ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 15:53
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނު ބުރިން ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ އެވޯޑު މަޑަވެއްޔަށް ނިސްބަތްވާ ފަރުހާން ޒާހިރަށް
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނު ބުރިން ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ އެވޯޑު މަޑަވެއްޔަށް ނިސްބަތްވާ ފަރުހާން ޒާހިރަށް
ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނު ބުރިން ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ އެވޯޑު މަޑަވެއްޔަށް ނިސްބަތްވާ ފަރުހާން ޒާހިރަށް
 
ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އެކްސްޕޯޓު ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރި
 
ދޯނިތަކާއި، ކުންފުނިތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހަނދާނީ ފިލާވެސް ވަނީ ދީފައި
 
ހަނދާނީ ފިލާތައް ދެއްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލާ ދީފިއެވެ.

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި މި ހަނދާނީ ފިލާތައް ދެއްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް އެވެ.

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނު ބުރިން ހޮވާލެވޭ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތެއް ކޮށްދެމުންދާ ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ އެވޯޑު ލިބިފައިވަނީ ގދ މަޑަވެއްޔަށް ނިސްބަތްވާ ފަރުހާން ޒާހިރަށެވެ. ފަރުހާން ޒާހިރު މިވަގުތު ހުރީ ޓީއެސް ލައިން ދޯނީގެ ކެޔޮޅުގެ މަޤާމުގައެވެ.

ޅަ އުމުރުގައި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުން ފަރުހާން ވަނީ މި ދާއިރާގައި 14 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފާއިތުވި އަހަރު މި ސިނާއަތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ދޯނިތަކާއި، ކުންފުނިތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހަނދާނީ ފިލާވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރާފައިވަނީ ގދ މަޑަވެލި، ޓީއެސް ލައިން ދޯންޏެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ހަނދާނީ ފިލަޔާ ޓީއެސް ލައިންގެ އޮޑިވެރިޔާ އަމްޖަދު ޙަސަން ވަނީ ޙަވާލުވެފައެވެ.

ޓީއެސް ލައިން ދޯނި ބަނދެ، މަސްވެރިކަމަށް ނެރެފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ދޯނީގެ ވެރި ފަރާތުން ހިންގައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރާފައިވަނީ ގދ މަޑަވެލި ކަމަނަ ދޯންޏެވެ. މީގެ 8 އަހަރު ކުރިން މަސްވެރިކަމަށް ނެރެފައިވާ މި ދޯނީގައި ޖުމުލަ 37 ފަޅުވެރިން މަހަށް ފުރައެވެ.

މި ދޯނި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުވެސް އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރުވި ދޯނިތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ގދ މާމެންދޫ ހުޝިޔާރު ދޯނިންވެސް ވަނީ އެވޯޑު ހޯދާފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ގިނަ މަސް ކިރާފައިވަނީ  ބ ތުޅާދޫ ހައިސަމް ދޯންޏެވެ.

ދެވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ދ މީދޫ އަލަމާ 6 ދޯންޏެވެ. ތިންވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ އދ މަހިބަދޫ އަސުރުމާ 3 ދޯންޏެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ބަރުދަނުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ބޮޑުކަންނެލި ގަތުމުގެ ހަނދާނީ ފިލަޔާއި، އެންމެ ގިނައިން ފަރުމަސް ގަތުމުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ލިބެނީ ބިގް ފިޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ބަރުދަނުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ކަޅުބިލަމަސް ގަތުމުގެ އެވޯޑު ލިބިފައިވަނީ މިފްކޯއަށެވެ. އެވޯޑާ ޙަވާލުވެލެއްވީ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު އަގު އެއްކޮށްގެން މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓު ކޮށްގެން އެންމެ މަތީ އާމްދަނީ ހޯދާފައިވަނީ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދިގު މުއްދަތެއްގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް މި ޙަފްލާގައި ވަނީ އެވޯޑު ދީފައެވެ.

  1. ނ ހޮޅުދޫ ސައިމާގޭ މަމްދޫހާ އަބްދުﷲ (40ށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު މިފްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވޭ)
  2. ރ އިނގުރައިދޫ މުނިއާގޭ އަބްދުއްސައްތާރު އިބްރާހިމް ( މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ބުޅި ހެދުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތެއް)
  3. މ.ކުއްޅަވައްގޭ ޖާދުއްﷲ ޖަމީލް ( ދައުލަތަށް 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފިޝިންގ ގިޔަރ ޓެކްނޮލިޖީގެ ތަޖުރިބާކާރެއް)
  4. ސ ހިތަދޫ ރައްދެބައިގޭ ޑރ އަބްދުﷲ ނަސީރު ( 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވޭ)
  5. މ.ޒިޔާރަތްދޮށުގޭ އަހުމަދު ހާފިޒް (މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަރުގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއިން ފެންނަ އެކި ބާވަތްތަކުގެ މަސްމަހާމެހީގެ ނަމޫނާތައް ފުރިހަަމަ ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވޭ)
  6. މ.މާފިނިވާގޭ ޔާސިރު ވަޙީދު ( މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޒުވާނުން އިތުރު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވޭ)
  7. އަބްދުﷲ ޖައުފަރު (1987 ވަަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތެއް)
  8. ޅ ހިންނަވަރު ފަރިވާގޭ އާދަމް ހުސައިން (ފަރުމަހާއި ފާނައިގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓު ކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތެއް)

މަސްވެރިކަމުގެ ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ޑރ ޗާލްސް އެންޑަރސަންއަށް ވަނީ އެވޯޑު ދެއްވާފައެވެ.  

އޭގެ އިތުރުން، ޓަރކިޝް ކާގޯ ކުންފުންޏަށްވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އެކްސްޕޯޓު ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަގުވަޒަންކޮށްފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން މެރިން ސައިންސް ދާއިރާއިން އެންމެ ރަނގަަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާތީ އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ސ ހިތަދޫ ނާއީލީ މަންޒިލް މަރިޔަމް ސާރާއަށް ވަނީ ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން މެރިން ސައިންސް ދާއިރާއިން އެންމެ ރަނގަަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ 7 ސްކޫލެއްގެ އަގުވަޒަން ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ހުރަވީ ސްކޫލް، ކުޑަފަރި ސްކޫލް، ރިނބުދޫ ސްކޫލް، ފިޔޯރީ ސްކޫލް، ޏ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު، ތުޅާދޫ ސްކޫލް، އަދި ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާތީ ހ މީނާޒް އަލްމަރުޙޫމާ ޑރ ފާތިން ޙަމީދަށްވެސް ވަނީ ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވާފައެވެ. އެ ފިލައާ ޙަވާލުވީ އޭނާގެ އާއިލާ މެމްބަރެކެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 2022 ވަނަ އަހަރު ފަރެސްމާތޮޑާގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަރަކާތްތައް ފުރިހަމައަށް އިންތިޒާމު ކޮށްދީފައިވާތީ އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް