ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 11:33
ޖަރުމަނުގެ ދާރުލްއާސާރަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ހަޒާނާތަކެއް- މި ހަޒާނާތަކަކީ 18 ވަނަ ޤަރުނުގެ ހަޒާނާތަކެއް
ޖަރުމަނުގެ ދާރުލްއާސާރަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ހަޒާނާތަކެއް- މި ހަޒާނާތަކަކީ 18 ވަނަ ޤަރުނުގެ ހަޒާނާތަކެއް
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނުގެ ހަޒާނާތައް
ޖަރުމަނުގެ މިއުޒިއަމްއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ 18 ވަނަ ޤަރުނުގެ ހަޒާނާތަކެއް ހޯދައިފި
 
މި ކަލެކްޝަން ބަހައްޓާފައި ހުރީ ގްރީން ވޯލްޓް މިއުޒިއަމްގައި
 
އެތަކެތި ހޯދި ގޮތުގެ މާ ގިނަ ތަފްސީލެއް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
 
އެ ފަހަރު 119 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ހަޒަނާތައް ވަގަށް ގެންދިޔަ

2019 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގެ މިއުޒިއަމްއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ހަޒާނާތަކެއް އަނބުރާ ހޯދިފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ފުލުހުންނާ ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އެ މިއުޒިއަމްއިން ވަގަށް ނެގި މި ހަޒާނާތަކަކީ 18 ވަނަ ޤަރުނުގެ ހަޒާނާތަކެކެވެ. އެ ފަހަރު 119 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ހަޒަނާތައް ވަގަށް ގެންދިޔަ ކަމަށްވެއެވެ.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ވަނީ ހޯދުނު 31 އައިޓަމް ގްރީން ވޯލްޓް މިއުޒިއަމްއަށް ރައްދު ކޮށްދީފައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އެތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ބާރލިންއިންނެވެ.

މި އައިޓަމްސްތައް ހޯދާފައިވަނީ މި މައްސަަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި 6 މީހަކު، އެމީހުންގެ ވަކީލުންނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެތަކެތި ހޯދި ގޮތުގެ މާ ގިނަ ތަފްސީލެއް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭރު ވަގަށް ނަގާފައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން މިފަހަރު ހޯދުނު ބައެއް އެއްޗެއްސަށް ބަލާއިރު، އަސްލު ޑައިމަންޑުން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާ މޭމަތީގައި ޖަހާ ދައްޗަކާއި، ތޮފީގައި ޖަހާ ދައްޗެއް ހިމެނެއެވެ. މިއީ އެތައް ގުނައެއް އަގުހުރި ޖަވާހިރުތަކެކެވެ.

މި ހަޒާނާތަކަކީ ޖަރުމަނުގެ ސްޓޭޓެއްކަމަށްވާ ސެކްސޮނީގެ އެލެކްޓަރ، އަދި ފަހުން ޕޮލެންޑުގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި އޮގަސްޓަސް ދި ސްޓްރޯންގް، 1723 ވަނަ އަހަރު ނެރުއްވި ކަލެކްޝަނެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަޒާނާތަކެކެވެ. އޭރު މި ކަލެކްޝަން ނެރުއްވުމަށްފަހު ބަހައްޓާފައި ހުރީ ގްރީން ވޯލްޓް މިއުޒިއަމްގައެވެ.

ހަޒާނާތައް ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ދުރާލާ ރާވައިގެން

ޖަރުމަނުގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެ ހަޒާނާތައް ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ވަރަށް ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު، ދުރާލާ ރާވައިގެންނެވެ. އެގޮތުން މިއުޒިއަމްއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އެކަން ކުރި މީހުން ވަނީ ސާކެޓް ބްރޭކަރުގައި އަލިފާން ރޯކޮށް، މުޅި މިއުޒިއަމްއާއި، އެތަނުގެ ވަށައިގެންވާ މަގުތަކުގެ ކަަރަންޓު ކަނޑާލާފައެވެ.

އެއަށްފަހު މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ގްރޫޕަކުން ވަނީ އެތަނަށް ވަދެ، ފުރޮއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަޒާނާތައް ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލުމަށްފަހު، އެތަކެތި ނަގާފައެވެ. އަދި ކާރަކަށް އަރައިގެން އެތަނުން އެމީހުން ގޮސްފައިވާއިރު، ފަހުން ފުލުހުން ވަނީ އެ ކާރު ރޯކޮށްލާފައި އޮއްވައި ހޯދާފައެވެ.

ފުލުހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެމީހުން މި މުޅި ޖަރީމާ ހިންގުމަށް ނަގާފައިވާނީ 10 ވަރަކަށް މިނެޓެވެ.

މިހާރު ކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެތަކެތީގެ އަސްލުކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު، މި ކަލެކްޝަންގައި ހިމެނޭ އިތުރު ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް