގަލްފްއޮފް ތައިލަންޑަށް ފެތިފައިވަނީ ބޯޓުގެ ޕަވަރ ކޮންޓްރޯލަށް ލޮނުގަނޑު ވަދެ، ދިމާވި ހާދިސާއެއްގައެވެ. މިހާދިސާއަށްފަހު 75 ފަޅުވެރިން ސަލާމަތްކުރެވިފައި ވާކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފައިވެއެވެ. ހާދިސާ ހިނގިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ވެފައި ވީނަމަވެސް މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިޔަށްގެންދާނެ ކަމަށް ނޭވީ ތަރުޖަމާނަކު ބުނެފައިވެއެވެ. މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރޭގަނޑު އެއްކޮށްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވާއިރު، މިމަސައްކަތަށް އެއަރފޯސްގެ އެހީތެރިކަންވެސް ލިބެމުންދާކަމަށް ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ފަރާތުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ހޯދުމަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ތައިލަންޑްގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ތަރުޖަމާނު އެޑްމިރަލް ޕޮގްކްރޮންގ ބީބީސީއަށް ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ހާދިސާތައް ނޭވީގެ ތާރީޚުގައި (ޚާއްސަކޮށް ގިނައިން ޚިދުމަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޯޓަކަށް) މީގެ ކުރިން ގާތްގަނޑަކަށް ދިމާނުވެއޭވެސް ބުނެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން އޮފިޝަލުން ބުނީ ބޯޓު އަޑިއަށް ދާން ދިމާވީ ކަނޑު ގަދަވެ، މާބޮޑަށް ލޮނުއަރައި، ޕަވަރ ރޫމް ޝޯޓް ސަރކިޓް ވާން ދިމާވުމުން ކަމުގައެވެ. ބޯޓުން ކަރަންޓް ކެނޑި ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުމުން އަރިވެގެން ގޮސް އަޑިއަށް ދިޔައީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް