ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 16:31
ލިންކް ރޯޑްގައި ސޯލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ލިންކް ރޯޑްގައި ސޯލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
އެސްޕަޔަރ މަޝްރޫއު
5 މެގަވޮޓްގެ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއެކު، އަހަރަކު 15-20 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްވާނެ
 
މި މަޝްރޫއަށް އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހުމުން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި ޚަރަދު ސަލާމަތްވެގެންދާނެ
 
ސްޓެލްކޯއަށް ކަރަންޓު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޔުނިޓަކަށް 10.09 ޔޫއެސް ސެންޓުގެ ރޭޓުން

ލިންކް ރޯޑުގައި ގާއިމުކުރާ 5 މެގަވޮޓް ސޯލަރ ޕީވީގެ ނިޒާމާއެކު, ދައުލަތުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ތެލަށް ކުރާ ހޭދައިން ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާއާ 20 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް، އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލީ މާޖިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މާޖިދު ވިދާޅުވީ، އެސްޕަޔަރ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިންގާ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ 5 މެގަވޯޓާއެކު، މި ނިޒާމުން އުފައްދާ 7.3 މިލިއަން ކަރަންޓު ޔުނިޓުން، ދައުލަތުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ތެލަށް ކުރާ ހޭދައިން ގާތްގަނޑަކަށް އެ އަދަދު ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެކުރާ ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަވެ، ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާޖިދު ވިދާޅުވީ އެސްޕަޔަރ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިންގާ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ސްޓެލްކޯއަށް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކަރަންޓު ޔުނިޓަކަށް 10.09 ޔޫއެސް ސެންޓުގެ ރޭޓުން ކަމަށެވެ. އެއީ ދިވެހި ފައިސާއިން ބަލާނަމަ ކަރަންޓު ޔުނިޓަކަށް 1 ރުފިޔާ 68 ލާރިއެވެ. މާޖިދު ވިދާޅުވީ މިރޭޓުން ކަރަންޓު ޔުނިޓެއް ގަތުމުން ޔުނިޓެއް ޖެހެނީ ޑީސަލުން ކަރަންޓު ޔުނިޓެއް އުފައްދާ ވަރަށްވުރެ 4.92 ރުފިޔާ ކުޑަކޮށް ކަމަށެވެ.

މާޖިދު ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއަށް އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހުމުން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި ޚަރަދު ސަލާމަތްވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޕަވަރ ޕަރޗޭސިންގ އެގްރީމެންޓް (ޕީޕީއޭ)އެއްގެ ދަށުން، ކޮންޓަރެކްޓަރުގެ އަމިއްލަ ފައިސާއާ ތަކެތީގަ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް، އެ ނިޒާމުން ކަރަންޓް އުފައްދާ، ސްޓެލްކޯއަށް ވިއްކާގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެއް. ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރާނަމަ، މިއަދު 5 މެގަވޮޓަށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 90 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ. ނަމަވެސް، މި މަޝްރޫއަށް އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހުމުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި ޚަރަދު ސަލާމަތްވެގެންދާނެ. މި މޮޑެލްގަ ޕްރައިވެޓް ޑިވެލޮޕަރ އަމިއްލަ ފައިސާއިން އިންވެސްޓް ކުރާނީ. އަދި އިންވެސްޓަމްޓް ރިކަވަރ ކުރާނީ ކަރަންޓު ވިއްކައިގެން.
އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، އަލީ މާޖިދު

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ލިންކް ރޯޑްގައި އެންސިސް ކޯ ލިމިޓެޑުން ގާއިމުކުރާ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމުން އެފަރާތުން ކަރަންޓު ވިއްކާ މުއްދަތަކީ 15 އަހަރެވެ. މިމުއްދަތު ހަމަވުމުން އެނިޒާމުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކަށް ވާނީ ސްޓެލްކޯއެވެ. މީގެ ފަހުން އެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓަށް އިތުރު ފައިސާއެއް ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިން، ނުވަތަ ދައުލަތުން ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މާޖިދު ވިދާޅުވީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، ނިޒާމު ބަލަހައްޓައި މެއިންޓެއިންކޮށް، އެނިޒާމަށް ލިބޭ ހުރިހާ ގެއްލުމަކަށް ޒިންމާވާނީ އެންސިސް ކޯ ލިމިޓެޑުން ކަމަށެވެ. އަދި 5 މެގަވޮޓް ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް މި ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުނުއިރު، މިއީ އެއަރޕޯޓާ ކައިރީގައި އޮންނަ ސަރަހައްދަކަށްވުމުން، މި ސަރަހައްދުގައި ސޯލަރ ޕީވީ ހަރުކުރުމުން އެކަމުން ކުރާނެ އަސަރު ވަޒަންކުރުމަށް، ގްލެއަރ އެސެސްމަންޓާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ދިރާސާތައް ވާނީ ހަދާފައިކަމަށް މާޖިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އެސެސްމަންޓްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި އެއަރޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރާއި މަތިންދާބޯޓުގެ ޕައިލެޓުންނާއި އަދި ލިންކް ރޯޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ސޯލާރ ޕެނަލްތަކުން އެޅޭ އިރުގެ ދަޅަ އެޅި އެފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫނުވާނެހެން ޕެނަލްތައް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ އޭންގަލް ފިކްސްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި ނިޒާމުގެ ޑިޒައިންކުރުމުގައި ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދާފައިވާނެ ކަމަށް މާޖިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްޓްރަކްޗަރތައް ޑިޒައިންކުރެވިފަ ވަނީ ގަޑިއަކު 115 ކިލޯމީޓަރުގެ ބާރުމިނުގަ ވައި ޖެހުނަސް ހިފެހެއްޓޭނެ މިންވަރަށް. އަދި މިކަމާގުޅޭ ސިމިއުލޭޝަންތައްވެސް ހަދައިގެން. މިގޮތަށް ސްޓްރަކްޗަރތައް ފަރުމާކޮށްފަ ހުރުމުން ވައިގަދަވެގެންދިޔަސް މި ސްޓްރަކްޗަރ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ އެއްލާލައިގެނެއް ނުދާނެ. ޑިޒައިންގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮލަމްތައް ހިމަނާފަ ވާނެ. މި ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މެތަޑަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގަ ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލާ ޕީވީ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެ އިތުބާރުހުރި އެއް މެތަޑު.
އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، އަލީ މާޖިދު

މާޖިދު ވިދާޅުވީ، ޕެނަލްތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ ދަށުން އިތުރު ލައިޓްތަކެއް ހަރުކޮށް، ޕެނަލްތަކުގެ ދަށުގައިވާ ސަރަހައްދު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި އަލިވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ސަރަހައްދު އޮންނާނީ ލިންކްރޯޑު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކޮށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް