ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:17
ސެންސަރީ ރޫމް ހުންނަނީ އަލް ބައިތު ސްޓޭޑިއަމްގެ، އެންމެ މަތީ ބައިގައި
ޤަތަރު ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2022
ޤަތަރު ސްޓޭޑިއަމްތަކުގެ ސެންސަރީ ރޫމްތައް: ޝާމިލު ފުޓުބޯޅައިގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް
 
ސިކުނޑިއަށް ހަމަޖެހުމެއް ހޯދުމަށްޓަކާ ސެންސަރީ ރޫމްގައި ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، ހާއްސަ އެހީއަށް ބެނުންވާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އޮވޭ
 
ސެންސަރީ ރޫމްތައް ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ، މެޗުގެ ހާސްކަމާ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހުމާއި އަރާމު ލިއްބައިދޭ ގޮތަށް
 
ސެންސަރީ ރޫމް ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ ފައިބަރ އޮޕްޓިކް އައްޔާއި، އެނޫންވެސް ހާއްސަ އާލާތްތަކެއް ބޭނުން ކޮށްގެން

އެއްތަނަކަށް ބައިވަރު މީހުން ޖަމާވެ، އިންތިހާއަށް އަޑު ގަދަވެގެންދާ ސްޓޭޑިއަމްތަކަކީ އިޙްޞާސްވުމުގެ ހިއްސުގައި އެހެން މީހުންނާ ތަފާތު ކަމެއް ހުންނަ، ނުވަތަ ސެންސަރީ މައްސަލަ ހުންނަ މީހުންނަށް ގޮސް އުޅެން މާ ފަސޭހަ ތަންތަނެއް ނޫނެވެ. އޯޓިޒަމްއާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ހާއްސަ ސިފަތައް ލިބިފައި ވާ މީހުންނަށް ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތައް ސްޓޭޑިއަމްއެއްގައި ބަލާލުމަކީ މީގެ ކުރިން މާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނުނެވެ.

ޤަޠަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ތަފާތެވެ. މިއީ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ތާރީޚުގައިވެސް ސެންސަރީ ރޫމްތަކާއެކު ސްޓޭޑިއަމްތައް ބިނާ ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ވޯލްޑްކަޕަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ޤަޠަރުން ތަރައްޤީ ކުރި ސްޓޭޑިއަމްތަކުގެ ތެރެއިން 3 ސްޓޭޑިއަމްއެއްގައި ސެންސަރި ރޫމްތައް ހުރެއެވެ. ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މެހެމާނުންނަށް މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަށަވަރު ކޮށްދެއެވެ.

ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްތަކުގައި ސެންސަރީ ރޫމް އެޅުމަކީ އަދިވެސް ވަރަށް އާ ކޮންސެޕްޓްއެއް. މި ކަހަލަ ތަންތަން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅަން ފެށީ މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ވިލާތުގެ އެކި ކުލަބުތަކުން.
މާކް ޑަޔަރ؛ ޑެލިވަރީ އެންޑް ލެގަސީގެ އެކްސެސަބިލިޓީ ލީޑް މެނޭޖަރ

އެފަދަ އެއް ސެންސަރީ ރޫމް ހުންނަނީ އަލް ބައިތު ސްޓޭޑިއަމްގެ، އެންމެ މަތީ ބައިގައެވެ. ކުރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް ބޮޑު ކުޑަ ދޮރަކާއެކު އެ ސެންސަރީ ރޫމް ފަރުމާ ކޯށްފައި ވަނީ ފައިބަރ އޮޕްޓިކް އައްޔާއި، އެނޫންވެސް ހާއްސަ އާލާތްތަކެއް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ ކޮންތަނެއްކަން ނޭނގޭ މީހަކަށް ބުނެލަން އޮތީ، މި ސެންސަރީ ރޫމްތަކަކީ އޯޓިޒަމްއާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ އިޙްސާސްތަކާ ގުޅިފައިވާ އެކި ކަހަލަ މައްސަލަ ހުންނަ ކުދިންނާއި މީހުންނަށް، ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން އިޙްސާސް ކޮށްދެނިވި ވެއްޓެއްގައި މެޗުތައް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭ ތަނެކޭ. މިތަން ފަރުމާ ކޮށްފައި މި ހުންނަނީ، މެޗު ތެރެއިން ކުރިމަތި ލާންޖެހޭ އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކުން ހަވާސާވެލާ، ނަފުސަށް ހަމަޖެހުމާއި އަރާމުކަން ގެނެސްދޭނެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް.
މާކް ޑަޔަރ؛ ޑެލިވަރީ އެންޑް ލެގަސީގެ އެކްސެސަބިލިޓީ ލީޑް މެނޭޖަރ

ޤަޠަރުގެ ސުޕްރީމް ކޮމިޓީ ފޮރ ޑެލިވަރީ އެންޑް ލެގަސީގެ އެކްސެސަބިލިޓީ ލީޑް މެނޭޖަރ، މާކް ޑަޔަރ ވިދާޅުވީ، ސެންސަރީ ރޫމްތައް ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ، މެޗުގެ ހާސްކަމާ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހުމާއި އަރާމު ލިއްބައިދޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ސެންސަރީ ރޫމްއާއި ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ތިބެގެން މެޗު ބަލާލުމުގެ އިތުރުން، ސިކުނޑިއަށް ހަމަޖެހުމެއް ހޯދުމަށްޓަކާ ސެންސަރީ ރޫމްގައި ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، ހާއްސަ އެހީއަށް ބެނުންވާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އޮވެއެވެ.

"ސެންސަރީ ސޫކް"ގެ ވެރިޔާ އަދި އޯޓިޒަމަށް ޑައެގްނޯޒް ކޮށްފައިވާ ކުއްޖެއްގެ މަންމަ ކަމަށް ވާ އެލިސަން ސަރާފް ބުނި ގޮތުގައި، މިކަމުގެ ސަބަބުން، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ފޯރި ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށްވެސް ލިއްބައިދެއެވެ.

ބެލެނިވެރިޔާވެސް މި ހުންނަނީ ދެން ވާނީ ކިހިނެއްކެން ނޭނގޭ ފަދަ ނުތަނަވަސްކަމެއްގަ. ހާސްކަން ހުންނާނީ އިންތިހާގަ. ކުދިންނަކީ، ބެލެނިވެރިޔާގެ ކިބައިން އެ ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ނަގައިގަންނަ ބައެއް. ބައެއް ފަހަރު، އެކަންކަމީ ޙަޖަމް ކުރަން ވަރަށް ދަތި ކަމަކަށް ވޭ.... އުއްމީދަކީ، މި ސެންސަރީ ރޫމްތަކުގެ ސަބަބުން، ބެލެނިވެރިންނަށްވެސް އިތުރު އެހީއެއް ލިބި، މެޗުގެ ފޯރި ނަގަން ފުރުޞަތު ލިބުން.
އެލިސަން ސަރާފް؛ ސެންސަރީ ސޫކްގެ ކޯ އޯނަރު

ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތައް ބަލަން އަންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ޤަޠަރުން ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ ސެންސަރީ ރޫމްތަކަކީ އެއް ފަހަރާއި 6 މީހުންނާއި 10 މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ހޯދޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ސެންސަރީ ރޫމްތަކެކެވެ. އެ ސެންސަރީ ރޫމްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ، ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ވާ ހާއްސަ މުވައްޒަފުންތަކެކެވެ.

ސެންސަރީ ރޫމްތަކުގެ އިތުރުން، މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ޤަޠަރުން ތަރައްޤީ ކުރި ސްޓޭޑިއަމްތައް ތަރައްޤީ ކޮށްފައި ވަނީ، ޖިސްމާނީ ގޮތުންވެސް އެކި ކަހަލަ ނުކުޅުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް، މާ ބޮޑު ތަކުލީފަކާ ނުލާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
22%
0%
11%
0%
0%
ކޮމެންޓް