ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 16:31
ޣައްޒާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު
ޣައްޒާގެ ދިރިއުޅުން
އުއްމީދުގެ މަންޒިލަށް ކުރި ދަތުރު ނުނިމި، ވަޒަނަށް ގެންނަން ޖެހުނީ ހަށިގަނޑެވެ!
 
ޣައްޒާ ދޫކޮށް ދިއުމަށް ދާން އެދޭ ވާހަކަ ދަރިން ހިއްސާ ކުރުމުން، އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނީ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ކުރެވިދާނެކަމުގެ ފޮނި އުއްމީދު އޮތުމުން
 
ޑިސެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު ތަލާލްއަށް ލިބެމުން ދިޔައީ ތައުޒިޔާގެ މެސެޖުތައް

އެއީ މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިއެވެ. ތަލާލް އައްޝާއިރު، ބިރުވެރި، ނާމާން ދަތުރަކަށް ފުރި އޭނާގެ 2 ފިރިހެން ދަރިންނާ ސަލާމްކުރިއެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް އެއީ ވަދާއީ ސަލާމް ކަމަށް ހީކޮށެއް ނޫނެވެ. 2 ދަރިންވެސް ޣައްޒާ ދޫކޮށް، މިސްރާބު ޖަހަމުން ދިޔައީ އުއްމީދުން ފުރިގެންވީ މަންޒިލަކަށް ވާސިލުވުމަށެވެ. ޣައްޒާގައި ފެތުރިފައި އޮތް އިންތިހާ ފަގީރުކަމާއި، ހަނގުރާމައިގެ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވެ ވިލާތުގައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރުމުގެ ފޮނި އުއްމީދުގައެވެ.

ނަމަވެސް ހާލަތު ބަދަލުވީއެވެ. ލީބިއާއިން ފުރައިގެން މެޑިޓަރޭނިއަން ކަނޑު ހުރަސްކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓު އަޑިއަށް ދިޔައެވެ. އެއް ދަރި ގެނބިގެން މަރުވީއެވެ. އެ ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު، ތަލާލްގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ވީ ނުވީއެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.

އުއްމީދުގެ މަންޒިލަށް ދަރިންނަށް ދެވިއްޖެކަމަށް ބުނި ޚަބަރުތަކުގެ ބަދަލުގައި، ޑިސެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު ތަލާލްއަށް ލިބެމުން ދިޔައީ ތައުޒިޔާގެ މެސެޖުތަކެވެ.

އެ ކުދިން ފައިސާ ހޯދަމުން ދިޔައީ އަހަރެންގެ އަތުން. އެކަމަކު މަށަކީ ވަޒީފާއެއްވެސް އޮތް މީހެއް ނޫން. މަށަކަށް އާމްދަނީއެއްވެސް ލިބެނީއެއް ނޫން. އަތަކު ނެތް އެކައްޗެއްވެސް. އެމީހުން ބަރޯސާވަމުން ދިޔައީ މަގޭ މައްޗަށް. އަހަރެން ހުންނަނީ ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފަ. މަށަށް އެމީހުންނަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮން ކަމެއް؟ އަހަރެން ދިޔައީ އެ ކުދިން ބަލަހައްޓަމުން. އެކަމަކު، އެ ދަރިންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް މަށަކަށް ކޮށެއްނުދެވުނު. އެމީހުން ދިޔައީ މަގޭ ގާތު ބުނަމުން، ކުރާނެ ކަމެއް ދެން ނޭނގެއޭ. އެ ކުދިން މިތަން ދޫކޮށް ދާން ބުނީމަ އަހަރެންވެސް ބުނިން ދާށޭ. މިތަނަށް ވުރެ ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ލިބިދާނޭ.
ތަލާލް އައްޝާއިރު؛ ދެބެއިންގެ ބައްޕަ

ދަރިފުޅު މުހައްމަދުގެ ޖަނާޒާއަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ތަލާލް ކިޔައިދިންގޮތުގައި، ޣައްޒާ ދޫކޮށް ދިއުމަށް ދާން އެދޭ ވާހަކަ ދަރިން ހިއްސާކުރުމުން، އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނީ، ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ފޮނި އުއްމީދު އޮތުމުންނެވެ. މުހައްމަދުގެ ހަށިގަނޑާއެކު، ފަލަސްތީނުގެ އިތުރު 7 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުވެސް ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ގެނެސްފައި އޮތެވެ.

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުނު އިތުރު 3 މީހުންގެ ތެރޭގައި، ތަލާލްގެ އަނެއް ދަރިފުޅު މާހިރު ހިމެނެއެވެ.

2.3 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ޣައްޒާއަށް، އިންތިހާ ދަތިކަމާއި ތަކުލީފަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިޒްރޭލުން ކުރަމުން ދާ އެތައް އަހަރެއްވީ ހަނގުރާމައާއި، މިސްރުން ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ އިގްތިސާދީ ފިއްތުންތަކާއި، ފަލަސްތީނުގެ ސިޔާސީ ފެކްޝަންތަކުގެ ބައިބައިވުމާ ގުޅިގެން، ދިރިއުޅުމުގެ އުފާ އިހުސާސްކުރާ މީހަކު ނެތޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. ވޯލްޑްބޭންކުގެ ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަކީ ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނެވެ. އާބާދީގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އިންތިހާ ފަގީރުކަމުގެ ހާލަތުގައެވެ.

ޣައްޒާއަށް ކުރިމަތިވެފަ މިއޮތް ފިއްތުންތަކާ، އިންތިހާ ތަކުލީފުތަކާ، ވަޒީފާ ނެތުމާއެކު އަހަރުމެންނަށް ހަމަޖެހުމެއް ނެތް. އެއީ މީހުން މިތަން ދޫކޮށް ދާ ސަބަބަކީވެސް. ހަމަޖެހުން ލިބި، އަމިއްލަ ގައުމުގަ ވަޒީފާ އޮތީވިއްޔާ ކީއްކުރަން ދާންވީ؟ އެކަމާ ނުވެސް ވިސްނާނެ އެމީހުންނެއް.
ތަލާލް އައްޝާއިރު؛ ދެބެއިންގެ ބައްޕަ

ހިޖުރަ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ކަނޑުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖަނާޒާގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެފަދަ ގޮތްގޮތަށް ހިޖުރަކުރުމާ ދެކޮޅު މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް، މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުން ވިލާތަށް ހިޖުރަކުރުމުގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ރާސްތާތައް ޚިޔާރުކުރުން ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. އެފަދަ ނުރައްކާ ރާސްތަކުގެ ބިރުވެރިކަން، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަކިން ބޮޑު ކަމަށް އެމީހުން ގަބޫލު ކުރެއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ މީހުން ކަނޑުފޭރޭ މީހުންގެ އަމާޒަކަށްވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ބައެއް ކަމަށް އެމީހުން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާގޮތުގައި، އުއްމީދުގެ މަންޒިލަށް ގެންގޮސްދޭނެކަމުގެ ހުވަފެން ޒުވާނުންނަށް ދައްކައިގެން، އެމީހުންގެ އަތުން ފައިސާ އަތުލުމުގެ ފަހަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ގޭންގުތަކެވެ. އަމާން މަންޒިލަކަށް ގެންދާނެކަމުގެ ދަޅަ ދައްކައިގެން ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން 10000 އެއްހާ ޑޮލަރު ނަގާކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފަލަސްތީނުން ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ނޭނގޭކަމަށްވެސް އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ބުނެއެވެ.

ޑިސެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު އެބައެއްގެ ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޒުވާނުންނަކީ، ދަތުރަށް ފެށުމުގެ އުއްމީދުގައި ލީބިޔާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މަޑު ކުރުމުގެ ކުރިން، މިސްރަށް ބަނދަރުކުރި ޒުވާނުންތަކެކެވެ. މިސްރުން ލީބިޔާއަށް ދަތުރުކުރީ ވައިގެ މަގުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
9%
0%
59%
16%
9%
6%
ކޮމެންޓް