ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 18:08
މިއަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅަށް ރައީސް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
މިއަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅަށް ރައީސް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް
މިއަހަރުގެ އެންމެ ޒުވާން ކެޔޮޅަކަށް، ގެމަނަފުށީ އިސްމާޢީލް ޔާމީން
 
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ގިނަ ބައެއްގެ އަގުވަޒަންކުރި
 
އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެޔޮޅުގެ އެވޯޑު ލިބުނީ ކ. ގާފަރު، ނޯމާ، ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުލް ކަރީމާއި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ސެއްލަ، ޙުސައިން މަނިކަށް

މިއަހަރުގެ އެންމެ ޒުވާން ކެޔޮޅަކަށް ގއ. ގެމަނަފުށީ ބީޗްވިލާ އިސްމާޢީލް ޔާމީން ހޮވިއްޖެއެވެ.

އޭނާއަށް އެވޯޑު ދީފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައެވެ. ޔާމީނަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ އެވޯޑު ދެނީ 35 އަހަރުން ދަށުގެ މަސްވެރިންނަށެވެ. އެގޮތުން އެ މަސްވެރިންނަކީ މިހާރުވެސް މަސްވެރިކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން އުޅޭ، އަދި މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެހެން މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ އިތުރުން އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެޔޮޅުގެ އެވޯޑާއި އެހެނިހެން ބައެއް އެވޯޑުތައްވެސް މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ދީފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެޔޮޅުގެ އެވޯޑު ދެ ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެއީ ކ. ގާފަރު، ނޯމާ، ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުލް ކަރީމާއި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ސެއްލަ، ޙުސައިން މަނިކެވެ.

އިތުރު އެވޯޑުތައް:

 1. ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރުވި އުޅަނދު: ގދ. މަޑަވެލީ ކަމަނަ ދޯނި
 2. ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރުވާފައިވާ އުޅަނދު: ގދ. މަޑަވެލީ ޓީ.އެސް ލައިން
 3. ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރުވާފައިވާ އުޅަނދު: ގދ. ތިނަދޫ އަސްދާން ދޯނި
 4. ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރުވި ދޯނި: އދ. މަހިބަދޫ އަސުރުމާ ތިނެއް
 5. ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ދެ ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރުވި ދޯނި: އއ. ރަސްދޫ ޒޫމް ފިޝަރ
 6. ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރުވި ދޯނި: ބ. ތުޅާދޫ ހައިސަމް
 7. ބަރުދަނުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ކަޅުބިލަމަސް ގަތް ކުންފުނި: މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ)
 8. ބަރުދަނުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ބޮޑުކަންނެލި، އަދި ބަރުދަނުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ފަރުމަސް ގަނެފައިވާ ކުންފުނި: ބިގް ފިޝް މޯލްޑިވްސް
 9. އަގު އެއްކޮށްގެން މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން އެންމެ މަތީ އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިވާ ފަރާތް: ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 10. މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދިނުން: މއ. ފާލްސާގޭ އާމިނަތު ޝަހާ ހާޝިމް
 11. ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް، މަސްވެރިކަމަށް ނެރުމުގައި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދިނުން: ހއ. އިހަވަންދޫ ގުރަހަ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު
 12. މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއިން އަގުހުރި ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނުން: ތ. ހިރިލަންދޫ ފަރުދާގޭ ފާތިމަތު މަދީޙާ
 13. މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، މަސްވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގައި އަގުހުރި ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނުން: މަސްވެރިން އެމްވީ

މީގެ އިތުރުން، 2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކެމްބްރިޖް އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން މެރިން ސައިންސް މާއްދާއިން ރާއްޖެއިން އެއްވަނަ ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރަށްވެސް، އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ފިލާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ހަނދާނީ ފިލާ ލިބިފައިވަނީ ހއ. ތުރާކުނު، ބަހާރުގޭ މަރިޔަމް މަނާލް މަމްދޫޙަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް