ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 15:17
ދުނިޔެއިން ކޮލެރާ ވެކްސިން ހުސްވާކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދީފި
ކޮލެރާ ވެކްސިން
ދުނިޔެއިން ކޮލެރާ ވެކްސިން ހުސްވަމުންދާކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދީފި
 
މި އަހަރު އެކަނިވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 30 ގައުމަކާއި ސަރަހައްދަކުން، ކޮލެރާ ފެތުރިގެން ރެކޯޑްކުރި
 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓިންގ ގްރޫޕް އޮން ވެކްސިން ޕްރޮވިޝަނުން އެކަނިވެސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 36 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ކޮލެރާ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭ

ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ފުރާނައަށްވެސް ނުރައްކާވާ ދަރަޖައަށް ފެތުރިގެންދާ ބަލިމަޑުކަމެއް ކަމަށްވާ ކޮލެރާ ރޯގާއިން ދިފާއުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެކްސިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސްޓޮކް، ހުސްވަމުން ދާކަމުގެ އިންޒާރު، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)އިން ދީފިއެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަކީ ކޮލެރާ ވެކްސިންގެ ކަންކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ އިދާރާއެކެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު، މި އަހަރު އެކަނިވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 30 ގައުމަކާއި ސަރަހައްދަކުން ކޮލެރާގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެން ރެކޯޑްކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހައިޓީ، ޔަމަން އަދި ލުބްނާން ހިމެނެއެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ކޮލެރާ އެންޑް އެޕިޑަމިކް ޑައެރިއަލް ޑިސީޒަސްގެ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޓީމުގެ ޑރ. ފިލީޕޭ ބާބޯޒާ ވިދާޅުވީ، އަދު ކަންކަން އޮތް ހާލަތަށް މީގެ ކުރިން މަސްރަހު ގޯސްވެފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މިއީ މީގެ ކުރިން ފެނުނުކަހަލަ މަންޒަރެއް ނޫން. ބަލިމަޑުކަން ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވީ އެކަންޏެއް ނޫން. މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގަ ފެނުނު މިންވަރާ އަޅާބަލާއިރު، ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެންދާ މިންވަރު ބޮޑު. ފުރާނައަށްވެސް މާ ނުރައްކާތެރި. ކޮލެރާ ރޯގާގެ ބަލިމަޑުކަން އިތުރުވެގެން މިއުޅެނީ މި ބަލީގެ ކޭސްތަކާ، ބަލީގަ މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަށް ކުރެވެމުން ދިޔަތާ އަހަރުތަކަކަށް ފަހު.
ޑރ. ފިލީޕޭ ބާބޯޒާ؛ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޑަބްލިއުއެޗްއޯވެސް ޝާމިލުވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓިންގ ގްރޫޕް އޮން ވެކްސިން ޕްރޮވިޝަނުން އެކަނިވެސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 36 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ކޮލެރާ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

ވެކްސިން ސަޕްލައިއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމާއެކު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ކޮލެރާ ވެކްސިން ދިނުމަށް އިރުޝާދު ދޭ އުސޫލަށް މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަގުތީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން 2 ޑޯޒް ދިނުމަށް އޮތް އިރުޝާދު، 1 ޑޯޒަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރީ، ވެކްސިންގެ ކަވަރޭޖް ވީހާވެސް ބޮޑުކުރުމަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކޮލެރާ ރޯގާއަކީ ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ވައްތަރެކެވެ. މި ރޯގާ ޖެހެނީ، ވިބްރިއޯ ކޮލެރާއޭ ކިއާ ބެކްޓީރިއާއަކުންނެވެ. ކޮލެރާ ފެތުރެނީ ކޮލެރާ ޖައްސާ ބެކްޓީރިއާއާއި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކާނާ ބޭނުންކުރުމުންނާއި، ބެކްޓީރިއާއިން ތަޣައްޔަރުވެފައިވަނިކޮށް އަނގައަށް އަތްލުންފަދަ ކަމެއް ކުރެވިގެންނެވެ. ކޮލެރާ ފެތުރުމުގައި މެހިފަދަ ދިރޭތަކެތީގެ ދައުރުވެސް އޮވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް