ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 13:06
ކެމިކަލް ގުދަނެއް
ކެމިކަލް ގުދަނެއް
ޓްވިޓަރ
ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ކެމިކަލް
ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ކެމިކަލްގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފި
 
ވިއްކާ ކެމިކަލްގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައި
 
ރިކޯޑުތަކުގެ ކޮޕީ ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ 6 މަހަކުން އެއްފަހަރު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން، ވިއްކާ ކެމިކަލްގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އެދެފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން އެތެރެކުރާ ކެމިކަލް ވިއްކުމާގުޅޭ ގޮތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ވަނީ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާއިބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެތެރެކުރާ ކެމިކަލް ވިއްކުމަށްޓަކައި "ކެމިކަލް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ" ނެގުމަށް ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާއިބެހޭ ގަވާއިދު 2019 ގެ 7 ވަނަ މާއްދާ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެތެރެކުރާ ކެމިކަލް ވިއްކަންވާނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން "ކެމިކަލް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ" ނަގައިގެންނެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން، ކެމިކަލް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ކެމިކަލް ވިއްކާގޮތުގެ ތަފްސީލު ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 5 ގައިވާ ފޯމާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ރިކޯޑުތަކުގެ ކޮޕީ ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ 6 މަހަކުން އެއްފަހަރު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެކަމަށް އެގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

2019 ވަނަ އަހަރު ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލީ އެއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހިނގާދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ގުދަން ހުންނަންވާނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި ދުރުގައި ކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި ކެމިކަލް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އޭރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި 82 ކެމިކަލް ގުދަން ހުރިއިރު، މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކާއި އިންވެގެން 96 ގުދަން ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މިގަވާއިދު ހަދާ އަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި ތަންތަނުގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަން ތަން މާލެއިން ބޭރު ކުރަން ފެށިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަޤުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ސިފައިންގެ އަގުވައްޓާލައި، ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވެއްދުމަށް ދަނީ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރަމުން: ޑިފެންސް
ދިފާއީ ބާރާއި ގުޅުވައި ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް މާރިޔާ: "ބަދުބަސް ތި ބުނަަނީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރަން ނުކުމެ ތިބި ސިފައިންނަށް"
"އެކަތަ ބަނދަރު" ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: ރައީސް
ސިފައިންގެ އާބާދީގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ، 2019އިން ފެށިގެން %20 އިތުރުކުރެވިއްޖެ: މިނިސްޓަރު
އެއްވެސް ސިފައިންގެ މީހަކު ސިޔާސީ އޮއިވަރުގައި ޖެހި، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން: މާރިޔާ
ޓެރަރިޒަމާ ހަރުކަށި ފިކުރަކީ ކަނޑިއެއްހާ ތޫނު ދެ މިޔަ: ރައީސް
"ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހިވީވަރަކަށް ގައުމެއްގެ ވަށައިގެން ލެވޭ ދިފާއީ ފާރުގެ ވަރި ބޯވޭ"
ހައުސިންގ އެލަވަންސާއި ސިއްޙީ މައްސަލަތަކުގައި ސިފައިންނަށް ދޭ ޗުއްޓީގެ އުސޫލަށް ވަނީ ހޮޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި - މާރިޔާ